Introducció a l'empresa Codi:  01.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Introducció a l'empresa constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. És una assignatura bàsica i necessària per entendre el funcionament de les empreses actuals. 

En aquest sentit, comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, per posteriorment centrar-se en les etapes del procés administratiu que constitueixen les empreses, a través de la planificació, l'organització, la direcció i el control. Posteriorment s'analitzaran de forma introductòria les diferents àrees de l'empresa: marketing, producció i finances, amb l'objectiu de comprendre i relacionar cadascuna d'aquestes funcions en el sí de l'empresa. 

Amunt

L'assigntura Introducció a l'Empresa és una assignatura transversal i bàsica dels Graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Turisme, Marketing i Investogació de Mercats i Relacions Laborals i Ocupació.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura no són necessaris coneixements previs de la matèria.

Amunt

Les competències transverals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC que es treballen en aquesta assignatura són:

CT1ADE/ECO/TUR/MKTG/RRLL: Adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professinal ètica i responsable.

CT9ADE/TUR/MKTG: Emprendre i innovar

CT2ECO/RRLL: Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmics i professional. 

Les competències específiques del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses, que s'engloben en aquesta assignatura són:

CE3ADE: Gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, identificant les seves fortaleses i debilitats. 

CE4ADE: Exercir eficientment tasques d'administració i gestió a qualsevol àrea de valor d'una empresa.

CE7ADE: L'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i/o externs. 

Les competències específiques del grau d'Economia són:

CE1ECO: Identificar i seleccionar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.

CE2ECO: Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.

CE3ECO: Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmic. 

CE14ECO: Jutjar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el que es desenvolupa l'activitat econòmica.

La competència específica del grau de Turisme que es treballa a l'assignatura és:

CE5TUR: Gestionar i administrar una organització pública, privada o mixta, de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica i social i mediambiental.

La competència específica del grau de Marketing i Investigació de Mercats és la capacitat de:

CE2MKTG: Aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació de mercats en la definició de solucions de negoci.

La competència específica del grau de Relacions Laborals i Ocupació és:

CE1RRLL: Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals. 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els següents mòduls didàctics:

1. L'empresa

2. L'entorn de l'empresa

3. Administració

4. Marketing

5. Producció i Logística

6. Finances

Amunt

Comportament ètic i responsable: Responsabilitat legal i responsabilitat social Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 1. El balanç de situació Audiovisual
Vídeo de presentació i motivació assignatura Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 4. Comencen les operacions Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 3. L'estat de fluxos de tresoreria Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 2. El compte de pèrdues i guanys Audiovisual

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els mòduls didàctics anteriorment referenciats.  En el seu conjunt, els materials didàctics responen tant a una orientació teòrica com pràctica. Els conceptes són il·lustrats amb casos, exemples i altres recursos per tal de facilitar-ne el seu aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt