Criminalística Codi:  20.549    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es pretén introduir a l'estudiant del Grau de Criminologia en l'estudi dels conceptes fonamentals referits a la Criminalística. Es presentarà, d'una manera global, la situació de les ciències forenses tant en l'àmbit de les ciències com en l'àmbit del Dret. Així mateix, s'enfoca la problemàtica a la qual es veu enfrontat el perit forense, atès el paper que ostenta en el sistema judicial. També s'aborden els aspectes relatius al procés relacionat amb l'elaboració d'un dictamen i les diferents formes de raonament per a la seva creació. S'abordarà dos aspectes centrals que concerneixen la Criminalística: l'indici i l'escena del crim.

Es tractarà amb detall la base sobre la qual treballa un criminalista, l'indici. L'explotació d'aquest aspecte és crucial a fi d'obtenir la informació bàsica que pugui explicar els fets esdevinguts durant un acte delictiu i la posterior elaboració d'un dictamen que serà presentat com a prova pericial. Es descriurà l'indici tant des del punt de vista tècnic i científic, tenint en compte la informació assolida amb els mitjans dels quals es disposen actualment, com des del punt de vista judicial. D'altra banda, s'abordaran els aspectes més destacables a tenir en compte en el treball de camp d'un criminalista per a la recollida d'indicis.

També s'abordarà la temàtica general corresponent a les drogues il·lícites, els seus tipus i la regulació vigent que regula el control d'aquestes, tant en el marc internacional, europeu, com en el nacional. S'introduiran conceptes importants pel que fa a les variables amb les quals en l'actualitat es treballen per a la lluita contra el tràfic il·lícit de drogues, així com el perfil químic o físic. També es descriurà d'una forma global els aspectes que ara estan sent desenvolupats, relatius a aspectes d'intel·ligència, i en concret a la seva aplicació en l'anàlisi de drogues il·lícites amb finalitats d'intel·ligència estratègica o tàctica, segons sigui el cas. Finalment, es tractarà la legislació penal vigent relativa a l'activitat i responsabilitats del perit forense (o criminalista) en l'Estat espanyol.

Amunt

L'assignatura Criminalistica és una assignatura d'entre les optatives que s'ofereixen al Grau de Criminologia, i consta de 4 crédits.

Amunt

 

En aquesta assignatura, l'estudiant tindrà la possibilitat de familiaritzar-se, dins de l'àmbit de la criminalitat, amb la Criminalística. En finalitzar el semestre, els alumnes, a través de l'estudi dels 3 mòduls temàtics dels quals es compon els materials docents de l'assignatura, hauran de ser capaços de:

1. Conèixer la situació actual de les ciències forenses, la seva implicació en l'àmbit científic i en l'àmbit judicial.

2. Familiaritzar-se amb la terminologia existent en el camp de les ciències forenses.

3. Comprendre la situació actual entre el binomi ciències i procés judicial implícit en l'activitat forense.

4. Posseir un coneixement global del dictamen i les seves formes en el camp forense.

5. Entendre quina és la tasca de la Criminalística i dos dels seus pilars; l'indici i l'escena del delicte.

6. Comprendre els dos enfocaments sobre l'indici; l'enfocament judicial i l'enfocament científic - tècnic.

7. Familiaritzar-se amb la terminologia emprada en tots dos casos.

8. Conèixer de manera general el procés de recerca en l'escena del delicte.

9. Posseir una visió global sobre quina és l'activitat desenvolupada pel criminalista químic pel que fa a les drogues i el seu tràfic il·legal, així com del marc jurídic pel qual es regula.

10. Conèixer la implicació de la criminologia en aquells camps en els quals col·labora amb la Criminalística per tal de combatre fets delictius.

11. Conèixer el marc penal que competeix a la figura del perit judicial, en l'acompliment de les seves activitats, en l'Estat espanyol.

12. Familiaritzar-se amb la terminologia en cadascuna de les temàtiques abordades.

Amunt

Índex de continguts: 

Mòdul didàctic 1:  Introducció a les ciències forenses

1. Les ciències forenses i la seva evolució en la història

2. Classificació de les ciències forenses

2.1. Organismes internacionals

3. Les ciències forenses en el marc del procediment judicial

3.1. Introducció

3.2. El rol en els tribunals

3.3. Cultura científica i cultura del Dret

3.4. El conflicte dialèctic en els tribunals

4. Principis generals del paradigma en les ciències forenses

4.1. Marc teòric

4.2. Principi de la matèria divisible

4.3. Principi d'intercanvi de Locard

4.4. Els processos del paradigma forense

5. El dictamen i les seves formes

6. L'ètica en les ciències forenses

7. Les ciències forenses i la ciència-ficció

8. La situació acadèmica

 

Mòdul didàctic 2: L'indici i el seu secret

1. Introducció a la Criminalística

1.1. Antecedents històrics

1.2. Situació actual

1.3. El paper de la Criminalística

2. Indicis

2.1. Classificació

2.2. Petjades i taques

3. Indicis d'origen biològic

3.1. Fluids biològics

3.2. Empremtes dactilars

3.3. Taques de sang i ADN

3.4. Cabell

4. Indicis d'origen no biològic

4.1. Tractament de les petjades in situ

4.2. Examen comparatiu

4.2.1. Petjades de trànsit

4.2.2. Petjades d'útils o eines

4.2.3. Petjades per utilització d'armes de foc

5. Altres indicis

5.1. Indicis psicològics i del comportament

5.2. L'escriptura en l'examen de documents

6. L'escena del delicte 6.1. Introducció

6.2. Metodologia general

6.3. Llocs d'estudi

7. La prova indiciaria

 

Mòdul didàctic 3: Drogues il·lícites i intel·ligència forense

Part I. Drogues

1. Introducció

1.1. Classificació

1.1.1. Segons el seu origen

1.1.2. Segons el seu efecte sobre el sistema nerviós central

1.1.3. Segons el seu ús

1.1.4. Segons el sistema legislatiu

1.2. Laboratoris clandestins

1.3. Profiling

2. Drogues naturals

2.1. Cocaïna

2.2. Derivats de l'opi

2.3. Cànnabis i derivats

3. Drogues sintètiques

3.1. Amfetamines i derivats

3.2. Ketamina, dextrometorfan i PCP

3.3. LSD i GHB

3.4. Mescalina i psilocibina

4. Marc legal

4.1. Context internacional

4.2. Context nacional

4.3. Importància de l'activitat Criminalística i la capacitat probatòria del tràfic il·legal de drogues

4.4. Problemàtica en la regulació de les drogues

4.4.1. Drogues de síntesis

4.5. Problemàtica global i implicacions

Part II. Intel·ligència forense

1. El principi d'intel·ligència forense en l'anàlisi criminal

1.1. Col·lecció de dades

1.2. Anàlisi de dades

2. Intel·ligència forense aplicada a la lluita contra les drogues

3. Intel·ligència forense i les seves implicacions

Part III. Marc legal del perit forense a Espanya

1. Designació del perit

2. Camp d'actuació

3. L'informe pericial i les diligències del peritatge

4. Responsabilitat penal

 

Amunt

Amunt

Com a materials i eines de suport, aquesta assignatura compta principalment, amb els mòduls docents i d'altres materials disponibles a l'aula, així com els documents o textos que els consultors proporcionin als estudiants al llarg del curs.

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per a aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya.

El material didàctic consta de 3 mòduls en versió web i també en versió pdf, que podeu descarregar al vostre ordinador. Els 3 mòduls temàtics de què consta aquesta assignatura han estat elaborats pel doctor Juan Manuel García Góngora.

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. A través dels 3 mòduls temàtics es presenten els continguts en què es basa l'assignatura. En cada un dels mòduls trobareu un breu resum, així com un glossari de termes, que us serà útil per a la comprensió i bon seguiment dels continguts. Al final de cada mòdul trobareu una test d'autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt