Comerç electrònic Codi:  M2.662    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les tecnologies del comerç electrònic, juntament amb la influència exercida per consumidors apoderats amb internet i les xarxes socials i l'emergència  de noves empreses i models de negoci, estan transformant radicalment el panorama del comerç. Les tendes físiques ja no són imprescindibles, les alternatives de compra no estan limitades al barri o la ciutat del consumidor i la distribució comercial ha deixat de ser una activitat exclusiva de les empreses tradicionals -ara que els comerços en línia i les empreses de tecnologia, logística, aprovisionament i serveis financers connecten directament amb els consumidors.

L'assignatura Comerç electrònic proporciona un ampli ventall de marcs teòrics i models conceptuals, investigacions empíriques, dades estadístiques i casos d'estudi, derivats de situacions de negoci. A través d'aquests recursos s'examinen les temàtiques clau en comerç electrònic i s'obté una visió rigorosa, completa i exhaustiva sobre les tecnologies del comerç electrònic i les estratègies de negoci derivades de la seva adopció.

Amunt

L'assignatura facilita l'adquisició dels coneixements i les habilitats requerides per al lideratge d'iniciatives de comerç electrònic adreçades a consumidors finals. A més, proporciona coneixements i capacitats rellevants als professionals que es proposen desenvolupar activitats directives en organitzacions orientades al màrqueting i dotades de programes de màrqueting digital, i facilita una comunicació efectiva amb responsables de sistemes d'informació, analistes i desenvolupadors de tecnologies de comerç electrònic.

Amunt

Comerç electrònic facilita l'adquisició dels coneixements i les habilitats requerides per al lideratge d'iniciatives de comerç electrònic adreçades a consumidors finals. A més, proporciona coneixements i capacitats rellevants als professionals que es proposen desenvolupar activitats directives en organitzacions orientades al màrqueting i dotades de programes de màrqueting digital, i facilita una comunicació efectiva amb responsables de sistemes d'informació, analistes i desenvolupadors de tecnologies de comerç electrònic.

Amunt

És absolutament necessari que els participants ja comptin amb coneixements d'administració i gestió d'empreses i de màrqueting, com els que s'adquireixen en cursar i superar les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Comerç electrònic ha estat especialment ideada per als participants que es proposen liderar el disseny i desplegament de programes de màrqueting que fan ús de la tecnologia del comerç electrònic.

És imprescindible que els estudiants tinguin coneixements previs en els camps de l'administració i gestió d'empreses i el màrqueting com els que proporcionen les assignatures Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting de les titulacions de grau en Economia i Empresa de la UOC.

Amunt

Competències

Les competències transversals que desenvolupen els participants del Màster Universitari en MD en aquesta assignatura són les següents: 1) crear i aportar valor amb les TIC de forma avançada; i 2) analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Així mateix, s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura: 1) detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor en internet; i 2) dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital.

Resultats d'aprenentatge

El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els resultats d'aprenentatge següents:

 • Conèixer els aspectes de seguretat i els sistemes de pagament que els responsables de negoci han de considerar per a establir un comerç electrònic.
 • Comparar els models de negoci dels intermediaris digitals.
 • Explicar les alternatives estratègiques del comerç electrònic per a proporcionar valor al consumidor connectat.
 • Examinar críticament i extreure conclusions sobre els fenòmens de desintermediació i reintermediació.
 • Defensar críticament els conceptes logístics més rellevants en comerç electrònic.
 • Contrastar els processos logístics de la distribució tradicional amb els del comerç electrònic.
 • Descobrir les possibilitats que obre l'aplicació de les TIC en la logística.
 • Conèixer les tecnologies amb un paper més important en les activitats de distribució física per al comerç electrònic.
 • Definir la proposta de valor d'un comerç electrònic.
 • Conèixer els aspectes rellevants que els responsables de negoci han de considerar en l'elecció d'un gestor de continguts en comerç electrònic.
 • Explicar a un públic professional online com es personalitza el disseny d'un comerç electrònic.
 • Dissenyar i configurar un comerç electrònic que contribueixi als objectius de negoci.
 • Determinar l'estratègia omnicanal més adequada per a un comerç electrònic..
 • Avaluar comerços electrònics a partir de l'aprofitament de la tecnologia disponible i el seu alineament estratègic.

Amunt

En el primer mòdul de l'assignatura, Distribució de màrqueting i comerç electrònic, es defineixen els components tecnològics dels sistemes de comerç electrònic, els elements de seguretat i els sistemes de pagament. També s'examina com utilitzar internet en la comercialització de productes i el paper que exerceix el distribuïdor. Així mateix, s'aprèn a crear propostes de valor integrades, atractives i útils per al comprador.

El segon mòdul, E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial, permet comprendre la transició de l'activitat logística empresarial per adaptar-se a l'economia del coneixement, com s'apliquen les TIC per optimitzar la gestió logística i quines transformacions de l'activitat logística són degudes a la irrupció de les TIC i el comerç electrònic.

El tercer mòdul, Decisions tecnològiques per al comerç electrònic, guia als participants en la utilització del gestor de continguts PrestaShop per crear i administrar una tenda en línia orientada a consumidors finals.

Amunt

Comerç electrònic Audiovisual

Amunt

L'assignatura té diversos recursos d'aprenentatge fonamentals, els quals són:

 • El capítol Distribución de marketing y comercio electrónico del llibre Marketing digital y comercio electrónico (Pirámide, 2017) -elaborat per la professora responsable de l'assignatura, Dra. Inma Rodríguez-Ardura.
 • El mòdul didàctic E-logistics i la revolució tecnològica de la logística empresarial, elaborat pels professors Dra. Rosa Colomé Perales i Dr. Eduard J. Alvarez-Palau, i Xavier Budet Jofra, director logístic de la Sirena.
 • El mòdul didàctic Decisions tecnològiques per al comerç electrònic: cas pràctic, elaborat pels professors Dr. Gabriel J. Guerrero-Contreras i Sara Balderas-Díaz.
 • El gestor de continguts PrestaShop.

Així mateix, es requerirà estudiar alguns dels següents casos de negoci:

 • Avery, Jill; Dev, Chekitan S.; O'Connor, Peter (2015). "Accor: reforzar la marca con el marketing digital". Harvard Business School No. 316-S10. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.
 • Gupta, Sunil; Rodríguez, Margaret L. (2020). "Amazon en 2020". Harvard Business School No. 514-025. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.
 • Teixeira, Thales; Watkins, Elizabeth Anne (2015). "Showrooming at Best Buy". Harvard Business School No. 515-019. Boston (MA). Harvard Business School Publishing.
 • Wells, John R.; Ellsworth, Gabriel (2018). "Reinventing Best Buy". Harvard Business School No. 9-716-455. Boston (MA): Harvard Business School Publishing.

Aquests recursos es complementen amb diversos vídeos, informes i articles:

 • Bell, David R.; Gallino, Santiago; Moreno, Antonio (2014). "How to win in an omnichannel world". MIT Sloan Management Review (vol. 56, núm. 1, pàgs. 45-53).
 • CNBC (2018, 29 d'agost). "Alibaba's Hema grocery stores are changing retail". CNBC Reports. Canal de CNBC International a YouTube [en línia]. Disponible en https://youtu.be/UDIvWdwVZMg.
 • Fundación Orange (2016). eEspaña: la transformación digital en el sector retail [en línia]. Madrid. https://www.fundacionorange.es
 • Hagberg, Johan; Sundstrom, Malin; Egels-Zandén, Niklas (2016). "The digitalization of retailing: an exploratory framework". International Journal of Retail & Distribution Management (vol. 44, núm. 7, pàgs. 694-712).
 • Lop, Ricardo (2013, 14 de juny). "Cómo se puede vender a 22.000 clientes a través de internet". Canal d'Inspiration Day a YouTube [en línia]. Disponible en https://youtu.be/KqKphgnUJjk.
 • Meseguer-Artola, A., Rodríguez-Ardura, I. (2015). "Learning from customer interaction: how merchants create price-level propositions for experience goods in hybrid market environments". Computers in Human Behavior (vol. 51, pàgs. 952-959).
 • PwC (2017). Total retail 2017 [en línia]. https://www.pwc.com/gx/en/industries/assets/total-retail-2017.pdf.
 • Sánchez, Santiago (2019). Comercio electrónico. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 • Teixeira, Thales (2019). "Sell direct-to-consumer or through Amazon?: An e-bike maker weighs the trade-offs". Harvard Business Review (vol. 97, núm. 2, pàgs. 140-145).
 • Yadav, M.S., de Valck, K., Hennig-Thurau, T., Hoffman, D.L., Spann, M. (2013). "Social commerce: a contingency framework for assessing marketing potential". Journal of Interactive Marketing (vol. 27, núm. 4, pàgs. 311-323).

A més, és molt aconsellable que consulteu recursos d'aprenentatge addicionals que es proporcionen a l'aula, la bibliografia de l'assignatura i les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca de la UOC. A través de la Biblioteca podeu accedir als resultats obtinguts en investigacions capdavanteres sobre les temàtiques que abordem.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt