Dèficits d'atenció i trastorns de conducta Codi:  M4.611    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Sabem, tant per formació com per la pràctica professional, que el comportament dels alumnes incideix notablement en el seu aprenentatge, en el seu desenvolupament personal i social i, per suposat, en les seves relacions humanes. Un comportament adequat a les demandes de l'entorn escolar és garantia d'èxit en l'aprenentatge: estar atent a les explicacions, concentrar-se en la feina o mantenir relacions positives amb docents i companys són unes bones bases per créixer i aprendre en l'entorn escolar.

L'organització de l'entorn escolar i l'acció docent son en gran mesura responsables d'impulsar el comportament adequat dels alumnes o d'exacerbar les dificultats de regulació del comportament dels alumnes més vulnerables.

L'assignatura pretén donar claus per millorar la gestió de l'aula, la relació amb els alumnes i la comprensió de les dificultats dels alumnes més vulnerables a presentar problemes de regulació de la conducta.

Amunt

Aquesta assignatura forma part d'un itinerari d'especialització dedicada als "Trastorns del desenvolupament", i se centra en abordar la temàtica dels problemes de comportament dels alumnes en les aules escolars en un sentit ampli: dèficits d'atenció, trastorns de conducta, problemes de disciplina i incidents crítics. El destinatari preferent és el docent de l'aula, tot i que també pot ser de gran interès per a altres col·lectius professionals (especialistes en educació primària, orientadors de centres, assessors psicoeducatius, psicòlegs, etc.) interessats en la temàtica.

Amunt

És una assignatura especialment dirigida a mestres d'educació infantil i primària, professors de secundària, però també donat el seu caràcter ampli es pot relacionar amb tots aquells camps professionals propis del psicopedagog, pedagog i psicòleg educatiu.

Amunt

No són necessaris coneixements previs, toi i que si es procedeix del camp educatiu sempre resulta un contingut més amè per l'alumne.

Amunt

Les competències bàsiques són:

 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Els objectius associats a les competències bàsiques són:

 • Comprendre la importància de la generació col·lectiva del coneixement en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Analitzar de forma proactiva una actuació professional per mitjà de la reflexió sobre la pràctica sobre els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.

Les competències transversals són:

 • Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Els objectius associats a les competències transversals són:

 • Exemplificar tipus de tecnologies educatives aplicables als dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Avaluar i valorar l'aplicació de tecnologies educatives a un cas de dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.

Les competències específiques són:

 • Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que es deriven.
 • Capacitat per identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

Els objectius associats a les competències específiques són:

 •  Identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge en el cas dels dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Identificar les dificultats d'aprenentatge derivades dels dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Diferenciar entre diversos casos de dificultats d'aprenentatge derivades de la discapacitat sensorial i motriu / els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta / la discapacitat i sobredotació intel·lectual i TEA.
 • Comprendre les fases d'una proposta d'intervenció educativa en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Dissenyar i desenvolupar una intervenció educativa en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Avaluar una intervenció educativa en els dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Identificar les necessitats educatives derivades dels dèficits d'atenció i trastorns de la conducta.
 • Conèixer els criteris que orienten el disseny, desenvolupament i l'avaluació de propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i el llenguatge derivats de trastorns del desenvolupament.

Altres objectius d´aquest semestre   La finalitat genèrica pel conjunt del semestre és la següent: Adquirir els coneixements i destreses específics per la intervenció educativa en l'alumnat amb dificultats de regulació del comportament.

A fi de poder aconseguir aquest objectiu general i per poder abordar-lo des d'una perspectiva professional són necessaris els següents objectius específics:

 1. Analitzar les idees prèvies i generalment acceptades en les professions educatives, en relació amb les dificultats de regulació del comportament.
 2. Conèixer els processos d'aprenentatge del comportament social i de la relació amb les persones de l'entorn, sent conscients que ens cal una teoria sobre l'aprenentatge de les àrees per a poder entendre aquestes dificultats.
 3. Tenir en compte les diferències individuals en les habilitats implicades en la regulació del comportament.
 4. Conèixer les principals vies d'intervenció educativa per fer front a aquestes dificultats i, les premisses que sustenten les decisions necessàries per al seu ús.
 5. Reflexionar com aquestes mateixes dificultats afecten a la família i com el mestre aborda aquesta situació.
 6. Intentar comprendre com aquestes dificultats són viscudes tant pels alumnes com pels mestres.
 7. Adquirir estratègies d'intervenció educativa per poder dissenyar tant una intervenció específica per l'aula, per un petit grup o per un alumne com altres de caràcter institucional o global.

És important realitzar una lectura acurada dels objectius específics que trobareu a l'inici de cada mòdul d'estudi perquè permetrà introduir-vos d'una manera més guiada a l'estudi.

Amunt

En el context d'aquest curs de màster l'abordatge dels dèficits d'atenció i trastorns de conducta dels alumnes es realitzarà des de tres perspectives d'abordatge dels continguts de l'assignatura que es complementen. Amb això es pretén abastar el màxim de situacions problemàtiques a les quals s'enfronta, o es pot enfrontar, un mestre o un professor a les seves aules escolars.  

La primera perspectiva parteix de la idea que el problema o situació educativa problemàtica té el seu origen en l'alumne, pot ser degut a un o diversos aspectes relatius al seu funcionament biològic, psicològic o social, i aquests aspectes es manifesten amb un dèficit d'atenció o de conducta.  

La segona perspectiva es desenvolupa prenent com a base la relació problemàtica que pot establir-se entre l'alumne i allò que fa, i alguns aspectes normatius de l'aula i del marc escolar. D'aquesta manera, el focus es posa en la interrelació entre el comportament de l'alumne, especialment el comportament disruptiu no causat per factors clarament interns i més o menys permanents de l'alumne, i les normes socials de comportament de l'aula i del centre educatiu.  

La tercera perspectiva posa l'accent en els fets relacionats amb el comportament dels alumnes que desestabilitzen al professor, que els viu com a incidents crítics, i que ha d'afrontar-los reflexionant sobre el seu rol docent, les seves concepcions i els seus sentiments.  

 

CONTINGUTS

 

DESCRIPCIÓ

ELS ALUMNES AMB DIFICULTATS DE REGULACIÓ DEL COMPORTAMENT

 • La conducta problemàtica.
 • Situacions problemàtiques típiques o comportaments típics a l'aula.
 • Intervenció educativa.
 • Suport Conductual Positiu

ELS ALUMNES AMB DÈFICITS I

TRANSTORNS DE LATENCIÓ

 • Definició i caracterització bàsica. Què és el TDAH.
 • TDAH i rendiment acadèmic.
 • Situacions problemàtiques típiques a l'aula. Identificació i caracterització.
 • Intervenció educativa. Orientacions generals i propostes didàctiques concretes.
 • Assessorament psicoeducatiu als docents.

ELS INCIDENTS CRÍTICS A L´AULA: CARACTERITZACIÓ, VALORACIÓ I INTERVENCIÓ EDUCATIVA.

 

 • Introducció.
 • Els incidents crítics (IC) en l'ensenyament escolar.
 • Els incidents crítics prototípics a les aules escolars.
 • El canvi en la intervenció educativa mitjançant la reflexió docent sobre incidents crítics.
 • L'assessorament psicoeducatiu als professors sobre l'abordatge dels incidents crítics.

Amunt

Material Suport

Amunt

Els materials i eines de suport es facilitaran als alumnes mitjançant el tauler periòdicament.

Amunt

Barkley, R.A. (2002). Nens Hiperactius. Com comprendre i atendre les seves necessitats especials. Barcelona: Paidós.

Berger, M. (2000). El Niño hiperactivo y con trastornos de atención: un enfoque clínico y terapéutico. Madrid: Síntesis.

Geddes, H. (2010). El apego en el aula. Relación entre las primeras experiencias infantiles, el bienestar emocional i el rendimiento escolar. Barcelona: Graó.

Gispert, D. y Ribas, L. (2010). Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura. Ed Graó.

Gotzens, C., Badia, M., Castelló, A., Genovard, C. (2007). La gravedad de los problemas de comportamiento en el aula vista por los profesores. Revista Portuguesa de Pedagogía, 41 (1), 103-120.

Gotzens, C., Castelló, A., Genovard, C. y Badia, M. (2003). Percepciones de profesores y alumnos de E.S.O sobre la disciplina en el aula. Psicothema, 15 (3),362-368.

Greene, R. W. (2003). El niño insoportable. Barcelona: Editorial Medici.

Mena, B., Nicolau, R., Salat, L., Tort, P., i Romero, B. (2011). L'alumne amb TDAH. Guia pràctica per a educadors. Barcelona: Edicions Maig.

Orjales, I. (1999).Déficit de atención con hiperactividad. Manual para padres y educadores. CEPE: Madrid.

Saumell, C., Alsina, G i Arroyo, A. (2011). Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento (Vol. I) Infantil i Primària. Barcelona: Graó.

 

Amunt

Al campus virtual utilitzarem els següents espais de comunicació de l'aula:

Tauler del professor: on es comunicaran tots els aspectes relacionats i que us puguin ajudar per a que podeu fer un bon seguiment de l'assignatura

Fòrum: l'utilitzarem, inicialment, per a l'Avaluació Inicial a fi que cadascú pugui expressar què pensa sobre les dificultats per regular el comportament: Quines són les dificultats que més us trobeu a les aules? Quines creieu que en són les causes? Quina és la influència dels aspectes personals?...

També l'utilitzarem de forma permanent pels comentaris i dubtes sobre els continguts de l'assignatura, així com de lectures recomanades o material que us pugui ajudar a entendre millor els materials.

Quan hi hagi notícies o aspectes interessants que tinguin a veure amb el tema que ens uneix, es comunicaran mitjançant el fòrum. Així mateix també és important la vostra participació al fòrum, comunicant i aportant els aspectes que considereu convenients

Es recomanable que en tots els mòduls us marqueu un pla d'estudi que podria ser sistematitzat, a tall d'exemple, de la següent manera:

 • Lectura ràpida del contingut del mòdul.
 • Lectura de la introducció que fan els col·laboradors docents, ja que ens poden ajudar a identificar els aspectes més importants i a entendre l'organització de la informació que s'ha donat al llarg del mòdul.
 • Lectura acurada i realització d'esquemes, apunts, mapes conceptuals...
 • Realització dels exercicis que es proposin al llarg de curs.
 • Connexió diària a l'aula pel seguiment de les indicacions del Tauler del professor.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Activitats

En coherència amb els objectius generals de l'assignatura, les activitats d'avaluació continuada es consideren una oportunitat d'aplicar aquells continguts presentats als mòduls a situacions quotidianes relacionades amb els entorns d'ensenyament-aprenentatge. Així mateix, es pretén que cadascuna d'elles comporti un treball de síntesi de diferents aportacions. Durant el semestre es proposaran tres activitats o Reptes d'AC. El primer Repte es realitzarà de forma individual mentre que el segon i tercer Repte es realitzaran en grup de 3/4 persones. Per superar l'avaluació continuada s'han de realitzar TOTS els Reptes proposats. Elprimer Repte té un valor del 30%, mentre que el segon i el tercer tenen un valor del 35%, dins de la qualificació final del procés d'avaluació continuada. La realització dels Reptes és obligatòria

Per tal de superar l'assignatura, cal que l'estudiant realitzi tots els Reptes. L'estudiant només podrà suspendre un dels Reptes proposats amb una nota de C- o D. Sempre que la mitjana dels tres Reptes de l'assignatura sigui igual o superior a 5, l'estudiant superarà l'assignatura. Només en els següents supòsits, es podrà optar a recuperar un Repte suspens, elaborant un Repte de Recuperació al final del semestre.

        *Si s'ha suspès un Repte amb una C- i la nota mitjana dels tres Reptes no és igual o superior a 5. 

        *Si ha suspès un solo Repte amb una D (independentment de la nota mitjana dels tres Reptes). 

Si no es presenta el Repte de Recuperació, de realització obligatòria en els casos presentats, es suspendrà l'assignatura.

En cas de no presentar algú dels Reptes proposats, o de presentar un document en blanc, l'estudiant NO tindrà opció a fer el Repte de Recuperació i suspendrà l'assignatura. 

En el cas de suspendre el Repte de Recuperació, suspendrà també l'assignatura.

Al llarg del curs s'aniran comunicant, per mitjà del campus virtual, tots els aspectes que en aquest pla docent només hagin estat apuntats. Es recomana que aneu consultant el tauler de l'aula i que adreceu al fòrum, o si creieu necessari a la bústia personal del col·laborador/a docent, tots els dubtes, comentaris i suggeriments que considereu oportuns. En el tauler de l'aula trobareu les indicacions d'elaboració i els enunciats concrets dels diferents reptes.

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE L'AVALUACIÓ

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una D.

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS 

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'accepta l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització  i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

REVISIÓ DE NOTES 

Revisió de la nota de cada Repte. 

Els estudiants podran demanar una revisió de cada Repte durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Els Reptes i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

 

Amunt

L'avaluació final serà el resultat de les activitats d'avaluació continuada, així com de les aportacions que s'hagin realitzat al llarg del semestre. Aportacions que el/la col·laborador/a docent valorarà individualment.

CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA 

Es pot aprovar l'assignatura amb un Repte suspès amb una C- quan la nota mitjana de tots els Reptes sigui igual o superior al 5. En cas que la mitjana de les notes dels 3 Reptes sigui inferior a 5 o que el/l'estudiant suspegui un Repte amb una D, l'estudiant haurà de realitzar un Repte de Recuperació al final del semestre que correspondrà a un dels dos primers Reptes.

Només es podrà recuperar un dels dos primers Reptes. En cas de no presentar un dels Reptes, l'estudiant NO tindrà opció a fer el Repte de Recuperació i suspendrà l'assignatura. De la mateixa manera, si no es presenta el Repte de Recuperació, de realització obligatòria en els següents casos, també es suspendrà l'assignatura.

         *Si s'ha suspès 1 Repte amb una C- i la nota mitjana dels tres Reptes no és igual o superior a 5. 

         *Si ha suspès 1 Repte amb una D (independentment de la nota mitjana dels tres Reptes). 

REVISIÓ DE NOTES 

Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura. 

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants podran demanar una revisió. Aquesta revisió només inclou la revisió de la nota final, no dels Reptes de l'assignatura. La revisió haurà de demanar-se a l'aplicatiu que estarà disponible a Tràmits / Revisió i al·legacions de les notes. Allí es recolliran les dates i els passos a seguir.

Amunt

Al final de cadascuna de les activitats d'avaluació continuada es proporcionarà una valoració global que serveix com orientació i com devolució del treball realitzat, i que a la vegada servirà per orientar la següent activitat, de manera que l'avaluació continuada tingui una funció formativa.

Amunt