Direcció de projectes Codi:  M2.423    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La direcció de projectes és una disciplina cada vegada més important i valorada en les organitzacions, ja que permet transformar les estratègies i idees de negoci en resultats tangibles de forma eficaç i eficient, és a dir, complint els objectius dins de les restriccions de temps, cost i qualitat definits.
Aquesta disciplina estudia com definir, planificar, executar, controlar i tancar els projectes, proporcionant al professional un mètode general per a abordar qualsevol classe de projecte basat en les millors pràctiques internacionals establertes.

A partir d'aquest marc conceptual de la gestió de projectes, s'aniran seguint els diversos grups de processos. Un cop iniciat i autoritzat el projecte, aquest es planifica. La planificació és el mapa de ruta que ha de guiar l'execució per garantir que s'obtenen els objectius acordats dins de les restriccions establertes de temps, cost i qualitat. L'equip de el projecte serà qui portarà el pla a la realitat, executant els processos, les activitats i les tasques previstes. En paral·lel es reariza un seguiment i control de l'execució per garantir que s'ajusta a el pla. Finalment es realitzarà tancament del projecte, resolent els problemes que puguin sorgir en el lliurament, retirant ordenadament els recursos i capturant el coneixement.

Es durà a terme una aproximació al paper de director de projectes i al seu paper en la gestió de les persones i els equips, i es treballaran l'aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a les activitats del projecte per complir els requisits de el projecte.

D'aquesta manera, a l'acabar l'assignatura, l'estudiant tindrà una visió completa dels fonaments de la gestió de projectes.

Ja que la direcció de projectes es basa en el treball en equip, es plantejaran activitats d'Avaluació Continuada (AC) que els estudiants han de resoldre mitjançant el treball en grup.

Amunt

Per al correcte aprofitament de l'assignatura es considera adequat que el o la participant disposi d'uns coneixements previs o experiència en el funcionament d'una empresa o organització, així com un coneixement bàsic en què és un projecte i com es gestiona.

No obstant, si no disposa d'aquests coneixements previs, el o la participant es podrà posar a el dia ràpidament donat que l'assignatura s'inicia amb un mòdul introductori que presenta els conceptes bàsics sobre la gestió i direcció de projectes.

El grau d'aprofitament de l'assignatura dependrà, per tant, de l'nivell de coneixements previs de què disposi l'alumne.

Amunt

Objectius d'aprenentatge

 • Entendre què és un projecte, les seves característiques i els seus components, i diferenciar-lo de les operacions ordinàries de l'empresa.
 • Conèixer i distingir els principals estàndards i metodologies en la direcció de projectes.
 • Establir els factors que són crítics per a l'èxit d'un projecte, la seva vinculació amb l'estratègia de l'organització i els objectius de el projecte.
 • Comprendre el paper de director de projecte, el seu posicionament dins de l'organització i la seva relació amb la resta d'interessats.
 • Aprendre a definir correctament un projecte, el seu abast i objectius.
 • Adquirir una visió global dels diferents grups de processos i les àrees de coneixement que inclou la direcció de projectes.
 • Aprendre a desenvolupar els documents bàsics de referència per a la direcció d'un projecte: L'acta de Constitució i el Pla per a la Direcció de Projecte.
 • Conèixer les principals eines i tècniques utilitzades en direcció de projectes.

Competències

 • Visió i estratègica i de negoci, i orientació a objectius (per enfocar els projectes a la generació de valor).
 • Lideratge i influència (per gestionar projectes en entorns organitzatius diversos, amb estructures funcionals poc orientades a projectes i equips i recursos sense dependència jeràrquica).
 • Sentit crític i presa de decisions (per prioritzar accions i defensar l'abast del projecte i els objectius).
 • Comunicació, negociació i gestió de conflictes (per integrar interessos, obtenir recursos en competència i alinear equips i interessats).
 • Visió analítica (per descompondre elements complexos i organitzar-los).
 • Visió integradora (per tenir una visió global del projecte, les interrelacions entre els diferents elements i les conseqüències d'un canvi en un element sobre altres àmbits de el projecte).
 • Treball en equip (per optimitzar el disseny dels equips i el seu funcionament).

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en tres reptes, de seguiment seqüencial:

Repte 1. La direcció de projectes. conceptes bàsics

Repte 2. Iniciació i planificació

Repte 3. Execució, seguiment i control, i tancament de el projecte

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt