Fiscalitat empresarial Codi:  01.514    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En tot estudi de l'àmbit de l'Economia i l'Empresa, és cabal conèixer la importància de la fiscalitat, és a dir com es finança el sector públic. En aquesta assignatura posarem l'èmfasi en com, per mitjà d'ingressos tributaris, i concretament d'impostos, s'obté aquest finançament.

L'objectiu és tractar els deferents elements que componen un impost i ordenen el sistema tributari espanyol, en general. En particular, treballarem les 3 figures més rellevants per al trànsit de l'empresa i de l'empresari: Impost de societats, Impost sobre el Valor Afegit i Impost sobre la Renda de les persones físiques (IS, IVA i IRPF).

Amunt

L'assignatura Fiscalitat empresarial forma part del mòdul corresponent a Entorn econòmic i Marc Jurídic i constitueix el primer pas per abordar la temàtica corresponent a la fiscalitat, introduint a l'estudiant els coneixements del règim fiscal de l'empresa.

De fet les diferents figures impositives són la plasmació jurídica de decisions econòmiques preses en funció de la ideologia dels partits polítics governants i de la situació econòmica de cada moment, a través de la política fiscal.  Cal destacar que una vegada descentralitzada la política monetària -amb la posada en marxa del Banc Central Europeu- la política fiscal pren una especial rellevància, ja que s'ha constituït en l'únic element d'intermediació a l'economia dels Estats participants en la Unió monetària.

En tot estudi de l'àmbit de l'economia i empresa és doncs cabdal conèixer les principals figures tributàries de l'Estat amb repercussió sobre l'activitat econòmica i el seu contingut conjuntural i evolutiu.

Amunt

L'assignatura constitueix un estudi pràctic i aplicat de la fiscalitat vigent en el nostre entorn i pot resultar molt útil i aconsellable per aquells que orientin les seves sortides en les àrees de comptabilitat i finances de l'empresa per les implicacions de la matèria en aquest camp.

Més genèricament, podem dir que el seu coneixement ajuda al desenvolupament de qualsevol activitat relacionada amb l'empresa o altre tipus d'entitats, privades o publiques, així com dels serveis professionals.  Concretament, constitueix un primer pas per aquells que projecten la seva activitat professional en el camp de l'assessoria fiscal, com activitat en si mateixa, i de serveis d'assessorament a l'empresa i als particulars.

Amunt

És recomanable que l'estudiant tingui coneixements previs en el camp del dret i de les TIC, adquirits amb l'estudi de l'assignatura bàsica d'Introducció al dret i la d'Iniciació a les competències TIC.

Amunt

Les competències específiques d'aquesta assignatura són:

  • capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant les eines tècniques pertinents;
  • capacitat per desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa u organització.

La principal competència transversal que es treballa a l'assignatura és la capacitat per a buscar, identificar, organitzar i fer servir correctament la informació.

 

Els objectius que ha d'assolir l'estudiant amb aquesta assignatura són:

  • conèixer les principals figures impositives vinculades a l'activitat empresarial, que componen el sistema fiscal espanyol
  • treballar la normativa bàsica que regula els impostos i la comptabilitat estatal
  • determinar l'estructura impositiva de cada impost, identificar els elements que intervenen en cada cas
  • aprendre a liquidar i comptabilitzar cada un dels impostos, obtenint la base liquidable i calculant la quota de cada un d'ells.

 Per a cada una de les unitats s'han establert uns objectius d'aprenentatge, que trobareu a l'aula.

Amunt

L'assignatura desenvolupa, en mòduls independents, els tres impostos més importants des d'un punt de vista dels ingressos públics, tenint en compte la seva recaptació i la seva capacitat redistributiva. Però amb caràcter previ, sembla convenient apropar els conceptes bàsics de la fiscalitat a qualsevol lector de la matèria.

Amb aquests objectius aquesta assignatura inicia l'estudi de la matèria amb un primer mòdul introductori. L'administració pública, per a tirar endavant els seus compromisos de despesa, necessita ingressos públics, entre els quals, els impostos constitueixen la principal font de finançament. El sistema fiscal d'un país respon a uns principis impositius que li donen coherència i s'instrumenta a través d'unes normes jurídiques que defineixen els principals elements de cada tribut.

A partir d'aquí, s'inicia l'estudi de les figures de tributació del nostre ordenament següents: Impost de Societats, Imposat sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Valor Afegit. Per abordar el seu estudi hem invertit l'ordre de presentació dels dos primers impostos, de manera que començarem amb el mòdul 3, de l'IRPF, per després abordar el mòdul 2, de l'IS.

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) constitueix el tribut bàsic en els impostos directes del sistema tributari espanyol des del punt de vista de recaptació i administració. Es tracta alhora de la figura impositiva principal per aconseguir que el nostre sistema tributari compleixi el principi de justícia tributària que imposa l'article 31.1 de la Constitució Espanyola (CE), tenint en compte la seva estructura de liquidació i el fet imposable de l'impost. Aquest impost directe grava una manifestació directa i immediata de la capacitat econòmica, com és l'obtenció d'una renda per part de les persones físiques residents en territori espanyol, tenint en compte que la imposició sobre la renda de no residents es regula al marge de l'actual llei de l'IRPF.

L'Impost sobre Societats (IS) constitueix el segon impost directe, quant a la seva importància, tot i que s'ha considerat oportú donar-li un especial èmfasi tenint en compte l'àmbit empresarial al qual va orientat el seu estudi. L'IS grava l'obtenció d'una renda per persones jurídiques, amb independència que aquesta renda quedi gravada posteriorment en l'impost personal sobre la renda del soci. L'impacte impositiu intenta ser neutral per no influir en les decisions econòmiques de l'empresa i la seva normativa mira d'adequar la seva estructura a una economia internacionalitzada que permeti a les empreses espanyoles ser competitives.

El darrer mòdul estudia la figura impositiva indirecta més important, l'Impost sobre el Valor Afegit (l'IVA), que grava la circulació de la renda que efectuen les societats, els empresaris individuals i els professionals, malgrat que aquest impost es traslladi i recaigui en el consumidor final. El fet que l'impost s'hagi de pagar pel destinatari final, via repercussió, fa que també es denomini impost sobre el consum. Com veurem, és un impost general sobre el volum de vendes (grava tot tipus de mercaderies i serveis) de caràcter plurifàsic (grava tot el cicle productiu, sigui quina sigui la fase del procés de producció o comercialització). A més la regulació d'aquest impost en l'àmbit de la comunitat és comú fruit del procés d'harmonització necessari per crear un mercat únic interior sense fronteres.

Amunt

Fiscalitat empresarial. Casos pràctics Web

Amunt

El curs s'estructura en 4 mòduls didàctics, que tracten els Conceptes bàsics de fiscalitat, l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'Impost sobre Societats i  l'Impost sobre el Valor Afegit.

Tenint en compte el caràcter eminentment pràctic de la matèria, el contingut s'ha de treballar tenint en compte 3 eixos:

  • El desenvolupament teòric.

El contingut teòric de cada impost està molt estructurat i l'objectiu és arribar a conèixer els diferents elements de cada impost per tal de procedir a la seva liquidació completa. 

  • Un conjunt de casos pràctic

Un cop abordat el marc teòric l'estudiant haurà de resoldre tot un seguit de casos pràctics, per treballar progressivament els diferents elements de l'impost i arribar al seu coneixement des d'un vessant practica.

Aquests exercicis no constitueixen exemples ni casos pràctics com a tals, sinó que han estat pensats com a eina d'aprenentatge del contingut de l'assignatura, de manera que cal intentar la seva resolució per a poder anar avançant en l'assoliment dels objectius d'aprenentatge.

  • Normativa general i específica aplicable en cada cas.

Per últim, la utilització dels textos legals és del tot imprescindible per al correcte treball del contingut de l'assignatura i per això els trobareu disponibles a l'aula.  La naturalesa canviant de la matèria fa imprescindible que l'estudi aplicat d'aquest contingut es posi en relació a la normativa que ha de permetre la seva resolució. També podeu consultar altra normativa, per mitjà de les bases de dades de legislació i jurisprudència de la biblioteca de la UOC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt