Cibervictimització Codi:  M5.257    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Assignatura obligatòria semestral de 6 ECTS que forma part de la matèria de "Cibercriminologia i victimologia" del Màster Universitari en Ciberdelinqüència.

En ella s'aborden les bases victimológiques de la ciberdelinqüència, s'estudien els factors de risc relacionats amb les circumstàncies i comportament de la víctima, així com les conseqüències psicològiques i socials. També s'analitzen els diferents enfocaments de la prevenció i la intervenció/atenció de la cibervictimizació, atenent tant la cibervictimización econòmica (ciberfraudes), com a política (ciberterrorisme i delictes d'odi) i social (ciberbullying, online grooming, etc,).

Amunt

BÀSICS

1.- Conèixer la fenomenologia de la ciberdelinqüència amb una base criminològica teòrica i empírica.

2.- Conèixer les diverses formes de victimització a través de les TIC, els factors de risc i les característiques de les víctimes i dels ofensors.

3.- Conèixer les causes i els efectes en les víctimes del ciberassetjament, l'assetjament sexual mitjançant les TIC, online grooming, sexting i conductes similars.

4.- Conèixer les causes i conseqüències del frau online i altres formes de ciberdelinqüència econòmica i patrimonial.

5.- Ser capaç de dissenyar plans de prevenció i d'intervenció davant les diverses formes de ciberdelinqüència i cibervictimizació.

6.- Conèixer les implicacions ètiques de la ciberdelinqüència i ser capaç d'actuar professionalment d'acord amb aquestes.


AMPLIS

M1 Paper TIC, fenomenologia i magnitud

1.- Comprendre en què consisteix la cibervictimizació i els conceptes relacionats.

2.- Identificar el paper de les TIC i del context del ciberespai a la cibervictimizació.

3.- Conèixer el problema de la xifra negra i les seves possibles causes.

4.- Conèixer com es relacionen les diferents formes de cibervictimizació entre elles i amb la victimització offline.M2 Cibervíctimes: conseqüències, factors de risc/protecció (exposició) i de vulnerabilitat (conseqüències).

1.- Conèixer les conseqüències psicològiques i socials de la cibervictimizació econòmica, política i social.

2.- Conèixer els factors de risc i de protecció que influeixen en la probabilitat d'exposició al risc.

3.- Conèixer els factors que incrementen la vulnerabilitat a patir un dany derivat de la cibervictimizació.M3 Conseqüències

1.- Conèixer les principals conseqüències psicològiques de la ciberdelinqüència sexual per a les víctimes de sol·licituds sexuals indesitjades online, online grooming, explotació sexual infantil, sexting i revenge porn.

2.- Analitzar l'impacte i els costos que té la ciberdelinqüència i la cibervictimizació sexual a nivell social.

M4 Prevenció de la cibervictimizació i intervenció amb cibervíctimes.

1.- Adquirir coneixements bàsics sobre la intervenció amb cibervíctimes.

2.- Conèixer els principals programes i recursos per a la prevenció de la cibervictimizació.

Amunt

Material Suport
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual XML
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual DAISY
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual EPUB 2.0
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual MOBIPOCKET
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual KARAOKE
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual HTML5
Módulo 8. Consecuencias de la ciberdelincuencia sexual PDF
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual XML
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual DAISY
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual EPUB 2.0
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual MOBIPOCKET
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual KARAOKE
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual HTML5
Mòdul 8. Conseqüències de la ciberdelinqüència sexual PDF
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització XML
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització DAISY
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització EPUB 2.0
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització MOBIPOCKET
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització KARAOKE
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització HTML5
Conseqüències, prevenció i intervenció de la cibervictimització PDF
Introducció a la cibervictimització XML
Introducció a la cibervictimització DAISY
Introducció a la cibervictimització EPUB 2.0
Introducció a la cibervictimització MOBIPOCKET
Introducció a la cibervictimització KARAOKE
Introducció a la cibervictimització HTML5
Introducció a la cibervictimització PDF
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización XML
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización DAISY
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización EPUB 2.0
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización MOBIPOCKET
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización KARAOKE
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización HTML5
Consecuencias, prevención e intervención de la cibervictimización PDF
Introducción a la cibervictimización XML
Introducción a la cibervictimización DAISY
Introducción a la cibervictimización EPUB 2.0
Introducción a la cibervictimización MOBIPOCKET
Introducción a la cibervictimización KARAOKE
Introducción a la cibervictimización HTML5
Introducción a la cibervictimización PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt