Mètriques i comportament d'usuaris Codi:  M4.355    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'anàlisi de l'experiència d'usuari passa per una gran varietat de metodologies (en la següent imatge podeu apreciar un possible mapa de la majoria d'elles). En aquesta assignatura ens centrarem en les eines i metodologies quantitatives, que són de vital importància per poder analitzar i posteriorment millorar l'experiència d'usuari que ofereix un producte o servei.


(Font de la imatge: https://www.nngroup.com/articles/which-ux-research-methods/.)

El focus d'aquesta assignatura és el clickstream analytics o, en una traducció molt informal, "l'analítica del clic": en un lloc o aplicació web podem inserir codi per registrar cada clic de cada usuari (i, per extensió, qualsevol altra empremta digital que deixi l'usuari en interactuar amb la nostra aplicació) — sempre tenint en compte els principis ètics i legals de protecció de la privacitat de les persones. Les dades contingudes en el clickstream, en analitzar-se de manera adequada, poden convertir-se en informació molt rellevant sobre l'ús del nostre producte o servei que ens permetrà millorar-lo.

La segona gran tècnica que treballarem és la dels tests A/B (i, en menor mesura, els tests multivariants). És un dels dissenys que hem proposat millor que la resta? Deixant de banda de moment altres criteris, un test A/B ens permet experimentar amb la pregunta, usant de manera aleatòria els diferents dissenys i analitzant amb tècniques estadístiques els resultats de cada un d'ells fins a decidir quin és el que funciona millor.

Finalment, veurem una introducció a l'ús d'enquestes de diferents tipus i els tests d'experiència d'usuari quantitatius no moderats, consistents en capturar i després analitzar els comportaments i actituds dels participants.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa que tracta dels aspectes quantitatius de l'anàlisi de l'experiència d'usuari. L'assignatura assumeix que l'estudiant ha adquirit i assimilat els conceptes i competències de les assignatures obligatòries del programa de màster i amplia amb les metodologies quantitatives la seva capacitat per analitzar experiències d'usuari.

Amunt

 • La bibliografia de l'assignatura està en anglès
 • Es manipularà codi HTML molt senzill
 • Apareixeran conceptes estadístics senzills com a mitjana, mitjana o desviació estàndard. Entreballar amb tests A/B i multivariants apareixeran altres conceptes estadístics més avançats, com el concepte de significació.

Amunt

El material docent de l'assignatura és en llengua anglesa, pel que és imprescindible tenir la capacitat de llegir textos tècnics en aquest idioma.

És molt convenient haver cursat abans les quatre assignatures obligatòries del programa de màster.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

 • onèixer les fases d'una investigació amb usuaris, des del mostreig i captació dels usuaris fins a l'anàlisi i presentació dels resultats, passant pel disseny dels instruments de recollida de dades i el treball de camp.
 • Conèixer i manejar els conceptes bàsics de les metodologies d'investigació quantitativa, així com els instruments de recollida de dades i els diferents mètodes d'anàlisi aplicables a un procés de desenvolupament i disseny centrat en l'usuari.
 • Identificar la metodologia de recerca adequada als objectius i a cada fase d'un projecte.
 • Conèixer les tècniques d'anàlisi apropiades per a les dades recollides i saber com sintetitzar els resultats en recomanacions concretes per al disseny de productes i serveis interactius.
 • Ser capaç de comunicar els resultats de la recerca d'usuaris als diferents agents implicats en el desenvolupament d'un producte interactiu (clients, equip de desenvolupament i/o la mateixa institució/empresa).

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació;
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
 • CG1- Analitzar i sintetitzar informació complexa;
 • CG4- Exercir professionalment de forma responsable, honesta i inclusiva, actuant amb respecte i garantint la privacitat de les persones;
 • CT1- Expressar de manera oral i escrita coneixement complex en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.

Amunt

 • Importància de les metodologies quantitatives en l'anàlisi de UX
 • Preparació d'un entorn de recollida de dades
 • Anàlisi de dades
  • Dimensions i mètriques de l'analítica web
  • Taxes de rebot i sortida
  • User journeys. Funnels
  • Dades d'interacció en pàgina. Seguiment d'esdeveniments, clics, scroll
  • Fonts de tràfic
  • Dispositius i navegadors
 • Dades i creació de persones
 • Benchmarking
 • "Split testing". Tests A/B i multivariants. Significància estadística.

Bibliografia principal

 • Hay, Luke. Researching UX: Analytics: Understanding Is the Heart of Great UX. Sitepoint, 2017.
 • Siroker, Dan, and Pete Koomen. A/B testing: The most powerful way to turn clicks into customers. John Wiley & Sons, 2013.
 • Maioli, Lisandra. Fixing Bad UX Designs: Master proven approaches, tools, and techniques to make your user experience great again. Packt Publishing Ltd, 2018.

Lectures web

Altres recursos web de referència

Amunt

Material Suport
Cuaderno de Métricas y comportamiento de usuarios Web
Quadern de mètriques i comportament d'usuaris Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt