Introducció a l'espai turístic Codi:  85.634    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El turisme és una indústria cada cop més important per a les activitats econòmiques actuals, tant en les economies industrialitzades (on s'ha anat consolidant una demanda que inclou gairebé tota la població) com en les economies menys desenvolupades (on el turisme ofereix possibilitats per obtenir un creixement endogen sostenible). El turisme és una activitat de naturalesa multidisciplinar i transversal. Com a tal, una de las aproximacions de la activitat turística està basada en l'estudi de la geografia del turisme: el territori com a lloc on es desenvolupa l'activitat turística. Aquesta assignatura té un clar component espacial i es detallaran diferents aspectes que incideixen sobre l'aparició, consolidació i maduresa dels espais turístics, així com diferents elements que influeixen o es relacionen també amb el component espacial dels llocs turístics (les modalitats de turisme, la imatge de les destinacions turístiques, els fluxos i la mobilitat turística, etc.).L'assignatura també ofereix una aproximació a la gestió dels impactes positius i negatius del turisme sobre els llocs que el suporten, així com reflexió sobre com reconduir i reestructurar els llocs turístics quan apareixen símptomes d'esgotament del model inicial. En consonança amb els reptes del turisme actual l'assignatura es fa ressò de la problemàtica global i, en alguna de les PACs, es treballa, des del punt de vista dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) l'acció per a la mitigació del canvi climàtic des del punt de vista de l'activitat turística.

L'assignatura té un enfocament i uns continguts introductoris a la geografia del turisme, que es complementarà al llarg de la titulació amb l'aprofundiment dels coneixements en altres assignatures.

Amunt

L'assignatura, pertanyent al Programa de Turisme de la UOC és de caràcter obligatori i té 6 crèdits. L'àmbit principal en el qual s'ubica l'assignatura és la Geografia del turisme, tot i què també es fan aportacions des de d'altres perspectives disciplinàries com el màrqueting, la sociologia o l'antropologia del turisme

Amunt

L'assignatura s'enfoca cap a l'aportació de continguts i competències relacionades amb la planificació i gestió d'espais turístics, així com per a les tasques de consultoria on s'analitzen i proposen millores per a les destinacions turístiques. 

Amunt

No cal tenir coneixements previs per a cursar aquesta assignatura

Amunt

No hi ha cap requisit previ a la matrícula.

Amunt

Competències de l´assignatura:   Competències transversals    

  1. Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l´activitat professional de manera òptima
  2. Capacitat per a l´anàlisi crític i la síntesi

  Competències específiques 

  1. Capacitat per reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions espacial, social, cultural i econòmica
  2. Capacitat per conèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i sectors empresarials
  3. Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies sobre els espais i destinacions turístiques d´acord amb els principis de sostenibililtat econòmica, social i mediambiental

    Objectius de l´assignatura:  

Aprofundir en les relacions espacials del turisme
Conèixer els aspectes psicosociològics bàsics del comportament de la demanda

Entendre la destinació turística des d'un punt de vista sistèmic

Analitzar els principals conflictes i impactes de les pràctiques turístiques sobre les destinacions

Conèixer els mecanismes de construcció i reconstrucció dels espais turísticsAmunt

Mòdul 1. Els turistes
En aquest mòdul es fa una aproximació a la figura del turista i la relació que manté amb els llocs que visita (factors que influeixen sobre la creació de fluxos i mobilitat cap als llocs turístics, elements que motiven la seva pràctica turística i el seu comportament a la destinació i components de la seva experiència turística)


1) El turista que viatja. Els desplaçaments i la condició de mobilitat de l'turista

1.1 Els requisits de la mobilitat turística

1.2 D'on procedeixen els turistes i cap a on es dirigeixen?

1.3 Cap a la globalització del turisme?

1.4 El turisme i les barreres al seu desplegament global

2) L'ofici de turista. El significat de fer turisme

2.1 Somnis de turista. Motivació i experiència viscuda

2.2 El descobriment de l'altre

2.3 Els canvis en els mitjans de consum

2.4 La satisfacció de les expectatives dels llocs

Mòdul 2. Els llocs turístics

Aquest és el nucli central de l'assignatura, on s'estudien els elements clau de la condició turística dels llocs: les formes que prenen els llocs turístics, l'evolució dels mateixos, la imatge que transmeten i la manera com es creen i apareixen nous llocs turístics.

1) L'anatomia dels llocs turístics. Com els llocs esdevenen turístics?

1.1 L'emergència i la construcció de llocs turístics. Elements de localització i atracció

1.2 El paper de la distància i l'accessibilitat en la gènesi dels llocs turístics

1.3 Els llocs turístics com a espais dinàmics

2) L'aparença dels llocs turístics

2.1 Les formes dels llocs turístics

2.2 L'abast i les característiques de la condició turística dels llocs

2.3 La percepció dels llocs com a espais turístics

3) El simbolisme dels llocs turístics

3.1 La transformació de les estructures dels llocs turístics. La difícil dialèctica entre el preexistent i el nou: ¿Integració, coexistència o substitució?

3.2 La influència dels llocs turístics sobre la resta del territori

4) La invenció de nous llocs turístics

4.1 Noves destinacions per a noves experiències?

4.2 Destinacions que neixen i reneixen. La reinvenció del turisme a les destinacions madures

4.3 Turisme i desenvolupament en destinacions emergents.

4.4 Quan només queda l'opció del turisme

Mòdul 3. Conclusions generals

Finalment, en aquest mòdul es fa una reflexió final i de futur sobre les circumstàncies que fa que els llocs turístics siguin especials i diferents a d'altres llocs.

Amunt

Video 1. Leemos por el oído. Vídeo-entrevistas a expertos en turismo Audiovisual
Video 4. Leemos por el oído. Vídeoentrevistas a expertos en turismo Audiovisual
Video 3. Leemos por el oído. Vídeoentrevistas a expertos en turismo Audiovisual
Video 2. Leemos por el oído. Vídeoentrevistas a expertos en turismo Audiovisual

Amunt

L'assignatura ofereix diversos recursos d'aprenentatge que permeten aprofundir i fer un seguiment de diferents tendències de recerca en l'àmbit de les destinacions turístiques. L'assignatura disposa també de recursos audiovisuals per, a través de l'anàlisi d'exemples reals, millorar  la comprensió de conceptes complexos com els que deriven dels impactes del turisme. Els estudiants tenen a disposició diferents vídeos elaborats per autors d'articles científics ("Llegim per l'Oïda")que permeten un contacte inicial amb temes de recerca complexos vinculats amb l'assignatura i aproximar-se de primera mà a una recerca a través de l'investigador/a que l'ha dut a terme. En aquestes píndoles es remarquen els elements clau de la recerca, les principals conclusions a les quals s'ha arribat i serveixen com a base per treballar la temàtica dins de l'aula. D'altra banda es disposa d'un repositori de lectures fonamentals sobre lleure i sociologia del turisme (en anglès) que els estudiants intressats en amplair coneixements poden consultar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt