Comportament del consumidor turístic Codi:  15.671    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La informació és un element crucial en la presa de decisions de màrqueting, ja que conèixer al màxim el consumidor és clau per a poder identificar les oportunitats que el mercat planteja a l'empresa i desenvolupar les estratègies que l'hauran de permetre assolir aquestes oportunitats.


Precisament, aquesta assignatura se centra en l'estudi del comportament del consumidor. Aquest estudi no només es refereix a l'acte de la compra, sinó que també té en compte les actuacions prèvies i posteriors a la compra que resultin rellevants per al responsable de màrqueting.

 

 

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria del grau en Turisme. L'assignatura té una càrrega docent de 6 crèdits, la qual ha de suposar aproximadament unes 90 hores d'estudi i unes 60 hores de treball personal (15 hores d'estudi i 10 hores de treball personal per crèdit).

Amunt

 

Amunt

Es recomana cursar-la després d'haver superat satisfactòriament les assignatures Fonaments de màrqueting i Direcció de màrqueting en turisme, ja que us proporcionen les bases conceptuals necessàries per a comprendre la importància de l'estudi del comportament del consumidor, i les eines de què disposa l'organització per desenvolupar amb ell una relació de manera eficaç.

 

Amunt

Les competències específiques i transversals a assolir en aquesta assignatura són les següents:

Competències específiques:

  • Treballar en una organtizació turística adoptant una orientació cap al client i establint-hi relacions satisfactòries.

Competències transversals:

  • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
  • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

 

Els objectius que es pretenen assolir són els següents:

  • Plantejar els principals conceptes i teories referents al comportament del consumidor.
  • Establir les relacions entre les decisions de màrqueting i el comportament del consumidor.
  • Disposar d'una visió global de les principals variables que afecten al consumidor.
  • Analitzar de forma detallada el procés de decisió del consumidor en relació als estímuls de màrqueting.

Amunt

Els continguts de l'assignatura Comportament del consumidor són els següents:

Mòdul 1: El comportament del consumidor i la creació de valor en màrqueting

En aquest primer mòdul es desenvolupa la relació existent entre el consumidor i les decisions de màrqueting, ja que no es poden separar les iniciatives de màrqueting de l'empresa del destinatari de les mateixes.

Mòdul 2: El context social i cultural del consumidor

Al segon mòdul s'analitzen les diferents variables de l'entorn del consumidor, com la cultura, la classe social, l'estil de vida, els grups d'influència i la família, que afecten el seu comportament.

Mòdul 3: Influències internes sobre el consumidor

Al tercer mòdul es descriuen les variables de caràcter individual més rellevants des de la perspectiva de màrqueting, com són la motivació, la percepció, l'aprenentatge, la memòria i les actituds del consumidor en relació amb la intenció de compra.

Mòdul 4: El procés de decisió del consumidor: reconeixement de la necessitat i processos de cerca i avaluació

Un cop analitzats els factors que poden afectar el comportament del consumidor, en aquest mòdul es descriuen les primeres fases, activitats i decisions relatives als comportaments previs a l'acte de compra.

Mòdul 5: El procés de decisió del consumidor: la compra i els processos postcompra

Una vegada finalitzat el procés de cerca d'informació i avaluació d'alternatives disponibles, veurem com el consumidor fa efectiva la compra, i quines són les sensacions i comportaments com a conseqüència de l'ús i del consum, tant del propi consumidor com d'altres, així com els processos de decisió posteriors.

Mòdul 6: El comportament de compra de les organitzacions

En aquest darrer mòdul analitzarem el procés de decisió i la conducta de compra de les empreses i organitzacions, i les similituds i diferències en relació amb el consumidor particular.

Amunt

El comportament de compra de les organitzacions XML
El comportament de compra de les organitzacions DAISY
El comportament de compra de les organitzacions EPUB 2.0
El comportament de compra de les organitzacions MOBIPOCKET
El comportament de compra de les organitzacions HTML5
El comportament de compra de les organitzacions PDF
Comportament del consumidor PDF

Amunt

Els materials didàctics han estat elaborats pels professors Dr. Alejandro Mollá Descals, Dr. Miguel Ángel Gómez Borja i Dra. Gloria Berenguer Contrí.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt