Dret de l'empresa Codi:  01.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Dret de l'empresa era, fins a aquest semestre, la continuació de l'assignatura Introducció al Dret i pretén aprofundir en els coneixements relatius a l'empresari i a la seva activitat. En aquest semestre aquesta assignatura integra també nocions de l'assignatura d'Introducció al Dret per a facilitar l'estudi a aquells/as de vosaltres/as que no l'hàgiu cursat.

En aquesta assignatura, des del punt de vista del Dret mercantil, s'estudia l'estatut jurídic de l'empresari individual i social, i les eines de què disposa per a protegir la seva activitat en el mercat. També s'estudien els mitjans jurídics que utilitza per a realitzar aquesta activitat d'intercanvi de bens i serveis: contractes i títols-valor. Finalment s'aborden les situacions de crisi empresarial i el concurs de creditors.
Des del punt de vista del Dret del treball es presta especial atenció al treballador com a persona integrada dins l'organització de l'empresari i que contribueix al desenvolupament de la seva activitat. En especial, s'aborden els seus drets col·lectius. D'altra banda, s'estudia el sistema de la Seguretat social.

Amunt

Aquesta assignatura és una de les que conformen el marc bàsic jurídic que el/la estudiant ha de realitzar per adquirir els coneixements i competències essencials,  per poder cursar la resta d'assignatures més especifiques que conformen el Grau.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura cal haver superat l'assignatura Introducció al Dret.

Amunt

Competències i objectius  

Les competències transversals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica
 • Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial.

 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

 • Exercir eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol de les àrees de valor d'una empresa o organització.

 • Planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.  

En aquesta assignatura, les competències indicades inclouen l'assoliment dels objectius generals següents:

 • Comprendre el marc general d'actuació de l'empresari.
 • Conèixer l'estatut jurídic de l'empresari individual
 • Conèixer els requisits de constitució, el funcionament i la operativitat de les societats mercantils.
 • Comprendre i valorar els instruments de protecció jurídica de l'activitat empresarial.
 • Conèixer el sistema de protecció del consumidor en front l'activitat de l'empresari.
 • Entendre el funcionament i utilitat dels diferents contractes i títols-valors que utilitza l'empresari quan desenvolupa la seva activitat.
 • Entendre el significat jurídic d'una crisis empresarial i el concurs de creditors
 • Conèixer els drets col·lectius dels treballadors.
 • Conèixer el Sistema general de la Seguretat Social.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els set mòduls següents:  

Mòdul 1. Introducció al dret i al marc jurídic del mercat i els seus reptes

1. Aspectes generals del dret: nocions bàsiques i fonts del dret.

2. Breu introducció al dret de la UE

3. Marc jurídic del mercat.

4. L'empresari com a subjecte central del dret de l'empresa.

5. L'empresa: una visió pràctica de conjunt.

6. El consumidor com a participant en el mercat.

Mòdul didàctic 2: Societats mercantils

1. Concepte i tipologia de les societats mercantils

2. Societats personalistes

3. Societats de capital

4. La societat anònima

5. La societat de responsabilitat limitada

6. Separació i exclusió de socis

7. Societat unipersonal

8. Modificacions estructurals de les societats mercantils

9. Dissolució i liquidació de les societats de capital

10. Societats anònimes o limitades especials

11. Altres formes societàries

12. Els grups de societats

 

Mòdul 3. Contractes mercantils

1. Consideracions generals sobre la contractació mercantil

2. Els diversos contractes (mercantils) com a actuació dels particulars en el mercat.

3. Especial consideració del contracte de transport terrestre de mercaderies per carretera.

4. Especial consideració de la contractació en els mercats de valors.

(Complements - dret de la competència, competència deslleial i propietat intel·lectual i industrial)

 

Mòdul didàctic 4: Pagament i finançament mitjançant títols valor

1. Concepte i classes de títols valor

2. Títols de pagament: la lletra de canvi

3. Títols de pagament: el xec

4. Títols de pagament: el pagaré

5. Títols de finançament: obligacions, deute públic

 

Mòdul didàctic 5: Dret concursal

1. El concurs de creditors.

2. La massa activa en el concurs de creditors.

3. La massa passiva en el concurs de creditors.

4. Les fases del concurs.

5. El pagament als creditors.

6. La qualificació del concurs.

7. Conclusió del concurs i exoneració del passiu insatisfet.

8. El dret preconcursal.

9. Qüestions processals i de dret internacional privat.

10. La transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 i l'avantprojecte de la Llei Concursal: principals diferències amb el TRLC.

 

Mòdul didàctic 6: Introducció al dret col·lectiu del treball

1. La llibertat sindical

2. Les associacions empresarials

3. La representació dels treballadors en l'empresa

4. El conflicte col·lectiu

5. La vaga

6. El tancament patronal

 

Mòdul didàctic 7: Introducció al dret de la Seguretat Social

1. El dret de la Seguretat Social

2. La Seguretat Social en el marc de la Constitució de 1978

3. El braç contributiu i no contributiu del sistema de la Seguretat Social

4. El règim general i els règims especials de la Seguretat Social

5. La gestió de la Seguretat Social

6. Els actes d'enquadrament

7. El finançament de la Seguretat Social

8. Les contingències protegides

9. Prestacions contributives

Amunt

Amunt

Material didàctic.

El curs s'estructura en 7 mòduls didàctics repartits en els diferents reptes dels quals consta l'assignatura.

Els mòduls didàctics es presenten en dos formats: pdf. i web.

A més d'aquests mòduls didàctics se us ofereixen materials complementaris per a completar el vostre coneixement en algunes matèries i ajudar-vos a contextualitzar l'assignatura.

Els exercicis d'autoavaluació que acompanyen els mòduls constitueixen un important element d'aprenentatge. Es recomana la seva realització atès que les qüestions plantejades serveixen per a una millor comprensió i assimilació de la matèria. Alhora són una eina útil d'autoavaluació per l'estudiant en tant que permeten l'oportuna comparació de les respostes mitjançant el solucionari que s'incorpora. Els materials també es complementen amb una relació de conceptes, termes i sigles, que podeu consultar en qualsevol moment, per aclarir, buscar o relacionar la terminologia més pròpia i específica de l'assignatura. 

 Eines de suport

Disposeu de la bibliografia assenyalada en cadascun dels mòduls que pot resultar d'interès per a aprofundir en aquells aspectes que us despertin un major interès o inquietud. 

Disposeu també de la base de dades de la biblioteca de la UOC on podeu accedir als textos legals i doctrinals relacionats amb aquesta assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt