Anàlisi de grafs i xarxes socials Codi:  M2.976    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les xarxes són un model de representació de la informació molt potent i molt emprat en l'actualitat. Les xarxes permeten representar entitats (nodes o vèrtexs) i les relacions entre ells (arestes o arcs), que poden ser de diferent índole. A més, els propis nodes o arestes poden contenir informació específica de cada entitat o relació, proporcionant una estructura molt rica per a la representació de molt diverses realitats del món real. En aquest sentit, podem tenir xarxes amb informació sobre usuaris i relacions (generalment conegudes com a xarxes socials), comunicacions o estructures de telecomunicacions, sensors, etc.

En aquesta assignatura veurem les principals tècniques i mètodes emprats en l'anàlisi de dades de xarxes socials (social network analysis, SNA) o, en general, de xarxes de qualsevol tipus, com ara xarxes de comunicacions, xarxes de sensors, etc.

Concretament, veurem les principals propietats de les xarxes reals, les principals mètriques emprades per a la caracterització de les xarxes, els models de generació de xarxes sintètiques, així com els algoritmes de detecció de comunitats (ie clustering), anàlisi del flux d'informació i visualització de xarxes.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures optatives del Màster Universitari en Ciència de dades (Data science).

Amunt


Amunt

El curs requereix que els estudiants tinguin coneixements de programació (preferiblement en llenguatge Python), així com coneixements bàsics de mineria de dades.

A més, com la metodologia inclou estudis de casos i la investigació autònoma d'informació, és aconsellable que l'estudiant estigui familiaritzat amb la recerca de fonts d'informació, l'anàlisi de la informació quantitativa i qualitativa, la capacitat de sintetitzar i obtenir conclusions així com de posseir certes habilitats de comunicació escrita.

Així mateix també cal que els estudiants tinguin la capacitat de llegir i comprendre l'idioma anglès ja que una part dels materials addicionals i altres recursos, estan en aquest idioma.

Amunt

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'han d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

Els objectius que es desitja que l'estudiant assoleixi mitjançant aquesta assignatura són els següents:

 • Conèixer les principals característiques de les xarxes reals.
 • Entendre com es representa una xarxa real a partir d'un graf i la taxonomia de grafs existents.
 • Conèixer les principals tècniques d'extracció d'informació i emmagatzematge en format de grafs.
 • Conèixer els principals algoritmes i / o tècniques per a visualització de grafs.
 • Comprendre i saber aplicar les principals tècniques relacionades amb l'avaluació de xarxes, incloent mètriques a nivell de xarxa, node i / o aresta o arc.
 • Comprendre i saber aplicar les principals tècniques relacionades amb la detecció de comunitats, així com les mètriques de similitud emprades.
 • Comprendre i saber aplicar les principals tècniques relacionades amb l'anàlisi del flux d'informació, que permet determinar els principals camins d'informació dins d'un graf.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura es distribueixen en 7 mòduls teòrics:

 1. Introducció als grafs i les xarxes
 2. Mètriques i propietats dels grafs
 3. Extracció i visualització de grafs
 4. Detecció de comunitats
 5. Difusió i propagació de la informació
 6. Generació de grafs sintètics
 7. Noves tendències

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt