Procediments de Recaptació, Revisió i Sancionador Codi:  M9.005    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Descripció de l'assignatura

 
Aquesta assignatura, integrada en el Mòdul comú de "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat (MUF), és de caràcter  obligatori i es dedica a l'estudi dels procediments de recaptació, revisió i sancionador.

L'objecte d'estudi d'aquesta assignatura consisteix en tres dels procediments que integren el nostre sistema tributari: el procediment de recaptació, el de revisió i el sancionador.

Pel que fa a la recaptació tributària, cal dir que es pot desenvolupar a través de dues fases o procediments ben diferenciats: el període voluntari de pagament i el procediment executiu o de constrenyiment. En concret, en aquest àmbit és fonamental el tema dels terminis d'ingrés als efectes de determinar si l'obligat compleix o incompleix la seva obligació de pagament i, si s'escau, amb l'obligació de presentar l'autoliquidació. En aquest punt, convé tenir clara la diferència entre període executiu i procediment de constrenyiment per les diferents conseqüències que té pagar en un o altre.


D'altra banda, la conducta de l'obligat tributari té una indubtable repercussió en la recaptació, ja que, en funció del deure que compleixi, incompleixi o compleixi incorrectament (pagament o presentació de declaració o autoliquidació) i depenent del moment en què es produeixi, les conseqüències poden ser de molt diversa índole: inici del període executiu i del procediment de constrenyiment, meritació d'altres prestacions tributàries (interessos de demora, recàrrecs del període executiu...), pagament extemporani sense requeriment previ o liquidació administrativa, prèvia comprovació, etc.


Per la seva banda, la revisió d'actes tributaris pot articular-se a través de diferents vies. En el cas dels procediments especials, la revisió dels actes de naturalesa tributària pot ser efectuada per l'Administració per corregir certs vicis dels que pateixen els seus actes (l'abast de la revisió i els terminis per instar-la varien en funció del tipus de vici de què es tracti). D'altra banda, el recurs de reposició, en l'àmbit tributari, està concebut com un recurs previ a la reclamació econòmico-administrativa, sempre que, òbviament, es pugui acudir a aquesta última via (el caràcter preceptiu o facultatiu d'aquest recurs està en funció de si es planteja en l'esfera local o en l'estatal). Finalment, les reclamacions econòmico-administratives posen fi a la via administrativa en l'àmbit estatal i la seva tramitació i resolució correspon a l'òrgan econòmico-administratiu competent, en primera o única instància, en funció del tipus d'acte impugnat (quantia i òrgan que el va dictar).


Per últim, en matèria sancionadora tributària, cal tenir present que, donades les conseqüències per a l'obligat, adquireix una especial rellevància l'observança d'una sèrie de principis, així com el respecte al procediment legalment establert per a la imposició de les sancions. Per a la concreta determinació de les sancions pecuniàries, es fa necessari establir una sèrie de criteris de graduació que permetin a l'òrgan administratiu concretar la quantia exacta de la sanció, ja sigui per augmentar-la o bé per disminuir-la.


Finalment, en relació amb el procediment sancionador, cal assenyalar que la seva tramitació és realitza de forma separada respecte als procediments de comprovació o investigació, si bé s'estableixen relacions entre tots dos, com la comunicació de dades, amb certs límits, dels uns als altres. Un altre aspecte a destacar és el relatiu a la suspensió automàtica de la sanció quan és objecte d'impugnació, sense necessitat, per tant, d'aportar cap garantia, i sense que es pugui executar fins que sigui ferma en via administrativa, atesa la naturalesa de l'acte impugnat.

 

Amunt

La present assignatura, de caràcter obligatori, està integrada en el mòdul comú "Sistema tributari" del Màster Universitari de Fiscalitat i també forma part del curs d'especialització "Imposició indirecta i procediments tributaris" del Postgrau de Sistema Tributari.

 

Amunt

Tots els camps relacionats amb la fiscalitat.

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

No és necessari haver cursat cap assignatura amb anterioritat. 

Amunt

Els principals objectius acadèmics i disciplinaris de l'assignatura "Procediments de recaptació, revisió i sancionador" són els següents:

- Diferenciar entre procediment de recaptació i període de pagament, especialment en la fase executiva, i conèixer els corresponents terminis de pagament.

- Dominar les diferents conseqüències que pot produir la falta de pagament dels deutes tributaris en període voluntari i l'inici del període executiu.

- Entendre el règim jurídic del pagament extemporani sense requeriment previ.

- Determinar els supòsits de sol·licitud d'ajornament i fraccionament dels deutes tributaris.

- Comprendre els pressupostos per a l'inici del procediment de constrenyiment i les seves fases.

- Identificar els diferents recursos i reclamacions que poden interposar els obligats contra actes tributaris.

- Delimitar els elements que han de concórrer en una infracció tributària i els supòsits d'exoneració de responsabilitat per infracció tributària.

- Comprendre el concepte, classes de sancions tributàries i els criteris de la seva graduació.

- Individualitzar les fases del procediment sancionador.

Per la seva banda, es pretén que l'estudiant, mitjançant el seu procés d'aprenentatge, desenvolupi les següents les competències professionals:

Específiques:

- Consulta i utilització correcta de les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals).


- Capacitat d'anàlisi, síntesi i de relació de les normes i figures tributàries.

- Disseny d'estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, d'acord amb els principis de l'ordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals.

- Negociació i argumentació en l'entorn professional tributari.

Transversals:

- Utilització a un nivell avançat d'Internet, bases de dades jurídico-tributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal.


- Cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.


- Treball en equip i capacitat de lideratge en l'àmbit tributari, planificant i gestionant el temps de forma adequada.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que se seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs o vídeoblogs. 

En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment d'aquestes metodologies d'avaluació (particularment de vídeo, àudio i/o so).

 

Amunt

Els Mòduls que integren el contingut de l'assignatura "Procediments de recaptació, revisió i sancionador" són els següents:

 

Mòdul 1. Procediment de recaptació tributària


1. La recaptació tributària.

2. Períodes i procediments de recaptació.

3. El pagament en el procediment de recaptació.

4. La recaptació en període voluntari.

5. Conseqüències de la falta de pagament. El pagament extemporani.

6. Ajornament i fraccionament del pagament.

7. Iniciació del procediment de constrenyiment.

8. Actuacions d'assistència mútua

 
Mòdul 2. Procediment de revisió tributària


1. La revisió dels actes de naturalesa tributària.

2. Procediments especials de revisió.

3. El recurs de reposició.

4. Les reclamacions econòmico-administratives.


Mòdul 3. Procediment sancionador tributari


1. Les infraccions tributàries.

2. Subjectes infractors, circumstàncies excloents i extinció de la responsabilitat.

3. Classes d'infraccions tributàries.

4. Les sancions tributàries.

5. Criteris de graduació de les sancions.

6. Fases del procediment sancionador.

 

 

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu actuar de base en el procés d'aprenentatge, el qual es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), la realització dels exercicis d'autoavaluació proposats als Mòduls, la consulta dels recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant en l'aprofundiment dels diferents continguts.

Així doncs, els principals recursos d'aquesta assignatura són:

1. Materials docents:

- El Pla Docent, on es presenta l'assignatura i el seu funcionament.

- Les Guies d'Estudi (GES), que acompanyen cada unitat d'aprenentatge explicant l'itinerari d'estudi més òptim a seguir i oferint una presentació general de la mateixa.

- Mòduls 1, 2 i 3 del material didàctic de l'assignatura que es troben disponibles dins l'apartat "Recursos d'aprenentatge" de l'aula.

2. Recursos de l'aula:

- Mementos de fiscalitat (accés electrònic).

- Enllaços amb la principal normativa que es treballarà. 

- Enllaços amb les principals institucions tributàries d'interès.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt