Economia del sector públic Codi:  21.312    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La raó per la qual l'assignatura de Fonaments de la Fiscalitat forma part del pla d'estudis del Grau d'ADE (anomenada Economia del Sector Públic pels estudiants del Grau d'Economia), no necessita moltes justificacions. El sistema tributari i el seu funcionament són elements indissociables de la vida de les empreses i en qualsevol procés de presa de decisions, no es poden deixar de tenir en compte. Com que les anomenades ciències econòmiques, essencialment, han de pretendre ensenyar a prendre decisions en aquest àmbit, han d'incorporar necessàriament aquest factor tan important.

En l'assignatura Fonaments de la Fiscalitat/Economia del Sector Públic es pretén oferir un coneixement detallat del funcionament del Sector Públic i de la seva actuació econòmica i financera, posant l'èmfasi en la seva estructura i en els continguts del sistema tributari, com a element essencial dels ingressos públics. S'analitzen, per tant, els diferents nivells de la hisenda pública, el pressupost públic, les fonts principals d'ingressos públics: impostos i deute pùblic; la despesa pública i un anàlisi de com es pot millora l'eficiència en la gestió pública.

L'estudi de l'assignatura ha de permetre que l'estudiant pugui entendre l'activitat financera del sector públic des d'un punt de vista econòmic: què representa el perssupost públic, quines son les diferents vies d'ingresos i la despesa pública amb especial interés sobre aspectes com ara l'equitat o l'eficiència. A la vegada, l'assignatura pretén ser una primera introducció a les principals figures impositives que composen el nostre sistema tributari, que permetin a l'estudiant conèixer de forma clara quina és l'estructura bàsica de cada una d'aquestes figures.

Amunt

L'assignatura de Fonaments de la Fiscalitat s'emmarca dintre d'aquell bloc de matèries optatives, necessàries pel desenvolupament d'una especialitat en gestió fiscal en el Grau d'ADE. Així com l'assignatura d'Economia del Sector Públic queda emmarcada dins de les assignatures obligatòries del Grau d'Economia.

En el cas del Grau d'ADE, l'assignatura forma part de la menció "Comptabilitat i fiscalitat".

En aquest marc, i per una millor comprensió dels conceptes i continguts més teòrics de l'assignatura, és convenient, i per tant es recomana, haver treballat prèviament les assignatures més introductòries d'Economia. També pot ajudar a entendre amb més precisió els diferents aspectes de la matèria tractada en aquesta assignatura, el fet d'haver cursat prèviament les assignatures de Dret Mercantil ó Introducció a la Comptabilitat, encara que no resulten imprescindibles per treballar el contingut de l'assignatura de Fonaments de la Fiscalitat/Economia del Sector Públic.

Per altre banda, aquesta assignatura constitueix el punt de partida en l'estudi de la fiscalitat vigent en el nostre entorn. I per tant és una assignatura molt complementària per poder entendre, amb èxit, l'assignatura Fiscalitat Empresarial/Sistema Fiscal. L'estudi i assimilació de l'activitat financera del sector públic, propi d'aquesta assignatura, permetrà a l'estudiant iniciar més endavant un estudi ampli i amb profunditat dels tributs propis del sistema tributari espanyol, per tal d'arribar a la seva correcta aplicació pràctica.

 o L'assignatura forma part de la menció xxx del grau xxx (si l'assignatura s'ofereix en diversos graus)

Amunt

Aquesta assignatura es projecta principalment en el camp de l'assessoria fiscal, com a activitat en si mateixa, de servei d'assessorament a l'empresa i als particulars. Però també resulta molt útil i aconsellable per a aquells que orientin les seves sortides a les àrees de comptabilitat i finances de l'empresa per les implicacions de la matèria en aquests camps.

I més genèricament, podem dir que el seu coneixement ajuda al desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb l'empresa o altres tipus d'entitats, privades o públiques.

Amunt

 

Els objectius bàsics de l'assignatura són: introduir a l'estudiant en l'estudi del Sector Públic, mostrar quins són les institucions que ho componen i les diverses possibilitats existents, familiaritzar-se amb els elements bàsics d'una font d'ingressos fonamental del Sector Públic, com és l'impost, presentar les figures impositives principals que componen els sistemes tributaris actuals i quines alternatives plantegen, analitzar la necessitat de la despesa pública i revisar formes de millorar l'eficiència de la gestió pública.

Aquests objectius generals es concreten en els següents:

 • Evitar confusions comunes a l'hora d'identificar el sector públic i diferenciar entre Estat i algunes altres institucions
 • Reconèixer els dos elements integrants del sector públic i conèixer els tipus d'operacions de caràcter econòmic que fan cadascun d'ells
 • Comprendre com s'organitza la informació comptable dels ingressos i despeses de les administracions publiques
 • Identificar el marc general d'actuació econòmica del sector públic que ve definit pel pressupost públic i conèixer el procés pressupostari i els principis que informen aquest document
 • Conèixer les diferents vies d'obtenció d'ingressos públics i abordar els principis de la imposició
 • Abordar els conceptes fonamentals de l'estructura de qualsevol impost i estudiar els criteris de valoració de la mateixa
 • Entendre la diferència entre impostos progressius, regressius i proporcionals
 • Analitzar la importància del concepte de renda com a mesura de capacitat de pagament i reconèixer els problemes que la seva imposició planteja, així com el problema de la doble imposició
 • Comprendre la importància de la riquesa com a mesura directa de la capacitat de pagament i analitzar les diferents figures que la graven i alhora valorar la seva existència
 • Valorar els avantatges i inconvenients de les figures impositives sobre el consum, com a mesura indirecta de la capacitat de pagament
 • Comprendre les peculiaritats de l'impost sobre el valor afegit i analitzar les característiques de l'IVA comunitari
 • Analitzar les diferents possibilitats de descentralització de l'activitat econòmica del sector públic i conèixer la doctrina sobre el federalisme fiscal

Amunt

Amb l'objectiu bàsic de conèixer el funcionament del sector públic i de la seva actuació econòmica i financera, el capítol 1 del modul 1 de l'assignatura, El Sector Públic, presenta les institucions que composen el sector públic perquè l'estudiant entengui exactament a què s'està fent referència quan es parla de Sector Públic, intentant evitar algunes confusions comunes en la identificació entre Sector Públic i altres institucions. En aquest sentit s'explica amb detall quins són els elements integrants del Sector Públic, diferenciant entre ells mitjançant dos criteris: el territorial i el de l'activitat realitzada.  També s'aborda com el sector públic recull comptablement la seva activitat i per últim, el contingut de l'assignatura ens mostra l'existència de diferents possibilitats de descentralització des del punt de vista de l'activitat econòmica del sector públic. Es tracta de les hisendes descentralitzades.

El capítol 2 del mòdul 1, El Pressupost públic, exposa els aspectes fonamentals relacionats amb el document pressupostari perquè l'estudiant entengui amb claredat la seva importància com element definitori del marc general d'actuació econòmica del Sector Públic. S'estudia el diferent tipus d'informació continguda en les diverses classificacions pressupostàries de les despeses i dels ingressos públics, així com la importància de l'acompliment dels diferents principis que informen el document i el cicle pressupostari.

El capítol 1 del mòdul 2, referent als Ingressos Públics, presenta els conceptes fonamentals de l'estructura de qualsevol impost: fet imposable, subjecte passiu, base imposable, base liquidable i tipus impositiu. Al mateix temps s'intenta destacar la importància de l'acompliment de principis com ara l'equitat, l'eficiència i d'altres en un sistema tributari. Comprendre la rellevància i les diferències de les tres mesures existents de la capacitat de pagament: renda, riquesa i consum, així com la diferent informació que proporcionen, ens permet introduir-nos en les diferents alternatives de figures impositives que graven les tres mesures anteriors, i dominar l'estructura impositiva de cadascuna, tal i com es fa en els següents mòduls

El capítol 2 del mòdul 2, relatiu a la despesa pública, analitza la necessitat d'aquesta despesa en el estat del Benestar així com les teories que expliquen el creixement de la depesa pública tant des de la óptica de la demanda com des de l'óptica de l'oferta.

El capítol 3 del mòdul 2, versa sobre l'eficiència de la gestió pública i  pretén ilustrar respecte als nous reptes que es plantejan en el sector públic i com els administrats reclamen un nou rol per al Sector Públic.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt