Antropologia social i cultural Codi:  22.108    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El mot antropologia prové de la combinació d'anthropos (ésser humà) i logos (coneixement). L'etimologia del mot, doncs, ens fa veure de manera ben clara quin és el principal objectiu de coneixement d'aquesta disciplina. Si en un principi l'antropologia centrava el seu interès en societats considerades "exòtiques", ja fa força dècades que això ha canviat d'una manera evident. En l'actualitat, apliquem el coneixement antropològic també a la nostra societat per tal d'entendre-la millor. Les idees de "cultura" i "societat" són fonamentals per comprendre la raó d'ésser de la disciplina. Aquests conceptes constitueixen els seus principals punts focals a través dels quals arribem també a un millor coneixement de la persona: La persona com a ésser social i cultural.

 

La principal  finalitat del curs no és que els estudiants assoleixin coneixements de caire enciclopèdic sobre l'antropologia, sinó que arribin a assumir les eines conceptuals bàsiques de la disciplina per tal de facilitar la reflexió i el pensament antropològics, i possibilitar d'aquesta manera adquirir les competències bàsiques per a la seva aplicació tant en altres àmbits d'estudi com en la nostra mateixa vida quotidiana.

Amunt

L'assignatura d'Antropologia social és Obligatòria del Grau d'Humanitats i del Grau de Ciències Socials.

Aquesta assignatura forma part indispensable en la formació en l'àmbit de les Humanitats i de les Ciències Socials. 

Amunt

L'antropologia social i cultural és una eina per a la reflexió sobre la condició humana i per a la intervenció en el món que ens envolta. Es projecte en els àmbits professionals relacionats amb el treball social, també amb relacions internacionals, ajuda humanitària, i medicina. Més recentment també troben interés en l'antropologia els àmbits professionals relacionats amb el món de la comunicació, el disseny de tecnologia, urbanisme i arquitectura, robòtica i intel·ligència artificial. 

Amunt

No calen coneixements previs específics. 

Amunt

OBJECTIUS

 

  • Entendre la naturalesa de l'antropologia com a àmbit de coneixement.
  • Relacionar els temes i conceptes antropològics amb la realitat actual.
  • Entendre com l'antropologia contribueix de forma important a la comprensió del món contemporani.
  • Identificar els temes claus de l'antropologia i aplicar-los en l'anàlisi de la pròpia cultura.
  • Desenvolupar la mirada antropològica a través de la reflexió sobre el paper de la imatge en la construcció de coneixement sobre la diversitat cultural.
  • Analitzar les explicacions que donem sobre el món des d'una perspectiva antropològica.

COMPETÈNCIES:

Capacitat de desenvolupar, contextualitzar i organitzar el coneixement teòric en relació amb l'anàlisi empírica.
Capacitat per conèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.
Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
Capacitat per identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.

 

COMPETÈNCIA TRANSVERSAL:

  • Capacitat de treball col·laboratiu i en xarxa en un entorn virtual.

 

 

Amunt

El curs és una introducció a l'antropologia social i cultural.  Els temes que tractarem estan en els manuals de referència de l'assignatura. 

Continguts que tractarem:

El camp i el mètode de l'antropologia.

El concepte de cultura com a concepte clau de l'antropologia, corrents teòriques i mètode etnogràfic.

Les eines conceptuals i teòriques de l'antropologia

Els conceptes clau de l'antropologia i els seus debats nuclears, com ara: natura/cultura, diversitat/homogeneitat, persona/societat, universalitat/relativisme.

També els conceptes claus de l'antropologia en relació a l'estudi de la cultura, com ara: génere, sistemes de parentiu, sistemes simbòlics, estructures polítiques, formes de subsistència, raça, nació i etnicitat, identitats col·lectives.

L'evolució de les societats humanes

Inscriure les nostres societats actuals en el conjunt de la variabilitat cultural. Tenir en compte la tipologia de les societats segons el seu model de subsitència (caçadores, recol· lectores, horticultores i pastorals. Societats agràries, civilitzacions, estats. La revolució industrial i el capitalisme. El procés de globalització i perspectives de futur). 

La construccció de la diferència i les desigualtats socials

Com es creen les dinàmiques d'inclusió i exclusió social i el paper de la diferència cultural. 

 

Amunt

Rúbrica ESPRIA XML
Etnografía paso a paso. Guía de bolsillo PDF
El camino zen de la etnografía Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt