Disseny d'experiència d'usuari i interfícies Codi:  M7.450    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de disseny d'interfícies de videojocs està orientada a ajudar l'estudiant a desenvolupar el seu potencial creatiu aplicant-lo al disseny d'interfícies. Pretén així mateix, estimular l'anàlisi crítica sobre les funcions i característiques de les interfícies, alhora que impulsar la transferència de les bones pràctiques i coneixements adquirits en el desenvolupament de nous projectes. L'orientació pràctica de l'assignatura es reforça i enriqueix amb el treball i estudi específic sobre els conceptes i elements de la UI d'un videojoc i les implicacions i aplicacions que es desprenen en relació amb el seu vessant professional.


Amunt

En el marc del màster en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, la present assignatura té una estreta relació amb l'assignatura de Game Design i Programació en Unity; i en particular, amb els diversos continguts previstos en l'itinerari 1: Creació d'experiències de joc.

Amunt

La tipologia de continguts de l'assignatura s'orienta principalment cap a l'àrea professional del desenvolupament de joc amb la finalitat d'entendre i implementar interfícies en les quals qui juga tingui una experiència positiva i gratificant.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Analitzar i sintetitzar l'estructura d'un sistema.

Seleccionar, aplicar i integrar els coneixements tècnics i científics adequats per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts.

Actuar amb iniciativa i desembolicar-se de manera eficaç en un entorn de treball col·laboratiu interdisciplinari

Avaluar i prendre les decisions més adequades quant a l'ús d'eines i tècniques.

Buscar, gestionar i utilitzar de manera efectiva la informació associada al procés d'anàlisi i adaptació de noves solucions tecnològiques.

Aplicar del pensament creatiu per a generar solucions disruptivas en diferents contextos.

Competències transversals:

Avaluar les competències professionals pròpies amb el propòsit d'una actualització  contínua en l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació en entorns futurs.

Expressar-se de forma oral i escrita en anglès i comprendre textos acadèmics i professionals complexos en l'àmbit de les TIC.

Competències específiques:

Analitzar, interpretar i construir de manera efectiva la documentació tècnica associada al procés de disseny i programació d'un videojoc

Comprendre i aplicar les tècniques necessàries per al maneig i personalització d'eines o motors de programació de videojocs a partir de l'anàlisi dels avanços tecnològics del moment.

Dissenyar i construir cadascun del component programari d'un videojoc, contemplant els criteris de qualitat i disseny d'aquests.

Comprendre el context i els principis del disseny intern d'un videojoc amb la finalitat de satisfer les necessitats de l'usuari final.

Desenvolupar la tecnologia de comunicacions i interfícies necessària per a realitzar videojocs que es comportin de manera efectiva i eficient.

Analitzar i emprar els criteris d'experiència d'usuari més adequats per a garantir la interacció persona ordinador de manera efectiva.

Implementar la tecnologia necessària per a integrar continguts digitals d'acord als seus barems de qualitat.

Amunt

  • El procés de disseny d'interfícies per a videojocs
  • La interfície i l'experiència
  • Control i feedback

 

Amunt

Material Suport
Design Toolkit Web
Design Toolkit Web

Amunt

La metodologia docent de l'assignatura es basa en l'aprenentatge actiu i en el treball per projectes i estudis de cas. A través de la realització de lectures i de l'anàlisi de casos reals l'estudiant aprendrà a seleccionar i gestionar informació, elaborar i presentar projectes de conceptulaización i disseny d'interfícies de joc, aplicant de forma crítica principis i mètodes d'avaluació de l'experiència d'usuari. A més es fomentarà la generació de coneixement compartit a l'aula a través de debats i fòrums temàtics.

Temporització i itineraris formatius

Accedint al calendari i les activitats, l'estudiant disposa d'una distribució orientativa del temps que es proposa per a l'estudi de cada mòdul. A més, el calendari inclou les dates clau del semestre, com la publicació i el lliurament de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC). Les dates de lliurament de les PAC s'han de respectar estrictament. Per tant, és molt recomanable que se segueixi la temporització proposada i s'intentin respectar les dates indicades per a l'estudi de cada mòdul didàctic.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'Avaluació Continuada (AC) es compon de cinc activitats d'avaluació continuada.

Les activitats estan organitzades així:

PEC01: Usabilitat i Accessibilitat (10% de la nota final)

PEC02: La importància de la interfície física (10% de la nota final)

PEC03: Tipus i categoritzacions dels elements de la Interfície Virtual (20% de la nota final)

PEC04: Analitzant la interfície i l'experiència d'usuari (20% de la nota final)

PEC05: Proposta, Disseny i Anàlisi d'una Interfície per a un Videojoc (40% nota final)

Lliurament d'activitats

Seguir l'avaluació continuada implica lliurar TOTES les activitats. L'entrega d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC) dins de les dates previstes al calendari i seguint les indicacions dels enunciats publicats a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai.

És important ser puntual a l'hora de lliurar les activitats. El retard en la seva entrega implicarà una penalització en la nota.

Lliurar qualsevol activitat de l'avaluació continuada, encara que només sigui una, implica l'obtenció d'una nota final d'avaluació continuada (AC), per tant, la nota "No presentat" només s'obtindrà en el cas que no es lliuri cap activitat.

Atès que l'assignatura només es pot superar lliurant les activitats de l'Avaluació Continuada, el professor, si ho creu convenient, podrà plantejar un període de lliurament de repesca en el qual els estudiants que no hagin lliurat alguna de les activitats del curs en la data que marca el calendari puguin lliurar l'activitat pendent i recuperar la nota.

Incidències

Si hi ha qualsevol incidència, s'ha de comunicar amb anterioritat a la data de lliurament. El professor decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades.

Autoria de les activitats

El seguiment correcte de l'assignatura requereix del compromís de realitzar un conjunt d'activitats a partir d'un treball propi original d'acord amb les indicacions i pautes donades bé al Pla Docent o a la descripció de les activitats. En cas que es posi de manifest que no s'ha estat així, les activitats s'avaluaran amb una D. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot arribar a implicar la pèrdua del dret a superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada, ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

Per superar l'assignatura és requisit realitzar totes els activitats pràctiques i aprovar l'avaluació continuada.

La nota final de l'assignatura és calcula a partir l'avaluació continuada (AC), tot seguint el model d'avaluació presentat en aquest pla docent.

Amunt

El professor mantindrà un diàleg constant amb tots els estudiants, guiarà el desenvolupament de les activitats i propiciarà la comunicació entre els companys. Hi haurà un feedback individual i també un de general. Cal tenir en compte que aquest últim serà públic, pel qual els estudiants heu d'estar disposats a mostrar els vostres treballs i exposar-vos en les crítiques constructives.

Amunt