Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica Codi:  M1.853    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica té com a objectiu que els estudiants, com a futurs professionals de la psicopedagogia, siguin capaços de generar les evidències necessàries per avaluar i comunicar els resultats de les seves intervencions educatives als àmbits formal, sòcio-comunitari o laboral.

D'aquesta manera, l'assignatura ofereix una aproximació general als procediments que serveixen per recollir i organitzar les dades (quantitatives i qualitatives) obtingudes en el context del treball de camp d'una investigació, una introducció a les diferents estratègies disponibles per analitzar, avaluar i presentar els resultats, així com una revisió de l'estructura bàsica de l'informe d'investigació i els aspectes ètics i formals a tenir en compte per comunicar les evidències obtingudes.

L'assignatura té una marcada orientació pràctica, ja que el desenvolupament de competències per part dels estudiants i, conseqüentment, la seva avaluació, es fa a partir de l'elaboració del seu propi informe d'investigació.

Amunt

Tant Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica com Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica són assignatures obligatòries del programa de Màster Universitari en Psicopedagogia que és necessari superar per poder desenvolupar el Treball Final de Màster (TFM). Totes dues assignatures introdueixen els estudiants a algunes qüestions bàsiques i pràctiques en relació al paper de la recerca com a eina per al desenvolupament de la seva pràctica professional en el context de la intervenció educativa, fixant especialment l'atenció en el disseny d'un projecte d'investigació i l'elaboració d'un informe de resultats.

Tenint en compte el vessant aplicat de la recerca en el context de la Psicopedagogia, aquestes dues assignatures es proposen que els estudiants siguin capaços de reconèixer la importància de les evidències per orientar les seves decisions professionals, no només en el moment de la planificació i fonamentació d'intervencions educatives, sinó també en l'avaluació dels resultats obtinguts una vegada han estat portades a terme.

En aquest sentit, es proposen capacitar als estudiants per dissenyar projectes d'investigació al servei de la intervenció educativa, tenint en compte algunes qüestions importants com són el desenvolupament de la pregunta d'investigació, l'elecció de la metodologia més adequada per donar-hi resposta i la planificació del treball de camp. Així mateix, es proposen que els estudiants siguin capaços d'elaborar informes d'investigació que serveixin per presentar els resultats de la intervenció educativa, tenint en compte algunes qüestions importants com són la recollida i l'organització de les dades, l'obtenció d'evidències a partir de l'anàlisi de les dades recollides en el treball de camp i l'avaluació i presentació d'aquestes evidències.

Amunt

La intervenció educativa forma part de la pràctica habitual de molts professionals que, als seus respectius àmbits específics d'actuació, es proposen planificar i implementar accions que condueixin a la millora de les oportunitats a la vida de les persones, ja sigui a l'àmbit de l'educació formal, a l'àmbit sòcio-comunitari o a l'àmbit laboral.

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura introductòria als processos d'investigació aplicada a l'àmbit sòcio-educatiu, no s'espera que l'alumnat tingui coneixements previs consolidats sobre la temàtica. Tot i això, s'espera que l'alumnat tingui un coneixement profund sobre les diferents tendències, teories i/o marcs conceptuals que condicionen la seva activitat professional, tant a l'àmbit formal, com en el sòcio-comunitari i laboral.

AmuntObjectius d'aprenentatge generals

 • Comprendre i llegir críticament els materials de l'assignatura.
 • Organitzar la informació pertinent en el context de l'assignatura i redactar-la de manera clara i intel·ligible.
 • Ser autònom en el procés d'aprenentatge, combinant les fonts recomanades amb la capacitat per trobar d'altres i explorar nous camins.
 • Desenvolupar la capacitat de ser crític, amb el treball personal i el dels altres.

Objectius específics

 • Definir i portar a la pràctica els procediments necessaris per recollir i organitzar les dades obtingudes en el treball de camp d'una investigació.
 • Conèixer i aplicar les estratègies necessàries per analitzar, avaluar i presentar els resultats d'una intervenció educativa.
 • Identificar els elements claus d'un informe d'investigació, així com els aspectes ètics i formals que han de ser tinguts en compte, per convertir-lo en una eina de comunicació de les evidències obtingudes.

Competències

 

 • CB3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CT2. Dissenyar i elaborar documents escrits específics de l'àmbit professional de la psicopedagogia (informes, projectes, valoracions, avaluacions, ...).
 • CE6. Dur a terme una recerca sobre la pràctica psicopedagògica amb la finalitat de poder implementar millores a partir dels resultats obtinguts.
 • CE7. Liderar i acompanyar processos de canvi i formació en persones, grups i organitzacions tant del context formal com del soci-comunitari i laboral respectant els principis d'atenció a la diversitat i implementant estratègies que permetin culminar el procés amb èxit.


Amunt

Aquesta assignatura compta amb un material específic per proporcionar als estudiants una visió de conjunt sobre el procés d'investigació en les ciències socials i com, en el cas particular de la intervenció educativa, aquest procés pot ser d'utilitat per generar les evidències necessàries que permetin orientar la pràctica professional dels psicopedagogs. En aquest sentit, aquest manual de referència bàsica parteix de la necessitat que els psicopedagogs siguin capaços de desenvolupar processos de recerca aplicada en els seus àmbits d'intervenció i, a més, està complementat amb un manual específic sobre el desenvolupament i l'ús de les tècniques d'investigació.

 

Els continguts de les activitats de l'avaluació continuada s'articularan entorn de tres blocs que aborden els aspectes fonamentals de l'assignatura:

 

 • Desenvolupament de la mesura o mesures d'avaluació. Davant el cas serà proposat a la primera activitat serà necessari decidir i dissenyar una o més mesures que permetin l'avaluació de les variables que constitueixen l'objecte d'interès. Aquesta avaluació ha d'estar fonamentada perquè les dades que d'ella sorgeixin permetin donar resposta a les preguntes plantejades.
 • Administració de les mesures proposades i anàlisis crítica del procediment. Anàlisis i presentació de les dades obtingudes.
 • Elaboració d'un informe que, de manera estructurada, permeti reportar tota la feina executada amb anterioritat.

Amunt

Material Suport
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Estratègies i tècniques per al màster en Psicopedagogia Web

Amunt

Els alumnes disposeu per realitzar la vostra feina de totes les eines ofimàtiques del Google Drive. Pot ser un bon recurs per resoldre les activitats que han de ser satisfetes en grup, ja que us permet treballar de manera compartida entre diversos usuaris. Ho podreu fer de manera simultània i fiable. A més, teniu al vostre abast totes les eines de l'Office. Us podeu descarregar el programari de manera gratuïta seguint aquestes senzilles passes:

 1. Anar a aquesta web: https://www.microsoft.com/es-es/education/products/office/default.aspx
 2. Donar el correu UOC
 3. Rebre un email i crear el compte
 4. Instal·lar Officeper a qualsevol de les plataformes, incloent-hi Windows, Mac i dispositius mòbils

Encara que treballeu o gestioneu una activitat en format Google Drive (o en Pages, Open Office, PDF...) l'activitat haurà de ser enviada a l'aplicatiu de lliurament d'activitats, sempre, i en format Word, sense excepció. Teniu totes les eines ofimàtiques necessàries per a no haver de tenir problemes de format (un arxiu treballat amb Google Docs pot ser exportat a Word fàcilment). Tingueu present que l'enviament d'una activitat en un format no Word és equivalent a no haver lliurat l'arxiu.

A la xarxa es troben multitud d'opcions d'accés lliure per processar dades (PAC3 i Pràctica). Algunes recomanacions:

https://jasp-stats.org/download

https://www.gnu.org/software/pspp/

https://www.pressure.to/qda/

https://catma.de/

Tant per l'elaboració de matrius de dades, el seu anàlisi i obtenció de gràfics l'excel és una eina molt útil.

Amunt

Investigació educativa

Anderson, G., & Arsenault, N. (2005). Fundamentals of educational research (2nd ed.). London: Falmer Press.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6 ed.). Routledge.

Fraenkel, J., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw-Hill.

Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtle, K. H. (2010). Methods in Educational Research: From Theory to Practice (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Metodologia de la investigació

Bickman, L., & Rog, D. J. (2016). The SAGE handbook of applied social research methods (2nd ed.). Los Angeles: SAGE.

Bryman, A. (2012). Social research methods (4 ed.). Oxford: Oxford University Press.

Cozby, P. C., & Bates, S. C. (2015). Methods in behavioral research (12 ed.). New York: McGraw Hill.

Denscombe, M. (2010). Ground rules for social research. Guidelines for good practice (2nd ed.). Berkshire: McGraw-Hill Education.

Disseny de projectes d'investigació

Bell, J., & Waters, S. (2014). Doing your research project: A guide for first-time researchers (6 ed.). Berkshire: McGraw-Hill Education.

Denscombe, M. (2014). The good research guide for small-scale social research projects (5 ed.). Berkshire: Open University Press.

O'Leary, Z. (2017). The essential guide to doing your research project. London: Sage.

Verschuren, P., Mellion, M. J., & Doorewaard, H. (2010). Designing a research project (2nd ed.). The Hague: Eleven International Publishing.

Anàlisi de dades quantitatives

Coolican, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6 ed.). London: Psychology Press.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). Los Angeles: Sage.

Ravid, R. (2011). Practical statistics for educators (4 ed.). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Smith, E. (2008). Using secondary data in educational and social research. Maidenhead: Open University Press.

Anàlisi de dades qualitatives


Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE.

Flick, U. (2014). The SAGE Handbook of qualitative data analysis. Los Angeles: SAGE.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE.

Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). Qualitative research practice. A guide for social science students and researchers. London: SAGE.

Elaboració d'informes d'investigació

Bailey, S. (2015). Academic writing: A handbook for international students (4 ed.). London: Routledge.

Booth, W., Colomb, G., & Williams, J. (2008). The craft of research (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.

Montgomery, S. L. (2017). The Chicago guide to communicating science (2a ed.). Chicago: The University of Chicago Press.

Yates, L. (2004). What does good education research look like? Situating a field and its practices. Maidenhead: Open University Press.

Amunt

Aquesta assignatura es basa en el desenvolupament d'un conjunt d'activitats d'avaluació continuada (PAC) que serveixen per estructurar l'activitat dels estudiants durant tot el semestre. Per dur-les a terme, els estudiants treballaran a partir d'un projecte personal que serà el vehicle o fil conductor que els permetrà assolir, de manera pràctica i aplicada, els objectius d'aprenentatge i les competències proposades a l'assignatura.

 

Ús del material

 

El material bàsic de l'assignatura és el que es troba a l'espai de "Material i Fonts" de l'aula de l'assignatura. Heu de treballar aquest material seguint les indicacions donades pel consultor en aquest Pla Docent i a través del Tauler.

No s'ha d'enviar al consultor cap activitat que no formi part de l'avaluació continuada, tot i que podeu plantejar, al Fòrum, els dubtes que generi la seva realització, a fi de posar en comú el treball i resoldre les qüestions més rellevants que sorgeixin.

El material de l'assignatura recull els elements nuclears del procés de recerca i, per aquesta raó, és compartit amb l'assignatura (Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica | d'Obtenció d'evidències per a la intervenció psicopedagògica). Cadascuna d'elles treballa una part dels continguts, tal com s'especifica a les respectives PAC, tot i que els estudiants de les dues assignatures disposen sempre del material conjunt. Aquesta decisió reflecteix l'arbitrarietat que suposaria separar la fase de disseny d'un projecte d'investigació de la de l'elaboració de l'informe de resultats una vegada ha estat portada a terme. En aquest sentit, és important tenir present que els estudiants NO han de pagar dos cops el mateix material associat a les assignatures, en tant que en el seu conjunt es correspon amb 10 crèdits (5 de cada assignatura). A tots els efectes, l'única implicació pràctica és que la matrícula efectuada a qualsevol de les dues assignatures comporta que els estudiants reben el doble de materials dels que correspondrien. Una vegada cursades les dues, el resultat final és el que correspondria a haver tingut accés només a la meitat en cadascuna d'elles.

 

Activitats

 

Les activitats realitzades pels estudiants durant el curs es divideixen en dos tipus: avaluables i no avaluables. Les activitats avaluables són descrites a l'apartat següent.

Les activitats no avaluables corresponen 1) als exercicis i tasques inclosos a cada mòdul i 2) als debats o a les anàlisis de texts o resums d'investigació que el professor podrà proposar amb vista a la preparació de les PAC. S'espera que l'estudiant evidenciï a cada PAC els aprenentatges consolidats en PAC prèvies.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + Pr

Nota final d'assignatura = Final Continuada (FC)= AC+Pr

AC = 60%

Pr = 40%

Notes mínimes:

· Pr = 5

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.

Amunt

Avaluació continuada

 

Mitjançant la realització de les activitats d'Avaluació Continuada (AC) i amb la finalitat d'avaluar els coneixements adquirits, l'alumnat:

 • estudiarà els continguts teòrics que conformen l'assignatura i,
 • complementarà aquests continguts amb exemples pràctics relacionats amb els temes d'estudi.

 

El model d'avaluació proposat per la UOC es basa en l'adquisició dels coneixements a partir d'una sèrie d'activitats acumulatives realitzades al llarg del semestre. Cal esmentar especialment que les activitats proposades d'AC constitueixen l'element clau de l'avaluació dels coneixements de l'alumnat, que el porten a l'obtenció de la qualificació final de l'assignatura.

 

L'Avaluació Continuada es resol a través de 4 Proves d'Avaluació Continuada (PAC) no presencials.

 

Proves no presencials d'Avaluació continuada (PAC)

 

Resumim a continuació les 4 Proves no presencials d'Avaluació Continuada, amb el pes corresponent de cadascuna respecte a la nota final, i les dates límit de lliurament:

 

Activitat:

Elaboració

Valoració

Data lliurament

Data qualificació

Data màx. al·legació

PAC1 - Repte 2. Identifiqueu el problema i decidiu com abordar-lo!

Grupal

20%

07-11-21

14-11-21

21-11-21

PAC2 - Repte 3. Sabeu fer treball de camp? Ara és el vostre moment!

Grupal

20%

28-11-21

05-12-21

12-12-21

PAC3 - Repte 4. Converteix-te en investigador o investigadora fent el teu informe de recerca!

Individual

20%

22-12-21

05-01-22 12-01-22

Pràctica - Repte 5. Millora el teu perfil investigador polint el teu informe de recerca!

Individual

40%

19-01-22

02-02-22 05-02-22

Indicacions per a la realització de les PAC:

 

 • Totes les PAC s'han de fer segons la modalitat d'agrupament (grupals o individuals) indicada a cadascuna d'elles. Qualsevol indici de plagi implicarà la suspensió de la PAC i de l'avaluació continuada amb una D.
 • A la taula anterior s'ha indicat la data en què finalitza el termini de lliurament. Cal respectar el termini màxim o data final de lliurament atès que no hi ha prevista cap pròrroga de les dates indicades.
 • Dins de cada PAC hi ha instruccions pel lliurament. Si us plau seguiu aquestes instruccions.
 • El lliurament de les PAC s'ha de fer a la bústia d'Avaluació Continuada i no a la bústia del professor.
 • En coherència amb el procés d'avaluació continuada, un cop lliurada la qualificació i comentaris corresponents a cada PAC cal saber que els estudiants poden demanar una revisió de cada PAC seguint el següent protocol:
 • Després de cada PAC (excepte la darrera), durant els 7 dies posteriors a rebre el feedback hauran d'enviar un correu al professor de l'aula amb una explicació raonada sobre perquè demana la revisió, on s'argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han valorat correctament. 
 • En el cas de la darrera PAC el període de revisió serà 3 dies i caldrà fer el mateix: enviar un correu al professor de l'aula amb una explicació  raonada sobre perquè es demana la revisió, on s'argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han valorat correctament. 
 • Passat el termini indicat per a cada PAC, no es revisarà cap activitat.
 • Només es farà una revisió de cadascuna de les PAC per a cada estudiant.
 • La revisió de la nota final de l'assignatura es farà a través de l'aplicatiu corresponent que es pot trobar a dins del campus a l'espai: Tràmits/Avaluació/Revisió i al.legacions de les notes.

 

Criteris de superació de l'AC

La superació de l'AC implica l'elaboració de dues PAC grupals (PAC1 i PAC2) i una PAC individual (PAC3) que suposen el 60% de la qualificació final i una Pràctica individual (Pràctica) que suposa el 40% restant de la qualificació final.

Cal haver lliurat el 50% de les PAC per tenir una qualificació diferent de "no presentat" .

La superació de l'AC implica, com a requisit imprescindible, haver lliurat i superat amb una C+ la Pràctica. Tot i això, cal tenir present que la Pràctica representa un 40% de la qualificació final i que, per tant, l'estudiant que només lliuri aquesta Pràctica no podrà superar l'assignatura.

La nota final de l'AC serà ponderada d'acord als pesos establerts a la taula de l'apartat "Proves no presencials d'Avaluació continuada (PAC)".

Les PAC i la Pràctica no es poden recuperar ni és possible lliurar tasques alternatives. Les PAC i la Pràctica formen part d'un procés acumulatiu i solapat.

Cal tenir present que les PAC1, 2 o 3 poden ser suspeses  (C-), una o més, sense que l'AC estigui suspesa. La Pràctica és l'única activitat que no pot ser suspesa. Amb una Pràctica aprovada (>=5) es calcularà una mitjana ponderada per obtenir la nota final. Per exemple, si es disposa d'una 5 a la pac1, d'un 4 a la pac2, d'un 6 a la pac3 i d'un 6 a la pràctica, la nota final és: 5*0.2+4*0.2+6*0.2+6*0.4 = 1+0.8+1.2+2.4=5.4, que es correspon amb una C+ com a qualificació. Cal insistir en que aquesta mitjana es calcula només quan la Pràctica està aprovada (no es pot fer una mitjana de les 4 notes si la qualificació de la Pràctica és inferior a 5). Si la Pràctica està suspesa la nota final de l'assignatura serà un 4 (C-), independentment de les notes de les anteriors PAC. 

Amunt

Aquesta assignatura té com a model d'avaluació únic l'avaluació continuada (AC), sense prova final (ni prova de síntesi ni examen).

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al professor de l'aula, amb còpia al Professor responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han valorat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies.

Amunt

En els terminis establerts, l'alumnat rebrà els comentaris/observacions del professorat sobre la seva activitat.

Amunt