Drets humans Codi:  20.550    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els drets humans defineixen una àrea d'estudi i docència dins del dret i les ciències polítiques de gran relleu en el panorama acadèmic nacional i internacional. El seu estudi ressalta la importància actual, en els models jurídics democràtics, de la comprensió de l'inici de protecció de la dignitat humana entre els límits bàsics de l'acció pública i privada. A més, donada l'alta sensibilitat social generada al voltant del respecte als drets humans, la seva impartició com a assignatura pot oferir un bagatge de coneixements i capacitats atractiu pels estudiants d'altres estudis com ara humanitats, periodisme o criminologia. 

Amunt

L'assignatura de drets humans està emmarcada entre les assignatures obligatòries del Títol de Grau en Dret. Com a assignatura el seu contingut estudia aspectes i guarda estreta relació amb altres assignatures, en particular, Dret internacional públic i Dret constitucional, si bé es tracta d'una matèria amb un aparell conceptual propi.

Amunt

El coneixement i l'adquisició d'habilitats específiques en matèria de drets humans es pot projectar professionalment en els següents àmbits:

  • Advocacia
  • Fiscalia
  • Judicatura
  • Consultoria per ONGs i altres entitats públiques o privades
  • Administració nacional i internacional (organitzacions internacionals)

Amunt

 Per a l'estudi de Drets humans, es molt aconsellable haver cursat prèviament Dret Constitucional i Dret internacional pùblic.

Amunt

És molt recomanable haver superat:

  • Sistema constitucional Espanyol
  • Dret constitucional
  • Dret Internacional Públic

Amunt

Objectius 

S'espera com a objectius que al final del curs l'estudiant hagi après una sèrie de conceptes clau que configuren la base d'aquesta matèria, en particular al voltant de tres eixos vertebradors de contingut:

1. L'evolució, el concepte i els fonaments dels drets humans;

2. Els sistemes de protecció i garantia dels drets humans, tant en la seva dimensió jurídic-estatal com en la seva dimensió internacional;

3. Els temes actuals als quals s'enfronta l'evolució dels drets humans, per exemple, en matèria de política exterior, mitjans d'informació i comunicació, col·lectius vulnerables (dones, homosexuals, immigrants, etc), i globalització soci-econòmica. 

Competències 

Amb la voluntat de donar efectivitat a les tendències didàctiques que es deriven de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) l'assignatura perseguirà habilitar i/o afermar les següents competències:

a) Competències específiques

- Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques dels Drets Humans.

- Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

- Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

- Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.

- Desenvolupament d'un discurs jurídic  correctament estructurat de forma escrita.

- Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

b) Competències Transversals

A més d'aquests coneixements i competències específiques de la nostra assignatura, en totes les assignatures del Grau en Dret es treballen un conjunt de competències transversals i generals de la UOC:

1. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

2. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Amunt

Unitat 1

Mòdul 1. Els fonaments teòrics dels drets humans.

Mòdul 6. Política i drets humans.

PAC 1
Unitat 2

Mòdul 2. La garantia dels drets fonamentals en l'ordenació jurídica espanyola.

Mòdul 3. El sistema universal de protecció internacional dels drets humans.

PAC 2
Unitat 3

Mòdul 4. Desenvolupament i estat actual dels sistemes regionals de protecció dels drets humans.

Mòdul 5. El sistema europeu de protecció dels drets humans. El Tribunal Europeu de Drets Humans.

PAC 3

Amunt

Amunt

L'alumnat disposa dels 6 Mòduls UOC a dalt esmentats així com d'una sèrie de Textos normatius bàsics (nacionals i internacionals) de drets humans en l'espai "Recursos/Materials i Fonts" de l'aula. En aquest espai pot trobar-se també enllaços d'interès i materials complementaris la consulta dels quals pot ser requerida a l'estudiant al llarg de curs. Addicionalment, cada mòdul especifica certa bibliografia complementària. Per exemple trobareu un vídeo-resum dels diferents sistemes de tutela dels drets humans.

Les Guies d'Estudi (GES) proporcionaran a l'estudiant el material complementari per a treure el màxim profit dels mòduls didàctics.

Així mateix, algunes Proves d'Avaluació Contínua (PACs) poden adjuntar documentació addicional que l'alumnat haurà de consultar a l'hora de la realització de la mateixes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt