Comptabilitat financera Codi:  01.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Per a prendre una decisió és necessari disposar d'informació útil, en aquest sentit la comptabilitat financera esdevé una eina essencial per a la gestió empresarial perquè proporciona als gerents de l'empresa, o a altres usuaris interns o externs de la societat, informació entre altres del resultat obtingut per la societat fruit de la seva activitat durant un període determinat, o de la seva situació patrimonial i economicofinancera al final d'aquest període.

I com? doncs a través dels Estats Financers. Per això, l'objectiu de la comptabilitat financera és l'elaboració dels Estats Financers. Aquest objectiu es va iniciar en l'assignatura d'Introducció a la comptabilitat on es va aprendre la terminologia pròpia de la comptabilitat financera i l'elaboració del cicle comptable complet. Ara bé, la informació comptable (els Estats financers) és útil en la mesura que és comparable amb altres empreses o per a la mateixa societat, i per a això cal disposar d'una norma comuna que estableixi les pautes per elaborar i presentar aquesta informació. A Espanya la norma central és el Pla General de Comptabilitat i, en base a ella, s'aprendrà a comptabilitzar bona part de les operacions que tenen lloc en una societat i a elaborar els Estats Financers.

Amunt

Comptabilitat financera és una assignatura obligatòria de 6 crèdits del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i és continuació d'Introducció a la Comptabilitat.

Per altra banda, aquesta assignatura de l'àrea de la comptabilitat, proporciona els instruments fonamentals per a poder accedir a unes altres assignatures com són Anàlisi d'estats financers, Consolidació d'estats financers i Auditoria Externa.

Amunt

L'assessoria de temes financers a empreses que ho demandin, formant part de despatxos professionals d'auditors i assessors d'empreses i treballs dins dels departaments comptables de les societats.

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura és necessari haver cursat les assignatures següents:

 • Introducció a la Comptabilitat
 • Valoració d'operacions financeres

Amunt
Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques (coneixements per elaborar la informació comptable en base al Pla General de Comptabilitat) com transversals (conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa). Les competències es concreten en:

Competències transversals (CT)

 • CT2. Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació
 • CT6. Negociar en l'entorn professional

Competències específiques (CE)

 • CE2. Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents
 • CE4. Capacitat per desenvolupar eficientment tasques administratives i de gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa u organització  

Aquestes competències es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge generals:

 1. Conèixer què és i què representa el Pla general de comptabilitat
 2. Aprendre i aplicar el marc conceptual de la comptabilitat
 3. Aprendre i aplicar les normes de registre i valoració contingudes en el Pla general de comptabilitat
 4. Desenvolupar les operacions comptables utilitzades per presentar la constitució de les societats mercantils, i també les que són necessàries per a comptabilitzar les variacions de la xifra de capital social
 5. Conèixer l'estructura que han de tenir el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria.

Amunt

El Marc normatiu de la comptabilitat a Espanya

 1. Normativa comptable espanyola i la reforma comptable de la Unió Europea
 2. Estructura del Pla General Comptable
 3. El marc conceptual de la comptabilitat

Desenvolupament de les Normes de Valoració de la inversió en actius no corrents

 1. Immobilitzat material
 2. Immobilitzat intangible
 3. Inversions immobiliàries
 4. Actius no corrents mantinguts per a la venda

Desenvolupament de les Normes de Valoració dels actius i passius financers (exclosos els relatius al tràfic mercantil)

 1. Concepte i classificació comptable dels instruments financers
 2. Passius financers
 3. Actius financers

Desenvolupament de les Normes de Valoració del patrimoni net, provisions i contingències

 1. Patrimoni net
 2. Provisions i contingències

Desenvolupament de les Normes de Valoració dels ingressos, despeses, deutors, creditors i imposats

 1. Resultat, ingressos i despeses
 2. Tractament comptable de l'impost sobre beneficis
 3. Deutors i creditors corrents
 4. Transaccions en moneda estrangera
 5. Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni
 6. L'impost sobre el valor afegit

Presentació de la informació. Els estats financers

 1. Normes comunes d'elaboració dels comptes anuals
 2. La memòria
 3. El balanç
 4. Compte de pèrdues i guanys
 5. Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN)
 6. Estat de fluxos d'efectiu (EFE)
 7. Informació segmentada i estats financers intermedis

Amunt

Amunt

 Els materials i eines de suport dels que disposa l'assignatura són els següents:

 • Mòdul didàctic teòric i d'exercicis
 • Guies d'Estudi
 • Tutorial per al càlcul del tipus d'interès efectiu 
 • Conceptes bàsics de comptabilitat i matemàtica financera

Mòduls didàctics teòrics i d'exercicis. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

Són uns dels materials més importants del curs; on s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. El mòduls teòrics Incorporen exemples i activitats per a resoldre. I els mòduls d'exercicis permeten praticar els conceptes explicats en cadascun dels mòduls teòrics.

Guies d'Estudi (GES)

Orientacions que faciliten l'estudi de cada mòdul alhora que posen èmfasi en els conceptes fonamentals que s'han de comprendre.

Tutorial per al càlcul del tipus d'interès efectiu

Mostra tres opcions, existents a l' Excel, per calcular el tipus d'interès efectiu d'una operació financera. 

Conceptes bàsics 

Inclou dos documents que refresquen els conceptes bàsics de comptabilitat financera i de matemàtica financera, ja assolits en assignatures precedents a aquesta.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt