Posicionament en cercadors (SEO) Codi:  M2.655    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

De què serveix desplegar un lloc web i una aplicació mòbil (apli o app) per a la marca, empresa o organització si els usuaris que integren el seu públic objectiu els desconeixen? Precisament, les estratègies, recursos, tècniques i processos de màrqueting digital que integren el posicionament en cercadors -també anomenat optimització en cercadors, optimització natural i SEO (per les sigles en anglès de search engine optimisation)- s'ocupen d'una funció indispensable en màrqueting digital: aconseguir que els continguts digitals de la marca, empresa o organització en mitjans propis (com el lloc web i l'app) siguin indexats adequadament pels motors de cerca i, sense fer cap pagament a aquests motors de cerca, apareguin en un lloc destacat en les pàgines de resultats que retornen als usuaris quan aquests fan cerques amb paraules clau relacionades amb la proposta de valor de la marca, empresa o organització.

Aquesta assignatura es dedica íntegrament a conèixer les estratègies i eines de posicionament natural en cercadors, amb les quals els especialistes i professionals poden aconseguir un posicionament òptim en els motors de cerca dels continguts propis de la marca, i així guanyar visibilitat entre el públic objectiu i atreure'l cap als continguts digitals en mitjans propis.

Amunt

Posicionament en cercadors (SEO) és una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Màrqueting Digital (MD). L'assignatura proporciona als participants la capacitació acadèmica adequada sobre les oportunitats de negoci en màrqueting digital derivades del posicionament natural a cercadors i els permet dotar-se dels coneixements, habilitats i eines tecnològiques que fan possible un posicionament exitós.

L'assignatura té una càrrega docent de 4 crèdits.

Amunt

L'assignatura facilita l'adquisició dels coneixements i les habilitats en optimització natural de continguts digitals requerides als professionals, emprenedors i directius de màrqueting digital pel desplegament de propostes de valor per als consumidors i públics objectiu de la marca, empresa o organització. A més, proporciona coneixements i habilitats rellevants als professionals que es proposen desenvolupar la seva activitat en agències de publicitat i comunicació de màrqueting digital i en firmes de consultoria en TIC.

Amunt

No es requereix la superació prèvia d'altres assignatures del Màster en MD.

Amunt

No es requereix la superació prèvia d'altres assignatures del Màster en MD.

Amunt

Competències

La principal competència transversal que desenvolupen els participants del Màster en MD en aquesta assignatura és la següent: comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

Així mateix, l'assignatura facilita el desenvolupament de les següents competències específiques: 1) aplicar metodologies avançades d'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital; 2) aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor; i 3) exercir tasques (internes o externes) de recerca, assessorament o formació en màrqueting digital.

Resultats d'aprenentatge

El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els resultats d'aprenentatge següents:

 • Entendre com monitoritzar la nostra presència en cercadors
 • Comprendre la metodologia per optimitzar un lloc web
 • Entendre el paper de les paraules clau en el SEO
 • Identificar les paraules clau per les quals ens poden buscar els nostres usuaris
 • Proposar paraules clau alternatives que ens permetin millorar el nostre posicionament en cercadors
 • Identificar les paraules clau amb les quals es posiciona una pàgina web
 • Construir una estructura d'informació idònia per als continguts del nostre lloc web
 • Entendre els elements del SEO on-page i off-page que ens poden ajudar a millorar el posicionament de les nostres pàgines
 • Conèixer els elements SEO que influeixen en l'elecció del nom de domini i de l'allotjament
 • Conèixer l'estat de la indexació de les pàgines del nostre domini en cercadors
 • Entendre el paper del posicionament en cercadors i el màrqueting de continguts en l'orientació estratègica del màrqueting d'atracció (o inbound marketing)
 • Conèixer les eines que ens permeten analitzar l'estat del nostre lloc web per al SEO on-page i off-page
 • Conèixer el rendiment de les nostres pàgines i servidor per millorar el SEO on-page
 • Identificar els elements susceptibles de millora en les nostres pàgines
 • Conèixer els mecanismes que ens permeten millorar el nostre SEO on-page
 • Conèixer com influeix la visibilitat i l'autoritat de les nostres pàgines i dominis en el posicionament en cercadors
 • Identificar penalitzacions dels cercadors i saber com revertir-les
 • Identificar llocs web afins que ens permetin desenvolupar estratègies de contingut útils per al SEO
 • Identificar els llocs web que enllacen amb les nostres pàgines
 • Identificar l'estructura d'enllaços del nostre lloc web
 • Conèixer com desenvolupar una estratègia de link building
 • Conèixer com desenvolupar una estratègia de continguts que ens permeti generar link baiting
 • Utilitzar adequadament el llenguatge propi de SEO
 • Explicar a un públic professional en línia conceptes i propostes SEO
 • Defensar les aportacions pròpies sobre SEO d'una manera ordenada i convincent

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en cinc temes diferenciats.

El primer tema us introduirà en el funcionament d'internet, el web, els motors de cerca i els gestors de continguts o CMS (content management systems) i us ajudarà a comprendre el màrqueting de cerca i les seves disciplines, així com el procés dinàmic pel qual desplega una estratègia SEO. En el desenvolupament d'aquesta activitat és essencial mesurar els resultats que es van obtenint i adequar periòdicament cadascuna de les pàgines, enllaços i aspectes generals del lloc als requeriments i actualitzacions que, constantment, realitzen els algoritmes dels cercadors.

En aquest tema també abordarem el keyword research o estudi de paraules clau, la qual se centra en la selecció i anàlisi de paraules clau i l'establiment d'estratègies de paraules clau. Com que no poden optimitzar continguts sense abans tenir clar per a què termes de cerca es vol aparèixer com a resultat rellevant, s'ha de realitzar keyword research, amb el qual s'estudiaran les paraules clau per a les que un lloc es posiciona actualment i s'identificaran alternatives adequades. El resultat d'aquesta activitat serà un llistat estratègic de paraules clau per SEO que s'hauran de treballar.

Dedicarem el segon tema al SEO on-page, el qual considera tots aquells factors que el professional de màrqueting digital pot gestionar i controlar i que es refereixen a aspectes interns del lloc (com continguts, metadades, arquitectura, nom de domini, optimització del rendiment, optimització mòbil, etc.). Es tracta d'un treball eminentment tècnic en el desenvolupament del qual sempre cal tenir present que els continguts han de ser rellevants i aportar valor als usuaris, i també als cercadors. L'assoliment d'una bona experiència d'usuari serà clau per a això.

En el tercer i darrer tema abordem el SEO off-page. Aquesta optimització versa sobre factors externs, els quals el professional de màrqueting digital no pot controlar directament, i que requereixen d'anàlisi i planificació estratègiques. L'objectiu principal d'aquesta activitat serà obtenir backlinks de qualitat, que mostrin als cercadors que el lloc de la marca o empresa proporciona continguts rellevants en l'ecosistema digital.

Amunt

Amunt

El principal recurs d'aprenentatge en l'assignatura és el mòdul didàctic elaborat pels professors col·laboradors Dra. Mariche Navío Navarro i Dr. Rafael Soler Muñoz i titulat Posicionament en cercadors (SEO).

Aquest mòdul es complementa amb material multimèdia variat, que llistem aquí per ordre recomanat de consulta:

A més, és molt aconsellable que consulteu els recursos d'aprenentatge addicionals que es proporcionen a l'aula, la bibliografia de l'assignatura i les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca de la UOC. A través de la Biblioteca podeu accedir als resultats obtinguts en investigacions punteres sobre les temàtiques que abordem.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt