Trastorns de la parla i de la veu Codi:  M4.607    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu se centra en l'anàlisi dels principals trastorns de la parla i de la veu infantils: dislàlia, disglòssia, disfèmia i disfonia. En concret, es presenten els coneixements necessaris per tal d'identificar i avaluar aquests trastorns, així com es proporcionen estratègies i recursos per a la seva intervenció educativa. A més, aquesta assignatura inclou l'anàlisi de casos clínics de trastorns de la parla i de la veu. 

Parla i veu tenen en comú que es refereixen al component oral del llenguatge. I el que tenen de diferent és que quan diem "parla" ens fixem en els components lingüístics del so que emetem, per exemple els fonemes; i quan diem "veu" ens fixem només en les característiques del so que emetem, sense tenir en compte els aspectes lingüístics. 

Amunt

L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu forma part del Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. És una assignatura optativa de 5 crèdits integrada dins l'Especialitat de Trastorns de la parla i del llenguatge.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura representen un aprofundiment en els trastorns de la parla i de la veu. Formen part del camp de treball de la logopèdia, però també estan pensats per ser una ajuda als professionals d'entorns educatius o clínics: mestres, pedagogs, psicòlegs, etc

Amunt

Coneixements sobre els sons de la parla, i especialment sobre els sons de la llengua catalana.

Amunt

És recomanable haver superat les assignatures següents: Introducció a les ciències del llenguatge i L'estructura de les llengües.

Amunt

Competències generals:
 • CG1: Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • CG2: Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre els problemes de caràcter educatiu des d'una òptica multidisciplinar.
Competències transversals:
 • CT1: Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
Competències específiques:
 • CE7: Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge així com les alteracions que se'n deriven.
 • CE8: Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten trastorns del llenguatge primaris.
 • CE9: Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns del llenguatge primaris. 
OBJECTIUS D'APRENENTATGE: 
 • Comprendre el significat dels trastorns de la parla i la veu a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns de la parla i la veu, a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge, i aplicar-lo en casos pràctics.
 • Valorar i raonar críticament els continguts sobre els trastorns de la parla i la veu  a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Conèixer el paper dels diferents professionals i agents   implicats en el tractament dels trastorns de la parla i la veu.
 • Conèixer diferents recursos web i vídeos per a l'avaluació dels trastorns de la parla i la veu.
 • Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en el trastorns de la parla i la veu.
 • Valorar les diferències individuals dels alumnes amb trastorns de la parla i la veu.
 • Dissenyar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la parla i la veu.

Amunt

 • Trastorns de la parla i l'articulació. Extensió i límits del trastorn fonològic i del trastorn d'articulació. Classificació, avaluació i intervenció.
 • Disglòssia. Classificació etiològica de les disglòssies i intervenció logopèdica.
 • Disfèmia. Definició del concepte de disfèmia, estratègies d'avaluació i tractament.
 • Disfonia. Definició del concepte de disfonia. Detecció, intervenció i estratègies de prevenció.

Amunt

Material Suport
Evaluación fonológica del habla infantil Audiovisual
Trastorns de la parla i de la veu PDF

Amunt

MATERIALS DISPONIBLES A LA BIBLIOTECA DE LA UOC
 • Bonet i Alsina, M. Eulàlia (2000). Manual de transcripció fonètica / Eulàlia Bonet, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2000 ISBN: 844901073X
 • Aguilar, Eva M.; Serra, Miquel  (2010). A-RE-HA, análisis del retraso del habla : protocolos para el anáisis de la fonética y la fonología infantil. Barcelona: UB, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
 • Aguilar, Eva M.; Serra, Miquel (2007). A-RE-PA, anàlisi del retard de la parla : protocols per a l'anàlisi de la fonètica i la fonologia infantil. Barcelona : UB, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
 • Bishop, Dorothy V.M., Leonard, Laurence B. (Eds.) (2000). Speech and language impairments in children : causes, characteristics, intervention and outcome. Hove: Psychology Press.
 • Bosch, Laura (2004). Evaluación fonológica del habla infantil. Barcelona: Masson.
 • Estopà, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus, Imma (2010). Enraonar: lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica. Barcelona : Horsori, 2010.
 • Gimeno, Ferran; Torres, Begonya (1995). Bases anatòmiques de la veu. Barcelona: Proa.
 • Owens, Robert E. (2003). Desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson Prentice Hall.
 • Puyuelo Sanclemente, Miguel; Rondal, Jean-Adolphe;  Wiig, Elisabeth H. (2000). Evaluación del lenguaje. Barcelona: Masson.
 • Saborit, Cristóbal ; Julián, Juan Pedro (2005). L'avaluació del llenguatge infantil: ELI .Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
 • Serra, M.; Solé, M.R.; Serrat, E.; Bel; Aparici, M. (2000). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.    
 • Tatham, Mark; Morton, Katherine (2006). Speech production and perception [Recurs electrònic]. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
 • Verhoeven, Ludo; van Balkom, Hans (Eds.) (2004). Classification of developmental language disorders: theoretical issues and clinical implications.Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Amunt

Generals

 • Acosta, V.; León, S.; Ramos, V. (1998). Dificultades del habla infantil: un enfoque clínico. Málaga: Aljibe.
 • Gallego Ortega, J. L. (1999). Calidad en la intervención logopédica: estudio de casos. Málaga: Aljibe.
 • Peña-Casanova, J. (2000, reimpressió). Manual de logopedia. Barcelona: Masson.
 • Puyuelo, M. (Dir.) (1997). Casos clínicos en logopedia Barcelona: Masson.

 

Trastorns de la parla i de l'articulació

 • Gallego Ortega, J. L. (2000). Dificultades de la articulación en el lenguaje infantil. Málaga: Aljibe.
 • Llach, S. (2007). Fonaments fonètics de l'adquisició de la fonologia de les consonants del català. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Massana, M. (2003). Tractament i prevenció de la dislàlia. Barcelona: Escola de Patologia del Llenguatge, Servei de Neurologia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Pascual, P. (2000). La Dislalia: naturaleza, diagnóstico y rehabilitación. Madrid: CEPE.
 • Pascual, P. (2003). Tratamiento de los defectos de articulación en el lenguaje del niño. Barcelona: CISSPRAXIS.

En aquesta web podeu observar com s'articulen les vocals i les consonants a través d'imatges animades. També hi ha l'opció de seleccionar l'àudio d'un so (vocàlic o consonàntic) de manera aïllada o dins una paraula (Web en castellà).

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2001/sonidos/index.html

Disglòssia

 • Toledo, N.; Dalva, L. (1998). Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona: Masson.

 

Disfèmia

 • Le Huche, F. (2006). La Tartamudez: opción curación. Barcelona: Elsevier Masson.
 • Mahillo, B. (1996). Tratamiento de la disfemia. Revista de logopedia, foniatría y audiología, XVI, Núm. 3, p. 145-150.
 • Rodríguez, A. (2001). Intervención sobre la tartamudez temprana. Revista de logopedia, foniatría y audiología, Vol. XXI, Núm. 1, p. 2-16.

 

Disfonia

 • Arias, C.; Estapé, M. (2005). Disfonía infantil: diagnóstico y tratamiento. Barcelona: Ars Medica.
 • Bustos, I. (2000). Trastornos de la voz en edad escolar. Málaga: Aljibe.
 • Gassull, C.; Godall, P.; Martorell, M. (2004). La veu. Orientacions pràctiques. Barcelona: L'abadia de Montserrat.
 • Le Huche, F.; Allali, A. (2003). La voz: anatomía y fisiología, patología-terapéutica. Barcelona: Masson.
 • Suárez, Á. et al. (Ed.) (2004). Trastornos de la voz: estudio de casos. Madrid : EOS.
 • Vila, J. M. (2009). Guía de intervención logopédica en la disfonía infantil. Madrid: Síntesis.
 • Vila, J. M. (2011). Anàlisi de les relacions entre els trets de personalitat i la disfonia. Tesi doctoral, Barcelona.

Amunt

TASQUES

El sistema de treball d'aquesta assignatura es basa en tres pilars: les lectures del material docent, les participacions en els debats i l'elaboració d'exercicis individuals (PAC: Proves d'Avaluació Continuada). Els continguts estan distribuïts en quatre unitats, una per a cada trastorn, i representen 14 setmanes de treball.

A l'aula (apartat Introducció) teniu un itinerari bàsic que dosifica les tasques que s'han de fer en cada setmana. De manera resumida, les tasques seran:

Setmana 1: lectura pàgines 15-39 del manual de l'assignatura (definició i avaluació dels trastorns de parla) i dels articles complementaris de Bosch (1983) i Lloret (2011).

Setmana 2: participació en el Debat 1A.

Setmana 3: lectura pàgines 39-58 del manual de l'assignatura (tractament dels trastorns de parla) i article de Massana i Artal (1997).

Setmana 4: participació en el Debat 1B.

Setmana 5: elaboració de la PAC1.

Setmana 6: lectura del Mòdul 2 del manual de l'assignatura (disglòssia) i dels articles complementaris disponibles a l'aula.

Setmana 7: participació en el Debat 2.

Setmana 8: elaboració de la PAC2.

Setmana 9: lectura pàgines 111-135 del manual de l'assignatura (definició i avaluació de la quequesa) i dels articles complementaris disponibles a l'aula.

Setmana 10: lectura pàgines 135-149 del manual de l'assignatura (tractament de la quequesa) i participació en el Debat 3.

Setmana 11: elaboració de la PAC3.

Setmana 12: lectura pàgines 159-167 del manual de l'assignatura (definició disfonia).

Setmana 13: lectura pàgines 169-184 del manual de l'assignatura (tractament disfonia) i participació en el Debat 4.

Setmana 14: elaboració de la PAC4.

L'estudiant ha de lliurar un total de quatre PAC (Proves d'Avaluació Continuada), una per a cada unitat. L'estudiant resol de forma individual les activitats que formen part de la PAC. La fase conclou amb el lliurament de la PAC al registre d'avaluació continuada (RAC).

L'enunciat de la PAC es penjarà a l'espai corresponent de l'aula a l'inici de cada unitat.

 

ESPAIS DE COMUNICACIÓ

El TAULER és l'eina bàsica de comunicació de la consultora amb els estudiants. A través del tauler, la consultora penjarà totes aquelles informacions que vulgui fer arribar a tot el grup. A més, cada nou inici de setmana hi penjarà un missatge recordant les tasques que s'hauran de fer durant el setmana següent.

En qualsevol moment l'estudiant pot plantejar dubtes o demanar assessorament a la consultora amb relació a qualsevol aspecte del temari que li resulti dificultós o que consideri susceptible de discussió o reflexió.

Tot i que, si ho desitja, l'estudiant pot adreçar els dubtes a la consultora de forma personal, es recomana que les preguntes i reflexions s'adrecin al FÒRUM de l'aula, a fi que tothom es pugui beneficiar del procés. En aquest sentit, encoratgem els estudiants a intervenir per ajudar els seus companys en la resolució dels dubtes o per enriquir la discussió.

El DEBAT és l'espai de l'aula on es portaran a terme els Debats proposats per la consultora en cada unitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model d'avaluació de la UOC és un model d'avaluació continuada (AC). La finalitat de l'avaluació¿ serà¿ formativa i continua. Es pretén valorar el progrés de l'estudiant des del punt de vista del seu aprenentatge.

Es basa en una proposta de tasques, anomenades PAC, que es van lliurant durant el temps que dura una assignatura. Cada PAC té una contribució ponderada a la nota final de l'avaluació continuada. L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu preveu el lliurament de quatre PAC, una per a cada trastorn que s'estudia: trastorns de parla i articulació, disglòssia, disfèmia i disfonia.

El percentatge de cada PAC és el següent: PAC 1, 30%; PAC 2, 25%; PAC 3, 25% i PAC 4, 20%.

Els debats d'aquesta assignatura serveixen de pràctica i assaig per als exercicis de les PAC. La participació en els debats és avaluable i influeix en a la nota de la PAC corresponent: suposa el 30% de la nota de la PAC1, el 10% de la nota de la PAC2, el 10% de la nota de la PAC3 i el 10% de la nota de la PAC4. 

Per superar l'avaluació continuada cal haver lliurat obligatoriament totes quatre PAC. No cal, però, aprovar totes les PAC, sempre que la mitjana dels quatre exercicis sigui d'un mínim de 5. Si només es presenten tres PACs o menys, la nota final serà N (no presentat).

La qualificació de les PAC es farà segons els següents indicadors:

A: PAC realitzada correctament on s'observa la integració dels continguts i s'aporten reflexions pertinents. Es valora positivament l'ampliació de continguts. Els indicadors són:

 • Fa totes les tasques.
 • Incorpora observacions i arguments adequats a la qüestió que es planteja
 • Elabora els exercicis correctament, amb una reflexió ben assentada, amb observacions personals, connexions i arguments.
 • Incorpora dades que no apareixen en els continguts del mòdul; per tant, demostra activitat de recerca.

B: PAC correcta amb algunes mancances no essencials. Els indicadors són:

 • Fa totes les tasques.
 • Incorpora observacions i arguments adequats a la qüestió que es planteja.
 • Elabora els exercicis correctament, amb una reflexió ben assentada, amb observacions personals, connexions i arguments.

C+: PAC correcta, però amb mancances significatives. Els indicadors són:

 • Fa totes les tasques/ la majoria de les tasques.
 • Incorpora observacions i arguments no gaire adequats a la qüestió que es planteja.
 • Elabora els exercicis correctament, amb reflexió correcta quant a continguts, però és superficial; necessita més aprofundiment.

C-: la PAC no resol qüestions essencials. Falten tasques, i/o els exercicis no estan correctament resolts, i/o la reflexió no és correcta ni adequada.

D: PAC incorrecta en tots els aspectes.

N: no presentat.

 

REVISIÓ DE LA NOTA DE LES PAC

Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

 

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una N (No presentat).

 

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS

Només s'acceptaran les activitats que siguin lliurades com a màxim una hora més tard de la data de lliurament, per exemple, si el dia de lliurament és el 13 d'abril, s'acceptaran les PAC fins a les 01:00 de la matinada del 14 d'abril. Si l'entrega s'efectua més tard, la PAC serà qualificada amb una N (no presentada). 

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'acceptà l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització  i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

 

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

RECUPERACIÓ DE LES PAC

Totes les PAC de l'assignatura tindran PAC de recuperació excepte l'última. Els estudiants tindran l'oportunitat de recuperar només una de les PAC de l'assignatura mitjançant la PAC de recuperació. Els estudiants podran fer la PAC de recuperació només si l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant, si no ha lliurat la PAC no podrà fer la PAC de recuperació. La nota de la PAC de recuperació serà de N a A (N, D, C-,C+, B o A) i substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès.

Els alumnes que hagin entregat i suspès  una de les PAC tindran dret a recuperar aquesta PAC a la fi del semestre, concretament el període per elaborar la PAC de recuperació serà entre el 26 de juny i el 2 de juliol. 

PLAGI

La realització de les Pràctiques i les PAC's ha de ser individual, personal i original, no podent-se elaborar en grup, ni compartint les respostes entre els companys de l'assignatura. La Normativa Acadèmica de la UOC estableix que el procés d'avaluació dels estudiants es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels estudiants és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual, i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

No s'acceptarà una PAC on el contingut estigui literalment copiat d'una font sense motiu justificat, només s'acceptarà una breu còpia literal quan es vulgui fer reflex d'una cita important de l'autor/a de la font (amb la seva respectiva referència). Les fonts de consulta serveixen per poder donar fonament a les respostes i reflexionar-hi. L'estudiant ha de fer ús de les seves pròpies paraules a l'elaborar les PAC. Quan es faci ús o consulta de una font,  aquesta ha de constar dintre del text i també al llistat final de referències bibliogràfiques. 

Per tant, en cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'Internet, o copiat textualment d'anotacions, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0). La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final en l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

Així mateix, en la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures dels Estudiants, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

 

 

Amunt

La nota final de l'avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les quatre PAC segons els següents percentatges: PAC 1, 30%; PAC 2, 25%; PAC 3, 25% i PAC 4, 20%.

Procés de revisió de la nota final

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants podran demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. La revisió caldrà demanar-la a l'aplicatiu que estarà disponible des del Campus accedint a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. Allà es recolliran les dates i els passos a seguir.

Amunt

Les solucions a les PAC i als casos a comentar en els debats, es lliuraran en un termini aproximat de dues setmanes, una vegada finalitzada la tasca en qüestió.

Les qualificacions es penjaran en el RAC (Registre d'avaluació continua), també en un termini aproximat de dues setmanes, una vegada finalitzada la tasca en qüestió. 

Amunt