Economia pública i benestar Codi:  M5.659    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L’assignatura d'Economia Pública i Benestar té per objecte promoure i desenvolupar l'anàlisi de la intervenció del sector públic en les economies de mercat, amb especial atenció al conjunt d'actuacions que conformen el sistema de benestar social, prenent com a referència principal la realitat espanyola i europea. El programa comprèn aspectes relacionats amb la regulació dels mercats, l'activitat financera del Sector Públic i, en particular, l'anàlisi dels objectius i instruments de la política social, de les seves conseqüències sobre el creixement econòmic i la cohesió social, i de les relacions entre els sectors públic i privat.

Amunt

Aquesta assignatura, conjuntament amb la de Reptes del mercat de treball i Economia Col·laborativa, configuren el bloc dedicat a la matèria "Treball i Benestar". És una assignatura obligatòria de quatre crèdits i no és necessari haver superat cap assignatura específica per poder-la cursar.

Amunt

Qualsevol vinculat a l’Administració Pública.

Amunt

L'objectiu bàsic de l'assignatura és dotar a l'estudiant dels coneixements necessaris per a efectuar l'anàlisi de les diferents polítiques públiques que incideixen sobre el benestar dels ciutadans, tant des del punt de vista de la despesa pública com en relació a la seva incidència. Així mateix, es familiaritzarà a l'estudiant amb l'ús dels instruments necessaris a fi que pugui elaborar un informe crític i raonat sobre les principals polítiques d'aquestes característiques: pensions, sanitat, educació i desocupació.

Competències:

-          Capacitat per a analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant els processos de presa de decisions de manera que pugui respondre's satisfactòriament a les necessitats territorials i socials, aconseguit resultats eficients i sostenibles.

-          Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

-          Capacitat per a desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

-          Capacitat per a extreure coneixement rellevant i útil per a la definició d'estratègies en un context globalitzat.

-          Capacitat per a elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per objectiu assessorar organismes, institucions i empreses en els seus processos de presa de decisions.

Amunt

I. Reptes i riscos de l’Estat del Benestar

II. La Seguretat Social i les polítiques de distribució de la renda

III. L’accés a béns preferents: educació, salut i habitatge

IV. Avaluació de Polítiques Públiques

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt