Anàlisi de dades Codi:  20.532    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La metodologia en general i l'estadística en particular són una eina imprescindible per a resoldre problemes i prendre decisions en qualsevol context científic. L'assignatura Anàlisi de Dades és la primera assignatura que permetrà a l'alumne apropar-se al procés d'anàlisi de les dades obtingudes en un context científic. Aquesta assignatura, continuació de l'assignatura Mètodes Quantitatius d'Investigació Criminològica, aprofundeix en els detalls del procés d'elaboració i tractament de les dades que aquests tipus de dissenys permeten obtenir.
L'objectiu serà que l'estudiant pugui assolir coneixements elementals sobre la manera de planificar, analitzar i interpretar de manera rigorosa i amb les tècniques estadístiques apropiades, les dades obtingudes amb els dissenys d'investigació en qualsevol de les seves modalitats.

Donat el caràcter instrumental d'aquesta matèria, a més de facilitar les eines conceptuals, es proporcionaran també, els elements necessaris per poder analitzar de manera crítica els resultats i procediments estadístics empleats en els diferents informes d'investigacions (articles, informes, llibres, tesis, etc.) que puguin ser del seu interès.

Amunt

Aquesta assignatura ha estat dissenyada assumint que s'han cursat prèviament les assignatures Metodologia de les Ciències SocialsMètodes quantitatius d'investigació criminològica, i per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d'investigació en criminologia. 

Amunt

Atès el caràcter instrumental d'aquesta assignatura, els seus continguts són aplicables a qualsevol àmbit de la criminologia, especialment el bàsic, però també l'aplicat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Mètodes quantitatius d'investigació criminològica.

Amunt

-          Objectius i Competències:
 
Al finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de:
 
• Comprendre i formular problemes substantius d’investigació i identificar les variables que hi intervenen.
• Conèixer els conceptes bàsics per a analitzar les dades de les investigacions necessàries per a solucionar els problemes de la manera més rigorosa possible, d’acord amb els criteris científics.
• Saber escollir els subjectes mitjançant un mostreig acurat que permeti obtenir mostres representatives de la seva població.
• Conèixer les característiques principals de les distribucions de les dades, la descripció de variables tant quantitatives com categòriques i la presentació dels resultats mitjançant la utilització de taules, índexs estadístics i gràfiques.
• Fer inferències i estudiar associacions entre variables quantitatives, tenint en consideració, però, el concepte de probabilitat que hi ha darrere d’aquestes operacions.
• Conèixer el full de càlcul Excel per fer les operacions estadístiques i obtenir els índexs necessaris.
 

Amunt

1.-Conceptes
2.-Organització de les dades d'una mostra: representacions gràfiques
3.-Mesures de tendència central i de dispersió
4.-Introducció a la probabilitat
5.-Estimació de paràmetres: distribució mostral
6.-Introducció al contrast d'hipòtesis
7.-Prova de khi quadrat
8.-Contrastos d'hipòtesis per a una mostra independent o més
9.-Contrastos d'hipòtesis per a dues mostres relacionades
10.-Relació entre dues variables quantitatives o numèriques

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Matemàtiques i Estadística amb R PDF
Anàlisi de dades en l'Administració pública PDF

Amunt

Els materials d'aquesta assignatura van ser elaborats per: Antoni Cosculluela Mas, Albert Fornieles Deu i Jaume Turbany Oset.

Aquests materialshan estat adaptats a l'àmbit de la criminologia pel Prof. Marcelo F. Aebi, Professor Titular de Criminologia de la Universitat de Lausana (Suïssa) i professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona, secretari executiu de la Societat Europea de Criminologia, membre del grup d'experts responsable del European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics i , com a expert científic del Consell d' Europa, és responsable de les Estadístiques Penals Europees. A més, forma part del comitè editorial de nombroses revistes científiques internacionals en l'àmbit de la criminologia.

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya.

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

L'assignatura es basa en 10 mòduls en versió web que podeu descarregar al disc dur del vostre ordinador. També podeu descarregar els materials en format pdf però tingueu en compte que hi ha activitats interactives i autoavaluacions que només trobareu als materials en format web.

A través dels deu mòduls i l'annex es presenten els continguts en què es basa l'assignatura.

Al final de cada mòdul trobareu activitats pensades per a practicar i consolidar els diferents conceptes metodològics que es presenten a cada un dels mòduls.

A més  dels materials bàsics de referència de l'assignatura, durant el desenvolupament de l'Avaluació Continuada s'aniran facilitant als estudiants Guies d'Estudi i Documents de Suport que tenen per objectiu facilitar la comprensió d'aquests materials, sobretot per a persones poc familiaritzades amb els càlculs numèrics i les estadístiques, i també, pensats per facilitar-ne l'aplicació pràctica a l'hora de descriure i analitzar dades quantitatives, que és l'objectiu bàsic de l'asignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt