Introducció a la informació financera de l'empresa Codi:  01.502    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Avui en dia resulta evident que qualsevol professional ha de dominar els fonaments teòrics de la seva àrea, sigui aquesta el màrqueting, la producció, els recursos humans, la logística, etc. Aquest coneixement, adquirit a través de la formació teòrica i de la pràctica, li permet solucionar problemes que tenen un marcat caràcter tècnic. Però al món actual dels negocis, els professionals de qualsevol empresa es veuen sovint obligats a entaular relacions amb altres agents que no pertànyer a la seva àrea funcional (propietaris, altres professionals de la mateixa empresa, possibles accionistes, entitats de crèdit, etc.). En el seu tracte amb aquests agents el professional ha de dominar un llenguatge, el comptable i financer, que li permeti comunicar-s'hi, i conèixer els criteris que aquells empraran per avaluar la seva empresa.
Aquesta és la finalitat que es persegueix en l'assignatura Introducció a la informació financera. Amb ella l'estudiant disposarà d'un conjunt de conceptes i eines que li han de servir per conèixer quin és el contingut i la utilitat de la informació comptable que elaboren les empreses.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de formació bàsica.

Amunt

Es tracta d'una assigantura de formación bàsica

Amunt

És recomanable haver superat l'assignatura de:


- Introducció a l'empresa  

Amunt

És molt recomanable haver superat l'assignatura "Introducció a l'empresa.

Amunt

Competències específiques 

1 - Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

2 - Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.

Els criteris d'acompliment, o graus esperats d'assoliment, per a cadascuna de les competències vinculades a l'assignatura són els següents:

Competència

Criteris d'acompliment

Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

 

Comprendre: Entendre els conceptes i processos utilitzats per a l'obtenció de les dades comptables

Aplicar: Executar els estàndards establerts a partir de les dades comptables obtingudes

Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

Aplicar: Aplicar la normativa comptable d'acord amb la situació esdevinguda en cada moment

 

 

Objectius

Aquestes competències senyalades anteriorment, es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

Aplicar els principals conceptes de la tècnica comptable, i explicar el contingut bàsic i la utilitat dels estats financers, dins del marc legal espanyol.

Conèixer el concepte, els objectius bàsics i la metodologia de l'anàlisi d'estats financers.

Aproximació a les principals tècniques i eines utilitzades en l'anàlisi dels estats financers, i estudi de les implicacions de la liquiditat, la solvència i la rendibilitat empresarial.

Conèixer les bases dels diferents sistemes de costos, elaborar el seu compte de resultats i captar la importància entre cada un d'ells.

Calcular el punt d'equilibri, i aplicar els conceptes i tècniques de costos a la presa de decisions.

Conèixer els diferents tipus i tècniques d'elaboració dels pressuposts així com els avantatges i limitacions associats a cada un d'ells, i ser capaços d'obtenir uns estats financers pressupostats a partir d'unes estimacions d'ingressos i despeses futures.                      

Competències transversals

1 - Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

2 - Comunicar correctament, de forma escrita o verbal, en l'àmbit acadèmic i professional

Els criteris d'acompliment, o graus esperats d'assoliment, per a cadascuna de les competències transversals vinculades a l'assignatura són els següents:

Competència

Criteris d'acompliment

Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.

Organitzar la informació seleccionada.

Comunicar correctament, de forma escrita o verbal, en l'àmbit acadèmic i professional.

Estructurar el contingut del missatge de forma coherent i incloure les idees més rellevants.

 

Amunt

L'assignatura està dividida en cinc mòduls. 

Mòdul 1. Conceptes bàsics de la comptabilitat 

En aquest primer mòdul estudiarem les funcions, la utilitat i els usuaris de la informació comptable, mentre descrivim breument el marc legal de la comptabilitat a Espanya i esbossem el procés de reformes que li ha portat al seu estat actual.

 1. Finalitats de la comptabilitat

2. Els Usuaris de la comptabilitat

3. Divisió de la comptabilitat

4. La Normativa Espanyola sobre informació comptable

5. Revisió del Pla General de Comptabilitat

6. Les funcions de la comptabilitat financera

7. Llibres i documents de la informació comptable 

Mòdul 2. Continguts dels Estats financers

En el segon mòdul revisarem amb detall el contingut i el significat dels estats financers que elaboren les empreses.  

1. El marc conceptual

2. Formulació de les comptes anuals

3. El contingut dels documents bàsics


Mòdul 3. Anàlisi dels estats financers  

En el tercer mòdul presentarem els conceptes i tècniques que utilitzen els agents per analitzar els estats financers.  

1. Introducció a l'anàlisi dels estats financers

2. Anàlisi del patrimoni de l'empresa

3. Anàlisi de la rendibilitat

4. Anàlisi d'ingressos i despeses

5. Introducció a l'anàlisi dels fluxos de l'empresa


Mòdul 4. Comptabilitat i gestió de costos

En el quart mòdul estudiarem els conceptes que permeten als professionals conèixer els costos que es generen en la seva empresa i, partint d'això, prendre les millors decisions relatives a la producció i als preus.  

1. La connexió entre la comptabilitat financera i la comptabilitat de costos

2. El concepte de cost

3. Tipus de costos

4. Els diferents sistemes de càlcul de costos

5. Noves tendències en el càlcul de costos

6. Els costos per a la presa de decisions

Mòdul 5. Gestió pressupostaria 

En aquest cinquè, i últim mòdul, revisarem les tècniques relacionades amb l'elaboració i el control dels pressuposts.  

1.  La gestió pressupostària en el context de la planificació estratègica

2. Tècniques pressupostàries

3. El procés pressupostari

4. Components del pressupost global de l'empresa

5. El Control del pressupost

6. Altres eines de gestió. El Quadre de Comandament integral  

Amunt

Introducció a la informació financera PDF
Vídeo 1: El llindar de la rendibilitat Audiovisual
Vídeo 2: Introducció al concepte i càlcul de l'amortització comptable Audiovisual
Vídeo 3: Les desviacions calculades a partir del pressupost flexible Audiovisual

Amunt

Mòduls didàctics, en format paper que els rep l'estudiant al seu domicili i en pdf disponible a l'aula.

3 Videos de diferents conceptes.

Materials on s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. Incorporen exemples.

Podeu accedir a ells en format pdf. a través de l'aula, a l'apartat Materials i fonts d'informació.

Guies d'estudi

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt