Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge Codi:  M4.600    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'aprenentatge i el llenguatge són dos processos cognitius de gran importància en l'ésser humà. Gràcies a l'aprenentatge no només podem adquirir nous coneixements, conductes i aptituds, sinó que també podem modificar els que ja tenim, actualitzant el coneixement i adaptant el nostre comportament a les demandes de l'entorn i millorant les nostres capacitats. En els éssers humans l'aprenentatge es troba, en gran part, intervingut pel llenguatge, ja que aquest últim constitueix la principal via de comunicació entre humans. La capacitat simbòlica és una de les habilitats cognitives més complexes de la nostra espècie, i el llenguatge és el màxim exponent d'aquest simbolisme. Es tracta d'un sistema simbòlic altament complex que, alhora, té un caràcter universal, és a dir, totes les societats humanes posseeixen llenguatge, i tots els individus l'adquireixen de forma natural i sense un gran esforç. Però la naturalitat en la seva adquisició i en el seu ús no ha de conduir-nos a pensar que es tracta d'un procés cognitiu senzill i que no requereixi explicació alguna.  

El llenguatge ens permet relacionar-nos els uns amb els altres amb una gran qualitat, ja sigui mitjançant el llenguatge oral o el llenguatge escrit. Ambdues modalitats estan molt presents en l'aprenentatge, ja que ens permeten comunicar i comprendre una quantitat infinita de conceptes, sigui quin sigui el seu grau d'abstracció. 

Al llarg d'aquesta assignatura s'abordaran els fonaments cognitius bàsics de l'aprenentatge i el llenguatge, així com aquells aspectes neuroanatòmics fonamentals per a la comprensió d'aquests processos. 

Amunt

L'assignatura Fonaments de l'aprenentatge i del llenguatge correspon al mòdul obligatori del màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge. Concretament en aquesta assignatura es proporcionen les bases neurofisiològiques i cognitives de l'aprenentatge i del llenguatge.

Al llarg del màster s'ofereix una formació especialitzada en la identificació i intervenció en dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge en l'àmbit educatiu. Per aquesta raó resulta de cardinal importància entendre els aspectes vertebrals de l'aprenentatge, la memòria i el llenguatge. Aquesta assignatura proporcionarà a l'alumnat els coneixements essencials sobre les bases neuroanatòmiques de l'aprenentatge, la memòria i el llenguatge, així com els principals models cognitius proposats per explicar aquests processos. Aquest coneixement ajudarà a que l'alumnat disposi de més eines per poder identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge així com les alteracions que se'n deriven. De forma afegida, també contribuirà a donar una visió més global per tal de poder identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Els coneixements bàsics d'aquesta assignatura seran un punt de partida a la formació eminentment pràctica que anirà proporcionant el màster, que conjugarà, d'una banda, les aportacions més recents i rellevants de l'àmbit científic i, d'una altra, una visió molt centrada en l'aplicació al context professional.

Amunt

L'assignatura està dirigida fonamentalment a professionals de l'educació i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs i psicòlegues, pedagogs i pedagogues, etc.) i a altres professionals vinculats amb la valoració i la intervenció de les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge (logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors i educadores socials, treballadors i treballadores socials, etc.).

Els seus continguts es centren en mostrar quines són les bases de l'aprenentatge i del llenguatge. Per tant, podran tenir una incidència directa en la manera com els i les professionals plantegen, organitzen i decideixen les activitats per tal de poder intervenir en nens i nenes que presenten problemes en els aprenentatges escolars o en el desenvolupament del llenguatge. 

Amunt

No es necessiten coneixements previs per poder cursar l'assignatura amb normalitat, tot i que és recomanable tenir coneixements bàsics del funcionament general del sistema nerviós. 

Amunt

No hi ha cap incompatibilitat amb cap altra assignatura del màster.

Amunt

Competència CB1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Objectius d'aprenentatge

 • Comprendre els principals conceptes associats a l'atenció a la diversitat tant des del punt de vista normatiu, organitzatiu com curricular. Nivell 1.
 • Aplicar els conceptes associats a l'atenció a la diversitat (normativa, organització i currículum) a casos reals. Nivell 2.
 • Elaborar documents metodològics que recullin la normativa i les estratègies organitzatives i curriculars que permetin atendre la diversitat en un cas real. Nivell 3.

Competència CB3. Que l'alumnat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Objectius d'aprenentatge

 • Comprendre i integrar coneixements d'alta complexitat tenint en compte els aspectes ètics propis de la professió. Nivell 1.  

Competència CE1. Capacitat per comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de l'aprenentatge, del llenguatge i del desenvolupament del sistema nerviós i la seva relació amb les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Objectius d'aprenenatge

 • Comprendre les bases fisiològiques que subjauen als processos de l'aprenentatge i el llenguatge. Nivell 1.
 • Comprendre les bases cognitives que sustenten els processos d'aprenentatge i llenguatge. Nivell 1.
 • Analitzar com les alteracions del desenvolupament del sistema nerviós poden afectar als processos cognitius de l'aprenentatge i el llenguatge. Nivell 2.
 • Elaborar estratègies d'intervenció de les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge basades en els coneixements sobre el sistema nerviós i la cognició humana. Nivell 3.

Amunt

 • Bases cognitives de l'aprenentatge i la memòria.
 • Bases neuroanatòmiques de l'aprenentatge i la memòria.
 • Bases cognitives del llenguatge.
 • Bases neuroanatòmiques del llenguatge.

Amunt

Material Suport
Anatomia macroscòpica de l'encèfal Audiovisual
Com s'organitza el cervell? Audiovisual
Com es comuniquen les neurones? Audiovisual
Què és una neurona? Audiovisual
La casa de la memòria Audiovisual
La casa del llenguatge Audiovisual

Amunt

Material transversal

Muñoz, E. [Elena]& Periáñez Morales, J.A. [José Antonio] (2012). Fonaments de l'aprenentatge i del llenguatge. Editorial UOC.

 Materials específics

Recursos audiovisuals complemantaris

Suport Neuroanatomia

 • 3D Brain [Web Anatomía] Society for Neuroscience
 • Neuroanatomia funcional. [Web Anatomia] The University of British Columbia
 • Primal Pictures [Software Anatomia] 

Normativa APA

 • APA Formatting and Style Guide (anglès i castellà)
 • Referències bibliogràfiques: segons normativa APA

Plagi i citació bibliogràfica

 • Com evitar el plagi
 • Monogràfic de la Biblioteca sobre Plagi acadèmic
 • Infografia - Com citar en els teus treballs

Amunt

Ús del Campus

Les principals eines de comunicació que es disposa són les següents: 

Bústia:

És la via de comunicació directa i personal entre el professorat i l'estudiant, que permetrà tenir un intercanvi d'informació personalitzada d'aquelles qüestions relacionades explícitament amb els continguts de l'assignatura. S'han de seguir els principis d'economia i concisió en la redacció dels missatges, per aconseguir una comunicació el màxim de fluida possible. S'intentarà respondre als missatges en un termini no superior a les 48 hores a partir del moment de la recepció.

Tauler del professor:

És la via mitjançant la qual el professorat fa difusió d'aquelles activitats o informacions sobre l'assignatura que interessin al conjunt del grup. L'estudiant té l'obligació de consultar assíduament dit Tauler.

Fòrum:

Aquest espai permet la interrelació entre tots els components del grup (professorat i estudiants). És una eina per al treball de grup, i per fer suggeriments i aportacions sobre l'assignatura que puguin enriquir al conjunt de l'aula. També aquí és important la concisió dels missatges, per agilitzar l'intercanvi d'informació al màxim. Amb la finalitat de convertir-ho en una eina veritablement docent, us demanem que la utilitzeu solament per a informacions que tinguin interès i valor afegit per als vostres companys i companyes, i per crear una xarxa d'ajuda mútua per a l'estudi de l'assignatura. Important: el termini de resposta per part del professorat a les qüestions plantejades en el fòrum serà de quatre dies per donar així oportunitat a l'alumnat de discutir sobre els temes plantejats.

Registre d'Avaluació Contínuada (RAC):

Aquest espai és únicament perquè l'alumnat enviïn les activitats d'avaluació contínua que es vagin realitzant al llarg del semestre. Molt important: aquest canal és l'únic a través del que s'acceptaran els treballs d'avaluació contínua.

Ús del material:

El material bàsic per a l'estudi de l'assignatura és el material assenyalat anteriorment i els enunciats de les PAC. Al llarg del semestre el professorat anirà donant les pautes per ajudar a l'alumnat amb la selecció de la informació més rellevant i en la comprensió dels conceptes més complexos. És molt important que cada estudiant estudiï aquests materials amb independència de a quin tipus d'avaluació s'acullin.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Activitats d'avaluació:

Per seguir la AC en l'assignatura és necessari realitzar totes les proves d'avaluació contínua (PAC) proposades. No hi haurà prova de síntesi final presencial.

Les activitats proposades seran activitats de reflexió, elaboració i síntesi sobre la temàtica dels mòduls estudiats i activitats consistents en la resolució de casos. Atès que l'objectiu de les PAC és l'aprenentatge, els dubtes que es generin durant la seva realització es poden plantejar i debatre al fòrum de l'aula. Es recomana el fòrum ja que des d'aquest espai es facilita la supervisió del professorat en l'evolució de les discussions i dels dubtes.

És bàsic i fonamental estudiar els mòduls abans de la realització de l'activitat proposada en l'avaluació contínuada, ja que l'èxit en les activitats depèn de l'aprenentatge i visió global que proporciona haver estudiat el material prèviament.

Cada estudiant es responsable de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. Si no es lliura una PAC o es lliura un document en blanc, la nota serà No presentat (N). En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una D (0).

L'estudiant haurà de lliurar cadascuna de les activitats de forma individual mitjançant la bústia de lliurament d'activitats. És fonamental respectar escrupolosament les dates de lliurament de les PACs. No s'admetran PACs lliurades fora de termini.

Cada PAC s'avaluarà amb les notes A, B, C+, C- o D. La nota final a partir de l'Avaluació Contínua vindrà determinada pels següents criteris:

 • Per superar l'avaluació continua és imprescindible presentar totes activitats proposades.
 • No es pot superar l'assignatura amb una PAC avaluada amb una D, encara que la mitjana superi el 5 a la nota final.  
 • Es pot superar l'AC amb una PAC avaluada amb una C- sempre que la mitjana de totes les PACs superi el 5.
 • En cas de tenir dos PACs avaluades amb una C- s'ha de recuperar una d'elles encara que la mitjana superi el 5. 
 • La qualificació de l'avaluació contínua serà No Presentat si si l'estudiant no lliura cap o únicament lliura una PAC. Si es lliuren dos o més PAC la qualificació serà diferent de No Presentat, sent suspens si la nota mitjana no supera el 5.

Recuperació

 • Si se suspèn la PAC 1 o la PAC 2 (D, C-) pot recuperar-se. No es pot recuperar la PAC 3.
 • No es pot recuperar una PAC no lliurada (N).
 • La qualificació de la PAC de recuperació serà de D (0 - 2,9), C- (3 - 4,9) o C+ (5 - 9).
 • Únicament es pot recuperar una PAC en l'assignatura

Pràctica - Guia d'aprenentatge

Aquesta activitat inclou 10 preguntes sobre el contingut de la 'Guia d'aprenentatge'. El document amb les respostes va lliurat a través del REC  i la puntuació seguirà el següent criteri0,5 punts a partir de set respostes correctes.

Aquests punts se sumaran a la nota final de l'assignatura sempre que sigui un aprovat (nota final superior a 5). La puntuació de la Pràctica es comunicarà amb la nota de la primera prova (PAC 1).

Sol·licitud de revisió de qualificacions:

Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els set dies posteriors a la publicació de les notes. Per demanar la revisió han d'enviar un correu al professorat col·laborador amb  una explicació raonada sobre perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament i un cop realitzada una autoavaluació del seu treball, després d'haver confrontat la seva PAC amb el feeddback indicat pel professorat.

Compliment dels terminis de lliurament:

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius degudament justificats com ara l'hospitalització, accidents, malalties o altres circumstàncies que impedeixin la presentació de l'activitat en la data fixada. L'equip docent, en base als motius esgrimits, ha de valorar les circumstàncies i, en funció d'aquestes, ha d'acceptar o denegar l'ajornament. En cas d'acceptar-lo, fixarà una nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

El procediment per enviar els documents que justifiquen la petició d'ajornament d'entrega és el següent:

L'estudiant obre una consulta al Servei d'atenció a l'apartat Tràmits > Altres tràmits, exposa la seva situació i adjunta el document que ho justifica (sense document justificant no es podrà aplicar un ajornament d'entrega. En aquest apartat ha d'indicar la següent informació:

Sóc estudiant del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El meu nom és [nom de l'estudiant]. Demano l'ajornament d'entrega de les/l'activitat [indicar PAC/pràctica afectada] de la/les assignatures [indicar codi i nom d'assignatura] pel següent motiu:

[motiu pel qual es demana l'ajornament]

Adjunto el document que ho justifica.

 

Manca d'originalitat de les proves:

La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació dels estudiants es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels estudiants és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, realitzats de manera individual, i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria.

Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final del AC i, per tant, de l'assignatura, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant. Les PACs qualificades amb D per manca d'originalitat no es poden recuperar i suposaran suspendre automàticament l'assignatura. 

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material o dispositius no autoritzats, material extret d'Internet, o copiat textualment d'anotacions, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).

En cas que es detecti la falta d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC perquè s'hagi copiat textualment d'altres estudiants es qualificarà amb un suspens (D/0) a totes les persones implicades sense tenir en compte cap justificació sobre qui ha copiat de qui.

En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

El fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.

 

Amunt

L'avaluació es farà a través de les proves d'avaluació contínua. Si se supera l'AC, la qualificació final de l'assignatura serà la mitjana de les PAC, obtenint una qualificació numèrica (de 0 a 10 i amb dos decimals) obtinguda a partir de les qualificacions numèriques de cada prova que l'equip docent ha registrat al llarg del semestre.

En cas de no superar l'AC, l'estudiant no podrà superar l'assignatura i haurà de tornar a matricular-se.

Sol·licitud de revisió de qualificació final:

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'alumnat podran demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió es demana a l'aplicatiu que està disponible a Tràmits/Revisió i al·legacions de les notes.

Amunt

En els processos d'ensenyament i aprenentatge basats en el desenvolupament d'activitats d'avaluació que es planifiquen de forma continuada i formativa, el feedback es converteix en l'ajuda educativa que permet a l'estudiant conèixer com va evolucionant en relació als objectius que ha d'assolir i les competències que ha de desenvolupar. En aquest sentit, el feedback és un element clau de l'acció educativa, ja que proporciona a l'estudiant una informació rellevant sobre què ha fet bé i què no, què pot millorar i com pot fer-ho.

Després de cada prova de l'avaluació contínua (PAC) es penjarà a l'aula un arxiu de feedback amb les indicacions pertinents sobre la resolució de les qüestions plantejades en les activitats. Per poder aprofitar al màxim aquestes orientacions de resposta i perquè l'estudiant pugui conèixer de primera mà com va evolucionant en relació als objectius i les competències, és necessari que contrasti les respostes donades en la seva activitat amb les respostes de l'arxiu de feedback. Es tracta d'un procés d'autoaprenentatge que serà de gran utilitat per a l'estudiant.

Amunt