Introducció a la comptabilitat Codi:  01.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Per prendre una decisió és necessari disposar d'informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial. Aquesta assignatura és la continuïtat d'Introducció a la informació financera de l'empresaLa  Introducció a la comptabilitat pretén, en primer terme, familiaritzar a l'estudiant amb els conceptes i la terminologia que es desenvoluparà al llarg de tota la carrera i, en segon lloc, saber elaborar un cicle comptable complet.  

Aquesta fixació de conceptes és per descomptat important per a aquells que no han tingut contacte en els seus estudis previs amb les matèries comptables, però també és fonamental per aquells estudiants que en la seva activitat laboral o professional utilitzen molts dels termes i idees que anem a exposar. Per a ells conèixer el significat exacte dels conceptes i sistematitzar  els seus coneixements els aportarà valor afegit.

Amunt

Introducció a la comptabilitat és una assignatura obligatòria de 6 crèdits del Grau en Administració i Direcció d'Empreses.

Aquesta assignatura és la base d'un conjunt d'assignatures que s'agrupen dins de l'àrea de la comptabilitat, aquestes són: Comptabilitat financera, Comptabilitat de costos, Auditoria externa, Anàlisi d'estats financers, Control pressupostari i de gestió, Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions i Consolidació d'estats financers, que s'imparteixen en els cursos següents. En elles es desenvolupa i s'aprofundeix en aspectes i matèries que ja es presenten en aquesta assignatura.

Amunt

Pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l'empresa i el resultat de la gestió; per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables.

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és recomanable haver cursat les assignatures següents:  

 • Introducció a la informació financera
 • Dret de l'empresa

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és recomanable haver cursat les assignatures següents:  

 • Introducció a la informació financera
 • Dret de l'empresa

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant transversals (conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) com específiques (coneixements sobre els fonaments de la tècnica comptable i l'elaboració del Balanç de situació i el Compte de pèrdues i guanys). Les competències  es concreten en:

Competències transversals (CT)

 • CT2. Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.
 • CT7. Comunicar correctament de forma escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques CE)

 • CE2. Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents
 • CE4. Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

Aquestes competències es materialitzen en els següents objetius d'aprenentatge:

 1. Estudi i coneixement de el marc conceptual del pla general de comptabilitat, de la terminologia específica, dels instruments i procediments que són específics, singulars i propis de la comptabilitat.
 2. Saber comptabilitzar les transaccions bàsiques que es produeixen en una empresa.
 3. Dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament dos dels cinc estats financers: balanç de situació i el compte de resultats, que s'elaboren a partir de les dades que aquest procés facilita.

Amunt

Introducció als fonaments de la comptabilitat

1. La comptabilitat com a sistema d'informació i llenguatge en el món dels negocis
2. Normalització comptable: introducció a la normativa comptable vigent a Espanya

El mètode comptable i el cicle comptable

1. Fets comptables
2. El mètode comptable
3. Llibres de comptabilitat: tipus i contingut
4. El cicle comptable

Actiu i passiu corrents

1. Existències
2. Creditors i deutors per operacions comercials
3. Tresoreria i comptes financers

Finançament bàsic i actiu no corrent

1. Finançament bàsic
2. Actiu no corrent
3. Exemple pràctic: cicle comptable complet

Determinació i distribució del resultat de l'exercici

1. La formació del resultat comptable
2. El compte de pèrdues i guanys
3. Reconeixement comptable dels ingressos
4. Classificació, valoració i registre dels ingressos
5. Reconeixement comptable de les despeses
6. Classificació, valoració i registre de les despeses
7. Periodificació d'ingressos i despeses
8. La determinació del resultat de l'exercici i el final del cicle comptable

Amunt

Actiu i passiu corrent PDF
Determinació i distribució del resultat de l'exercici PDF
El mètode comptable i el cicle comptable PDF
Finançament bàsic i actiu no corrent PDF
Introducció als fonaments de la comptabilitat PDF
Exercicis. El mètode comptable i el cicle comptable PDF
Exercicis. Finançament bàsic i passiu no corrent PDF
Exercicis. Actiu i passiu corrent PDF
Exercicis. Determinació i distribució del resultat de l'exercici PDF
Exercicis. Introducció als fonaments de la comptabilitat PDF

Amunt

Els materials dels que disposa l'assignatura són dos i es pot accedir a ells a través de l'apartat RECURSOS de l'aula:

MODULS DIDACTICS. En ells s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. Incorporen exemples i activitats per a resoldre. 

EXERCICIS. Permeten que l'estudiant practiqui els conceptes explicats en cadascun dels mòduls didàctics. És un complement fonamental als mòduls didàctics. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt