Mobilitat i logística Codi:  15.627    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les característiques pròpies del sector turístic fan de la logística una funció fonamental per a la eficiència d'una activitat econòmica. La activitat turística implica desplaçaments i per tant la disposició de tots els factors necessaris en el lloc, la quantitat i el moment adequats és una condició essencial per a que l'activitat turística es pugui portar a terme. La funció logística, en aquest sentit, no només afecta la oferta, es a dir, la disposició dels recursos adequats per part de les empreses, sino que també afecta a la demanda des de l'òptica de la mobilitat.

Des del punt de vista de l'oferta, l'activitat logística suposa una important font d'avantatges competitius. En aquest sentit, una òptima planificació dels aprovisionaments, de les operacions de prestació del servei turístic i de la distribució contribuirà a millorar l'eficiència de l'activitat, reduint costos i diferenciant el servei. Hem de tenir en compte que l'activitat empresarial, cada vegada més, es du a terme mitjançant organitzacions altament descentralitzades en les quals la gestió de les operacions logístiques té una perspectiva cada vegada més complexa en haver d'integrar les activitats de diferents empreses. El model que ens permet analitzar amb profunditat aquesta activitat és el model de Supply Chain Management. Al seu torn, hem de tenir en compte que l'activitat turística i la seva logística està molt condicionada pels criteris de sostenibilitat en un context de creixent ús de les tecnologies digitals. En aquest sentit, la logística inversa i l'e-logistics seran els conceptes clau que ens ajudaran a entendre aquestes tendències.


Per altra banda, des del punt de vista de la demanda, en aquesta assignatura es fa una anàlisi de la mobilitat turística. Des d'aquesta perspectiva, és fonamental entendre la relació existent entre transport i turisme, en el marc de models explicatius dels fluxos turístics i de les xarxes de transport a partir de la teoria de grafs.

Amunt

És recomanable haver superat  l´assignatura següent:


- Introducció a l´empresa

Amunt

Competències específiques

 • Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions espacial, temporal, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Capacitat per generar coneixement rellevant per la gestió d´organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per gestionar i administrar una organització, pública, privada o mixta, de forma eficient i d´acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.  

Competències transversals

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l´activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.    

Objectius generals

 • Estudiar els fonaments de l'activitat d'aprovisionament i distribució en el marc de l'activitat turística.
 • Conèixer els aspectes fonamentals del model de Supply Chain Management.
 • Entendre les bases de la logística internacional.
 • Analitzar l'impacte de les tecnologies digitals en l'activitat logística de les empreses turístiques.
 • Conèixer la relació entre l'activitat logística al sector turístic i la sostenibilitat mediambiental.
 • Comprendre la relació existent entre el transport i el turisme.
 • Analitzar els components bàsics de la mobilitat turística i entendre les seves relacions internes.
 • Conèixer i saber aplicar eines bàsiques per a la gestió de la mobilitat turística. 

Amunt

Mòdul 1. Fonaments de logística
En aquest mòdul es fa una aproximació introductòria al concepte de logística, la seva funció com a variable d´avantatge competitiu així com el seu aspecte integrador tant a nivell intern com de les diferents cadenes d´aprovisionament d´empreses que actuen de manera conjunta. Seguidament es fa un anàlisi de les activitats bàsiques de la funció logística, es a dir, l´aprovisionament i la distribució, completat amb un estudi de les activitats de gestió de transport i magatzems. Els seus continguts són:

 1.  Introducció a la Logística
 2.  Logística d'aprovisionament
 3.  Logística de distribució

Mòdul 2. Estratègia logística
En el segon mòdul analitzem en profunditat el disseny de Supply Chain Management, és a dir, la gestió integrada de les activitats logístiques d´empreses proveïdores i distribuïdores. Seguidament es tracten els temes més actuals en l´àmbit de la logística empresarial com és l´impacte de les tecnologies digitals que donen lloc a l´aparició de la e-logistics, la dimensió internacional de l´activitat així com la seva implicació en la sostenibilitat mediambiental de l'activitat de l´empresa. Els seus continguts són: 

 1. Supply Chain Management
 2. Logística internacional
 3. E-logistics
 4. Logística inversa

  Mòdul 3. Mobilitat i turisme

En aquest mòdul s´analitza la movilitat turística des del punt de vista territorial. S'ofereix una visió general de la relació entre transport i turisme, analitzant la movilitat i el seu impacte en la sostenibilitat global. En segon lloc es fa un anàlisi dels fluxes, les xarxes i el modes de transport, és a dir, dels tres elements considerats bàsics a la mobilitat turística. Per últim es presenta una síntesi conceptual de la gestió de les destinacions des del punt de vista de la mobilitat, donant coneixements sobre la manera de gestionar els fluxos turístics en destinació, el redisseny de la mobilitat interna i analitzant eines per la reducció de l´impacte dels visitants sobre la destinació.

Els seus continguts són:               

 1. Mobilitat i turisme. Context general.
 2. La interpretació espacial de la mobilitat turística, xarxes i maneres
 3. La gestió de la mobilitat en les destinacions

Amunt

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup i propostes.

 • Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics també es proporcionen en paper i es reben al domicili de cada estudiant. Aquests mòduls també estan disponibles en format electrònic (PDF) a l'aula de l'assignatura.
 • Material Web Associat. Un conjunt de casos i vídeos de suport i acompanyament que estan disponibles a l'aula de l'assignatura. Trobareu aquest material a l'espai de Recursos de l'aula.
 • Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt