Treball final de màster Codi:  M2.664    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Treball de final de Màster (TFM) és una assignatura del pla d'estudis del Màster Universitari en Màrqueting Digital que l'estudiant ha de cursar per acabar la titulació i que pretén posar en joc de manera integrada els coneixements i competències que s'han adquirit al llarg de la titulació i acreditar que disposa d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional. És a dir, aquest treball final està pensat per evidenciar les competències adquirides al llarg de tot el programa formatiu i demostrar l'assoliment dels objectius globals de l'aprenentatge. És la prova definitiva de la maduresa i de la professionalitat d'un estudiant que ha seguit un programa formatiu a nivell de Màster Universitari. Així doncs s'espera que l'estudiant a través del TFM integri i apliqui - amb criteri professional, creatiu i innovador - les competències i els coneixements adquirits al llarg del Màster mitjançant un treball escrit.

L'objectiu del TFM és que l'estudiant desenvolupi un Pla de Màrqueting Digital en el que posi en pràctica els coneixements adquirits en un àmbit d'aplicació concret de manera que adquireixi la maduresa necessària i la perícia que li permeti que es desenvolupi professionalment amb garanties.

 

 

Amunt

El Treball Final de Màster (TFM) té 8 crèdits. És una assignatura obligatòria per a tots els estudiants del màster i està orientada a la consecució de competències professionals. El TFM és una activitat final important en la qual els estudiants podran posar en pràctica les competències específiques desenvolupades al llarg del Màster, permetent la seva consolidació.

 

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per a que puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions i, fins i tot transaccions comercials, entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Conèixer diferents estratègies de màrqueting digital i com dur-les a terme és essencial en qualsevol estratègia de màrqueting. Aquesta assignatura, juntament amb d' altres que conformen el màster, pretén formar experts capaços de maximitzar el potencial dels mitjans digitals que els permeti elaborar estratègies de màrqueting i comercialització online amb l'objectiu final de generar relacions, comunicacions i vendes a través d'internet. A més, també té per objecte preparar als futurs professionals per a que desenvolupin un nivell avançat de coneixement de les eines digitals que els permeti liderar un projecte dominant totes les seves disciplines, així com desenvolupar habilitats i competències que potenciïn l'activitat professional que exerceixen en línia. 

El resultat d'aquest procés formatiu seran professionals preparats per oferir els seus serveis com a directius, responsables o consultors en empreses públiques, privades o mixtes tant nacionals com a internacionals.

 

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver superat totes les assignatures obligatòries del Màster.

Amunt

Els objectius o resultats d'aprenentatge que es pretenen abordar en el Treball Final de Màster són:

- Conèixer i comprendre les possibilitats que ofereix la publicitat display com a mitjà per donar a conèixer la marca al seu públic objectiu.

- Conèixer i saber aplicar les noves formes de publicitat display.

- Comprendre i saber aplicar els conceptes del màrqueting d'afiliació, el model de negoci que representa i els possibles plantejaments estratègics per operar en aquest mitjà.

- Comprendre i saber aplicar les últimes tendències mitjançant les xarxes socials.

- Coneixement avançat sobre aplicacions en el camp del màrqueting.

- Adquirir les eines necessàries per provar i optimitzar les campanyes de correu electrònic i convertir-les en vendes.

- Desenvolupar i gestionar les llistes de correu electrònic.

- Saber liderar i implementar estratègies efectives de màrqueting i de comunicació.

 

Les competències relacionades amb aquesta assignatura són les que es detallen a continuació.

 

Competències bàsiques i generals

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis. 

- Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

- Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals

- Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global. 

- Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

- Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

- Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i al coneixement aplicat en la pràctica professional. 

- Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

 

Competències específiques

- Detectar i gestionar oportunitats derivades de les noves formes de relació del consumidor en internet. 

- Aplicar metodologies avançades d'anàlisis de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit del màrqueting digital. 

- Dissenyar i implementar estratègies pròpies del màrqueting digital. 

- Dissenyar, organitzar i planificar accions de comunicació digital adaptades als diferents perfils de clients.

- Aplicar les eines de màrqueting digital per a la creació efectiva de vincles amb el consumidor.

- Exercir tasques de recerca i/o assessorament i/o formació, intern i/o extern, en el camp del màrqueting digital.

 

Amunt

Metodologia de la investigació XML
Metodologia de la investigació DAISY
Metodologia de la investigació EPUB 2.0
Metodologia de la investigació MOBIPOCKET
Metodologia de la investigació KARAOKE
Metodologia de la investigació XML
Metodologia de la investigació HTML5
Metodologia de la investigació PDF
Metodologia de la investigació OAI-MPH
Treball final de grau: investigant l'empresa i l'economia PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Disseny de projectes d'investigació XML
Disseny de projectes d'investigació DAISY
Disseny de projectes d'investigació EPUB 2.0
Disseny de projectes d'investigació MOBIPOCKET
Disseny de projectes d'investigació KARAOKE
Disseny de projectes d'investigació XML
Disseny de projectes d'investigació HTML5
Disseny de projectes d'investigació PDF
Disseny de projectes d'investigació OAI-MPH
Guia de treball final de màster -versió pdf PDF

Amunt

Guia del Pla de Màrqueting Digital

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt