Bases d'atenció a la diversitat Codi:  M4.602    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

És una assignatura del tronc comú del màster que té 5 crèdits ECTS. L'assignatura permet mostrar als estudiants les diferents estratègies i mesures d'atenció a la diversitat que venen donades des de l'Administració, i també les que succeeixen en el àmbit de centre i, finalment, en el àmbit de l'aula. A part de definir els conceptes clau que després es treballaran a la resta d'assignatures del màster, l'assignatura aportarà coneixements pràctics i propostes aplicades per poder transferir els coneixements obtinguts al camp professional.

Amunt

És una assignatura general i bàsica que pot ser útil per qualsevol professional de l'educació que mostri interès i preocupació per l'atenció a la diversitat.

Amunt

No es requereix de coneixements previs per cursar aquesta assignatura, més enllà d'un coneixement general del sistema educatiu del propi país, comunitat autònoma o regió.

Amunt

Competències generals 

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una  oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

Competències específiques 

 • Capacitat per seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos amb els que compta el sistema educatiu per a l'atenció a les dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge. 

Objectius d'aprenentatge

 • Comprendre els principals conceptes associats a l'atenció a la diversitat tant des del punt de vista normatiu, organitzatiu com curricular.
 • Aplicar els conceptes associats a l'atenció a la diversitat (normativa, organització i currículum) a casos reals.
 • Elaborar documents metodològics que recullin la normativa i les estratègies organitzatives i curriculars que permetin atendre la diversitat en un cas real.
 • Utilitzar el coneixement sobre els principals factors i processos afectius, motivacionals i socials que intervenen en l'aprenentatge escolar per analitzar casos i/o resoldre problemes vinculats a les necessitats educatives dels alumnes o a la resposta a aquestes necessitats.
 • Comprendre i integrar coneixements d'alta complexitat (sobre l'atenció a la diversitat) tenint en compte els aspectes ètics de la professió.
 • Conèixer el marc normatiu sobre l'atenció a la diversitat i la inclusió.
 • Conèixer les orientacions internacionals sobre escola inclusiva.
 • Conèixer els recursos interns dels centres per a l'atenció a la diversitat.
 • Conèixer els serveis externs dels centres per a l'atenció a la diversitat.
 • Cercar informació, reflexionar i debatre sobre les diferents estratègies metodològiques i organitzatives que faciliten l'atenció a l'aula ordinària a l'alumnat en general i més específicament a l'alumnat amb trastorns de l'aprenentatge.
 • Cercar informació, reflexionar i debatre sobre activitats que poden realitzar les famílies per ajudar als seus fills en l'aprenentatge escolar.
 • Aplicar la pràctica de la consulta a la normativa i els documents teòrics a un supòsit pràctic.
 • Aplicar en un dels supòsits teòrics proposats, l'anàlisi de la normativa general i autonòmica dels documents organitzatius i curriculars.
 • Elaborar un pla d'actuació/de treball en equip (a Catalunya pla individualitzat) per a un/a alumne/a, que sigui funcional, concret i aplicable a l'aula per part dels docents.

Amunt

Conceptes generals: educació inclusiva/sistema inclusiu, dificultats d'aprenentatge, atenció a la diversitat i educació especial.

Normativa de referència sobre l'atenció a la diversitat.

Recursos per a atendre la diversitat: centres ordinaris, centres d'educació especial, unitats de suport a l'educació especial, aules integrals de suport i serveis externs.

Recursos humans: tipologia i funcions, i modalitats d'intervenció i treball en equip per atendre la diversitat.

Alumnat amb dificultats d'aprenentatge; necessitats educatives especials.

La pràctica de l'atenció a la diversitat: organització i currículum, i programes de diversificació curricular.

 

Amunt

Material Suport
Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat PDF
Ús no sexista de la llengua Web
Intervenció en els nens amb TEL Audiovisual

Amunt

Consulta dels recursos d'aprenentatge NIU de què disposa l'assignatura.

 • NIU 1. L'escola inclusiva, conceptes i bases normatives.
 • NIU 2. Centres docents i atenció a la diversitat: què ens aporten la investigació, les bones pràctiques i la normativa per a la presa de decisions?
 • NIU 3. Estratègies metodològiques i organitzatives de treball a l'aula
 • NIU 4. Elaboració d'un pla de suport individualitzat (PI)

 

Amunt

La metodologia de l'assignatura es basa fonamentalment en la combinació del treball individual i el treball col·laboratiu dels estudiants. Té molta importància la participació a l'aula, és a dir, cal entrar a l'aula diàriament i cal anar mostrant de forma regular com es va aprenent i com es van assolint progressivament els objectius d'aprenentatge  (enviant missatges al fòrum amb preguntes, dubtes, inquietuds que es tinguin en relació al contingut d'aprenentatge de l'assignatura).

Per arribar a aconseguir els objectius de l'assignatura es plantegen tres Proves d'Avaluació Continuada (PAC ) i una Pràctica final (PR).

El treball individual consisteix fonamentalment en la lectura de diversos tipus de documentació, d'articles recomanats i de pàgines web que es van proposant al llarg del procés i que suposen en l'alumnat diferents graus d'aprofundiment en la informació i el coneixement.

El treball en equip serà fonamentalment de discussió, argumentació, construcció i posada en comú de coneixement i productes que es duran a terme a l'espai de Debat, en el Fòrum de l'aula (compartint dubtes i descobriments) i en els  espais de treball en grup, tot seguint els protocols de treball en grup que es faran arribar als estudiants.

L'activitat i l'estudi de tipus més teòric i conceptual es desenvolupa a la PAC1 ( individual)  i la PAC2 ( en grup) , on es realitza un primer acostament a les bases normatives, organitzatives, curriculars i psicopedagògiques amb propostes que combinen el treball individual i d'equip.

L'activitat i l'estudi de tipus més pràctic es desenvolupa a la PAC 3 i a la PR, ambdues en grup, on a partir d'un supòsit o cas i del treball en equip, s'han de desenvolupar estratègies d'actuació i millora de la inclusió, tenint en compte el que ens ofereixenen les bases normatives, organitzatives, curriculars i psicopedagògiques estudiades prèviament en les dues anteriors PACs.

 • A la PAC1 es plantejarà una activitat amb dues parts: debat inicial seguit d'una síntesi individual final en forma de mapes conceptuals. 
 • A la PAC2 s'elaborarà en grup un document-resum en el qual s'analitzaran els casos reals proposats i s'argumentarà la presa de decisions sobre l'organització de recursos, la normativa, la teoria curricular i els fonaments psicopedagògics que es concretaran en la Pràctica.
 • A la PAC3 es dissenyarà en grup una breu proposta de formació per a docents en estratègies organitzatives i metodològiques per atendre  la diversitat.
 • A la Pràctica (PR), també en grup, es portarà a terme la fonamentació i el disseny d'una proposta de resposta educativa inclusiva en referència a un cas concret d'un/a alumne/a que presenta necessitats educatives específiques. Per tant, es reprendrà la fonamentació elaborada en les PAC i es dissenyarà un pla de suport individualitzat o pla d'actuació per atendre les necessitats específiques d'un cas plantejat en un marc de disseny universal d'aprenentatge (DUA).

Per a una bona gestió i organització de l'estudi i l'esforç, es recomana la creació personal d'una carpeta en la qual, de forma organitzada, es vagin incorporant els materials de cada PAC i la d'un arxiu de text on diàriament els alumnes puguin anar acumulant resums, exemples, reflexions, adreces o esquemes generats a partir de les diferents fonts i activitats de l'assignatura.

Així mateix, és primordial visitar amb la màxima freqüència l'aula virtual i entrar als diferents espais de comunicació, per poder seguir les propostes d'estudi i els suggeriments puntuals del/la professor/a col·laborador/a en el Tauler o en el Fòrum. Un bon seguiment de l'activitat de l'aula virtual permet conèixer el ritme de l'assignatura i també el clima que es va creant en el grup. Aquesta és la millor manera de reflexionar de forma conjunta sobre els aspectes teòrics i pràctics de l'assignatura i construir coneixement de manera col·laborativa. D'altra banda, la participació en aquests espais possibilita poder observar com es va aprenent i com es van aconseguint progressivament els objectius d'aprenentatge i, en cas que fos necessari, anar proporcionant les ajudes adients per millorar el procés.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + Pr

Nota final d'assignatura = Final Continuada (FC)= AC+Pr

AC = 70%

Pr = 30%

Notes mínimes:

· Pr = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.

Amunt

Tal com s'ha exposat en l'apartat de Metodologia, l'avaluació continuada de l'assignatura es basa en la realització i presentació obligatòria de tres activitats (PAC) que tenen el mateix pes. S'anirà informant degudament de cadascuna d'aquestes activitats amb un missatge al Tauler. 

A grans trets, les PAC consistiran en:

 • PAC 1: els estudiants de forma individual, participaran de manera activa en diferents fils d'un debat habilitats al Fòrum, realitzant aportacions en relació a les temàtiques proposades.  Un cop finalitzat el debat, caldrà elaborar i entregar un mapa conceptual que reculli les principals idees aparegudes a cada fil i les relacions que s'estableixen entre elles.
 • PAC 2: en grups de tres persones de l'aula, els estudiants elaboraran un document en el qual plantejaran les mesures universals i addicionals que cal aplicar en un centre del qual se'n proporcionarà la informació adient. 
 • PAC 3: prenent en consideració els recursos organitzatius del centre treballat a la PAC 2 i els suports externs que rep aquest, els estudiants, en els mateixos grups que en la PAC anterior, elaboraran una proposta d'estratègies organitzatives i metodològiques de possible aplicació a l'aula per part del professorat.

Cada PAC inclourà també una rúbrica d'autoavaluació online. En finalitzar les diferents activitats, els/les estudiants hauran d'autoavaluar el seu acompliment de la tasca emprant els indicadors recollits a les rúbriques. Així mateix, a banda d'aquesta autoavaluació final, el fet de realitzar-les permetrà a cada estudiant (i als grups quan escaigui) orientar el seu procés d'aprenentatge des de l'inici de cadascuna de les activitats plantejades. La no realització de la rúbrica repercutirà en la nota final de l'activitat.

Tot i que la PAC 2 i la PAC 3 (juntament amb la PR) es treballin en grup, les notes obtingudes pels integrants d'un mateix grup poden ser diferents segons la tasca realitzada i la implicació en el treball de cada component.

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

Per definir la nota final de l'avaluació continuada, es farà la mitja entre las tres activitats (encara que l'estudiant tingui suspesa alguna activitat  amb una qualificació de C-). Es tindran en compte dos aspectes:

1) L'evolució del aprenentatge de l'estudiant al llarg de l'assignatura.

2) La participació de l'estudiant en els espais de comunicació de l'aula aportant dubtes, preguntes i també responent als companys/es.

Recuperació de les PAC

Les tres PAC de l'assignatura tenen PAC de recuperació. La Pr no té activitat de recuperació. Els estudiants tindran l'oportunitat de recuperar només una de les PAC de l'assignatura mitjançant la PAC de recuperació. Per tant, si ja s'ha recuperat una PAC ja no se'n podrà recuperar cap més. Els estudiants podran fer la PAC de recuperació només si l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant, si no ha lliurat la PAC no podrà fer la de recuperació. La PAC de recuperació es farà immediatament després que es publiquin les notes de la PAC que s'ha de recuperar. La nota de la PAC de recuperació serà de N a A (N, D, C-,C+, B o A) i substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès

Lliurament d'activitats errònies

 Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota serà una D

SUPÒSIT

QUALIFICACIÓ

DRET A RECUPERACIÓ?

     1. Plagi

D (suspès)

NO

     2. No lliura la tasca

     N (no presentat)  

NO

     3. Lliurament  de document en blanc                                                                    

       N (no presentat)    

NO

     4. Lliurament erroni ( PAC errònia) 

 

D (suspès)

Ajornaments en el lliurament d'activitats

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'acceptà l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització  i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

Correcció ortogràfica

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

Revisió de la nota de les PAC

Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

Plagi

Atenció: durant tot el desenvolupament de l'assignatura (tant en l'avaluació continua como en l'avaluació final) es sancionarà qualsevol forma de plagi que s'identifiqui a l'aula

No s'acceptarà una PAC on el contingut estigui literalment copiat d'una font sense motiu justificat, només s'acceptarà una petita còpia literal al text quan es vulgui fer reflex d'una cita important de l'autor/a de la font (amb la seva respectiva referència). Les fonts de consulta serveixen per poder donar fonament a les respostes i reflexionar-hi. L'estudiant ha de fer ús de les seves pròpies paraules a l'elaborar les PAC.

La detecció d'un cas de plagi d'alguna PAC, ja sigui perquè s'ha extret informació de internet o copiat textualment anotacions, materials, manuals o articles ( sense la corresponent citació), o d'algun altre estudiant, o per qualsevol altre conducta irregular, comportarà que la PAC rebi la qualificació de D/0. Una qualificació de suspens (D) en una PAC suposa també una qualificació final de l'avaluació continua AC de suspens ( D/0), el que implica la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

Quan es detecta un cas de plagi, es suspèn a TOTES les persones implicades sense tenir en compte cap justificació respecte qui ha copiat a qui.

Amunt

L'avaluació final de l'assignatura consisteix en la realització d'una activitat que anomenem PR (Pràctica) i que també és d'obligatòria realització i presentació..

Seguint amb els mateixos grups de tres persones de les PAC 2 i 3, caldrà resoldre un cas pràctic en el qual es realitzarà una proposta de pla de suport individualitzat (PI) de possible aplicació a l'aula.

Aquesta PR permetrà als estudiants la reflexió sobre com organitzar els suports materials, personals, metodològics i organitzatius per aconseguir que un/a alumne/a concret que manifesta unes determinades dificultats en el seu aprenentatge i/o la seva conducta pugui progressar emprant els recursos dels que disposen habitualment els centres.

L'objectiu, per tant, de la PR és recollir tots els continguts bàsics de l'assignatura i treballar-los en forma de síntesi. 

Atenció: durant tot el desenvolupament de l'assignatura (tant en l'avaluació continuada com en l'avaluació final) se sancionarà qualsevol forma de plagi que s'identifiqui a l'aula és a dir, si es detecta manca d'originalitat en l'autoria de qualsevol activitat avaluable (PAC o PR) sigui perquè s'ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè s'ha copiat textualment d'internet, o s'ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. En aquest sentit, se sancionarà tant el plagi entre activitats realitzades per diferents estudiants, com el plagi identificat per la manca de citació de les fonts originals. Es prendrà en consideració tant el plagi de la persona que copia una activitat com de la persona que facilita la còpia. El plagi comportarà que la PAC o la PR es qualifiqui amb una D/0. La qualificació de suspès (D/0) en una PAC suposa també una qualificació final de l'avaluació contínua (AC) de suspès (D/0), la qual cosa implica la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

Procés de revisió de la nota final de l'assignatura:

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants podran demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que està disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes i on es podran consultar les dates i passos a seguir. 

Criteris MH

Per obtenir la qualificació de Matrícula d'Honor és necessari haver obtingut una A en totes les PACs y la Pràctica, i una nota final mínima de 9,0. Addivcionalment, cal haver  destacat per l'excel·lència constant en les activitats de l'asignatura, tant per la participació en les activitats de debat com pel contingut de les PACs presentades, d'acord amb el seguiment realitzat pel professorat de l'assignatura.

Amunt

El feedback en aquesta assignatura es realitza tant al llarg del procés de desenvolupament de les activitats com després del lliurament de les activitats. Aquest feedback es realitza als espais de comunicació: Tauler, espai d'avaluació, grups de treball i fòrums de les activitats. És realitzat tant pel professor col·laborador com pels alumnes. Es presenta en diferents formes: el realitzat pel docent amb comentaris individuals i de grup constructiu-qualitatius i el realitzat pels alumnes amb el docent i entre ells sobre els seus dubtes i valoracions de les activitats individuals i de grup. S'utilitzen diferents vies i instruments: rubriques d'avaluació, missatges i fils de discussió en els fòrums, grups de treball i debats, comentaris en diversos formats als treballs enviats. Aquests instruments seran utilitzats tant pels professors col·laboradors com pels alumnes de l'aula i seran aquestes aportacions les que donaran major riquesa als resultats d'aprenentatge.

Amunt