Direcció estratègica Codi:  01.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Direcció Estratègica ofereix una introducció a l'estratègia empresarial que combina el rigor teòric amb l'aplicació pràctica. El fil conductor d'aquesta assignatura és l'estudi dels determinants de l'èxit empresarial mitjançant conceptes, models i tècniques per a la formulació i selecció d'estratègies empresarials eficaces.  

En aquest sentit, l'objectiu d'aquesta assignatura és doble. D'una banda, proporcionar a l'estudiant el marc conceptual necessari per abordar els reptes que planteja la direcció estratègica de l'empresa. I de l'altra, facilitar i practicar un conjunt d'eines d'anàlisi més habituals i adients al marc conceptual proposat.

Amunt

Direcció estratègica és una assignatura obligatòria per als Graus d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme i optativa per als Graus en Relacions Laborals i Ocupació, Economia i  Informació i Documentació, en el que forma part de la menció "Gestió d'informació: anàlisi d'informació".

Amunt

L'assignatura està especialment dirigida a aquells estudiants interessats en les funcions directives i a l'hora en la comprensió de la situació competitiva de les empreses i les organitzacions en general. 

Amunt

Per poder cursar aquesta assignatura s'han d'haver superat tots els crèdits bàsics del Grau corresponent.

Amunt

Competències Correspondència competència de la titulació
"Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima"

ADE CT: Organitzar i planificar la activitat professional de manera òptima.

Economia:CT8- Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.  

Economia CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.  

Turisme CT- Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima  

RLO CT8- Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.  

"Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica"

ADE: CT4- Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

Turisme CE- Capacitat per a identificar proactivament els perfils informacionals dels usuaris i dels factors crítics de vigilància de l'organització.

RLO: Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

"Gestionar eficientment una empresa o organització"

ADE CE3- Gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i febleses

Turisme CE- Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i identificant les seves fortaleses i febleses

Economia CE4- Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

"Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats".

ADE: CE5- Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

Turisme CE- Capacitat per a valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats, incloent el sector turístic

Economia CE13- Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

"Orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs tenint en compte l'entorn en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica".

ADE: CE7- L'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Turisme CE- Capacitat per l'orientació a resultats mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Economia CE14- Enjudiciar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica.

Economia CG1: Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu

"Comunicar correctament, per escrit o oralment en la llengua pròpia"

ADE CT5- Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Turisme CT- Comunicar correctament de manera escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

Economia CT5- Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
E

conomia CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials

Turisme i ADE: Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials

RLO- CE18 dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.

Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable. RLO: Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

Tenint en compte aquestes competències, l'objectiu fonamental de l'assignatura és introduir a l'estudiant en la tasca de l'alta direcció perquè l'empresa actuï de manera coherent amb el seu entorn i, al mateix temps, mantingui l'equilibri intern. En concret, a l'assignatura es pretenen assolir els objectius generals següents: 

 1. Conèixer els elements bàsics de la direcció estratègica, aprendre a identificar i establir els objectius empresarials, a formular i a posar en marxa una estratègia a l'empresa.
 2. Delimitar l'entorn general i l'entorn específic
 3. Conèixer els mètodes d'anàlisis més adequats per analitzar l'entorn
 4. Analitzar la situació estratègica de l'empresa, conèixer la seva cadena de valor i avaluar els seus recursos i capacitats.
 5. Conèixer les fonts, les condicions d'aplicació i els riscs dels avantatges competitius genèrics.
 6. Determinar la importància de les estratègies de desenvolupament empresarial, i analitzar les vies de creixement intern i extern, així com les estratègies de cooperació.
 7. Conèixer i aplicar els criteris d'avaluació i selecció de les diverses opcions estratègiques.

Amunt

L'assignatura aborda les dues primeres fases en què conceptualment es pot separar el procés de direcció estratègica: (1) anàlisi estratègica, (2) formulació estratègica  i (3) implantació d'estratègies. Respecte la tercera (implantació d'estratègies)  no és objecte d'un tractament en profunditat d'aquesta assignatura.    

Així doncs, l'assignatura s'estructura en els següents continguts:   

 1. Introducció a la  Direcció Estratègica i conceptes clau
 2. Anàlisi externa de l'empresa
 3. Anàlisi interna de l'empresa
 4. Anàlisi DAFO
 5. Formulació de l'estratègia
 6. Avaluació i selecció d'estratègies     

A la introducció a la direcció estratègica i conceptes clau, s'introdueixen els elements bàsics de la direcció estratègica pel que fa a les decisions estratègiques i al procés de direcció estratègica en general. A continuació s'introdueixen els conceptes principals que han de guiar l'empresa en el present i el futur i que són la missió, la visió i els objectius estratègics. Finalment, s'analitza i reflexiona al voltant dels valors de l'empresa. Mentre que l'empresa no és una entitat aïllada sinó que interactua amb l'entorn i d'aquesta interacció se'n deriva també una estratègia, la segona activitat de l'assignatura està dedicada a la primera fase del procés de direcció estratègica: l'anàlisi de l'entorn extern de empresa.

L'anàlisi externa es pot classificar en dos nivells. El primer és lentorn general i el segon, lentorn específic. En l'entorn general es defineix com allò que afecta l'empresa des d'una perspectiva global. Per poder fer-ne una anàlisi sistemàtica es donen a conèixer diverses eines, fent especial èmfasi en l'anàlisi PESTEL.

A més d¿analitzar l¿entorn general, s¿ha de tenir una perspectiva més detallada del sector on opera l¿empresa ja que l¿atractiu del sector constitueix un dels determinanats fonamentals del benefici de l¿empresa. En aquest sentit, la segona part de l¿activitat 2 se centra en l¿anàlisi del sector específic per determinar l¿atractiu d¿una indústria i els factors clau d¿èxit que se'n deriven. Així doncs, es coneixen diverses eines d'anàlisi dedicant una atenció especial al model de les 5 forces de Porter i els grups estratègics.

Un cop s'ha realitzat l'anàlisi externa de l'empresa cal conèixer la posició de l'empresa en clau interna i per tant cal fer-ne un diagnòstic. A la tercera activitat s'aprendrà a realitzar una anàlisi interna de l'empresa. Per a aquest diagnòstic, cal tenir present el concepte de cadena de valor de lempresa i les interrelacions que poden esdevenir amb el sistema de valor, fonamentalment format per clients i proveïdors. Quan s'ha identificat i analitzat la cadena de valor de l'empresa i les seves interrelacions, el pas següent és identificar els recursos i les capacitats de l'empresa que són el conjunt d'elements, factors, actius, habilitats i atributs que l'empresa té o controla i us permeten formular i posar en pràctica una estratègia. A partir de la identificació i valoració es podran gestionar adequadament.

La segona part de l'activitat 3 està dedicada a l'anàlisi DAFO (acrònim de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) i culmina la fase d'anàlisi estratègica, la primera fase de les tres que formen part del procés de direcció estratègica. El DAFO sintetitza les qüestions clau sobre l¿entorn empresarial i la capacitat que té una organització determinada per poder desenvolupar l¿estratègia.

La segona fase del procés de direcció estratègica correspon a la formulació destratègies. A partir de l'anàlisi, l'empresa intenta formular o dissenyar les estratègies competitives i les corporatives. La problemàtica és molt diferent en cada cas i l'abordarem a la quarta activitat: Formulació de l'estratègia

Mitjançant les estratègies competitives, l'empresa persegueix, un cop ha definit el seu camp d'activitat concret, com pot competir millor, és a dir: com pot aconseguir avantatges competitius sostenibles que la condueixin cap a resultats millors. Mitjançant les estratègies corporatives es persegueix el creixement de lempresa, ja que aquestes estratègies defineixen precisament el camp dactivitat de lempresa.

Amunt

Amunt

Els recursos d'aprenentatge de les unitats corresponents a aquesta assignatura els trobareu als materials però també a les fonts d'informació i els que eventualment es facilitin a cada activitat. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt