Anàlisi dels estats financers Codi:  01.524    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En l'assignatura d'Anàlisi d'estats financers  estudiarem les principals tècniques d'anàlisi i interpretació dels estats financers que tenim a la nostra disposició per a observar, analitzar i interpretar la informació aportada per l'empresa, amb la finalitat de poder avaluar la situació i perspectives de l'empresa, advertint-nos dels riscos i punts febles, a més de posar de manifest possibles oportunitats i punts forts.

Amunt

Anàlisi dels estats financers és una assignatura obligatòria del Grau en Administració i Direcció d'Empreses. L'assignatura constitueix un instrument de síntesi de les assignatures de caire comptable: Introducció a la comptabilitat, Comptabilitat financera i Comptabilitat de costos.

No només cal disposar d'una informació financera sintètica, sino que els diversos usuaris de les dades comptables necessiten interpretar-les correctament. En aquest sentit, la matèria primera de la present assignatura és el conjunt d'estats financiers, i el producte final, n'és una interpretació acurada d'aquestes dades, en funció de la fi perseguida.

Amunt

L'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura suposarà assolir una sòlida base de coneixements per a l'anàlisi dels comptes presentats per una empresa o entitat. Aquests coneixements son bàsics i ben valorats per a qualsevol sortida professional en l'àmbit financer o comptable.

Amunt

És esencial un consolidat coneixement de la Comptabilitat y nocions bàsiques de matemàtica. 

Rellegir el Pla General de Comptabilitat i les normes comptables us serà una bona ajuda, permeten-vos un aprofitament mes eficaç dels coneixements d'aquesta assignatura.

És recomanable haver superat  la assignatura de:

-Comptabilitat de costos


Amunt

És esencial un consolidat coneixement de la Comptabilitat y nocions bàsiques de matemàtiques.
Rellegir el Pla General de Comptabilitat i les normes comptables us serà una bona ajuda,
permeten-vos un aprofitament més eficaç dels coneixements d'aquesta assignatura.

És recomanable haver superat  les assignatures de:

- Comptabilitat financera i
- Comptabilitat de costos

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, un conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'empresa) juntament amb uns coneixements de les principals tècnics d'anàlisi i interpretació de la situació de l'empresa partint dels Estats financers de la societat. Les competències i objectius d'aprenentatge es concreten en:

Competències transversals

Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable

Criteri d'acompliment:

 • Analitzar i avaluar casos concrets de dilemes ètics professionals, utilitzant els conceptes, teories i models adequats.
 • Autoavaluar les pròpies pràctiques professionals en termes de la seva ètica i responsabilitat, amb el fi de detectar possibilitats per a la millora personal.

Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica

Criteri d'acompliment:

 • Aplicar procediments, regles o principis adequats per a la síntesi de la informació.
 • Extreure les conclusions de la informació i contrastar-les.

Competències específiques

Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, aplicant els instruments tècnics pertinents

Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva e institucional i identificar les seves fortaleses i debilitats.    

Objectius d'aprenentatge

Aquestes competències es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

 1. Comprendre la utilitat dels estats comptables per a l'obtenció d'informació i de conclusions, en relació a la història, la situació i les perspectives d'una empresa.
 2. Comprendre quines són les informacions que no es poden obtenir de l'anàlisi dels estats financers i saber-se dirigir a les fonts extracomptables que poden proporcionar aquesta informació.
 3. Conèixer i saber utilitzar els diferents tipus d'anàlisi dels estats comptables (estructural, econòmic i financer, ...), orientats a establir un diagnòstic de la situació empresarial.
 4. Reflexionar sobre la possibilitat que l'anàlisi dels estats comptables serveixi per a pronosticar l'evolució economico-financera futura de l'empresa.

Amunt

Mòdul didàctic 1: Introducció a l'anàlisi dels estats financers 

Aquest mòdul exposa els aspectes teòrics generals que han d'orientar la realització pràctica del treball d'anàlisi dels estats financers, i facilita una visió general del procés d'anàlisi. Es tractaran els següents aspectes:

 • Què és i perquè cal analitzar una societat?
 • Quines classes d'anàlisi es poden fer en una empresa?
 • Què necessitem per realitzar el treball d?anàlisi dels estats financers?
 • A qui li pot interessar el resultat de l'anàlisi dels estats financers?
 • Quins instruments tenim per treballar?- Com es pot organitzar el treball de l'analista?

En els següents mòduls s'aniran mostrant, d'una forma més concreta i precisa, la manera d'analitzar cada un dels documents que formen part dels comptes anuals, incloent la memòria a què es farà referència en cada un d'ells. 

Mòdul didàctic 2: Anàlisi del Balanç de situació 

Els comptes anuals, integrats pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria, l'estat de canvi en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, són la base per a l'anàlisi dels estats financers. Cada un d'ells proporciona un determinat tipus d'informació, però tots entre si estan interrelacionats i es complementen mútuament perquè tots ells reflecteixen diferents aspectes d'una mateixa realitat econòmica, la realitat de l'empresa.
Al llarg d'aquest mòdul, s'estudia com l'anàlisi del balanç de situació permet obtenir un diagnòstic de la situació patrimonial (endeutament i capitalització) i financer (liquiditat i solvència a llarg termini) de l'empresa. 

Mòdul didàctic 3: Anàlisi del Compte de pèrdues i guanys 

El segon component, no jeràrquicament sinó seqüencialment, dels comptes anuals és el compte de pèrdues i guanys, i aquest és l'objecte del tercer mòdul didàctic. Al compte de pèrdues i guanys s'obté el resultat de l'exercici de l'empresa i, per tant, es converteix en un element d'anàlisi fonamental per determinar l'evolució passada de l'empresa, la seva tendència i, en certa manera, la seva evolució futura. 

Mòdul didàctic 4: Anàlisi de l'Estat de canvis en el patrimoni net  

L'Estat de Canvis en el Patrimoni, és un nou element d'anàlisi que s'introdueix en la normativa comptable després de l'aprovació del Pla General Comptable de 2007. Amb aquest estat es pretén complementar la informació disponible per a l'anàlisi de balanç de situació, bàsicament per explicar aquelles variacions de patrimoni net, que no tenen el seu origen en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en qüestió. 

Mòdul didàctic 5: Anàlisi de l'Estat de Fluxos d'Efectiu 

En aquest mòdul s'aprofundeix en l'estat de fluxos d'efectiu, com a element independent dins dels comptes anuals que reconcilia els fluxos d'efectiu d'una societat entre dos períodes consecutius, segregant els esmentats fluxos entre activitats d'explotació, d'inversió i de finançament. 

Mòdul didàctic 6: Anàlisi de la rendibilitat empresarial 

En els mòduls precedents s'han analitzat els estats financers de forma individual, a través de la informació que proporciona cada element dels comptes anuals, i també vinculant els esmentats elements entre si (ratis, tresoreria versus compte de resultats, etc.), i fins i tot amb altres empreses del sector (consideració de ratis sectorials). En aquest mòdul s'analitza si la rendibilitat, si els resultats obtinguts, són els adequats en relació amb els recursos emprats per l'empresa.

Amunt

Anàlisi del balanç Audiovisual
Anàlisi del compte de pèrdues i guanys Audiovisual
Anàlisi de la rendibilitat de l'empresa Audiovisual
Estat de fluxe d'efectiu Audiovisual
Introducció a l'anàlisi d'estats financers PDF
El periode mitjà de maduració Audiovisual
Anàlisi de l'estat de canvis en el patrimoni net PDF
Anàlisi de la rendibilitat de l'empresa PDF
Anàlisi del compte de pèrdues i guanys PDF
Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu PDF
Anàlisi del balanç de situació PDF

Amunt

Els materials i eines de suport dels que disposa l'assignatura són els següents:

·      Mòduls didàctics, en format paper disponibles en pdf a l'aula

·      Exercicis sobre l'Estat de Fluxos d'Efectiu.

 

Mòduls didàctics 

Són uns dels materials més importants del curs; on s'expliquen detalladament els diferents conceptes que donen contingut a l'assignatura. Incorporen exemples i activitats per a resoldre. Podeu accedir a ells a través de l'espai de l'aula: Materials i fonts d'informació.

Exercicis sobre l'Estat de Fluxos d'Efectiu

Podeu accedir a ells a través de l'espai de l'aula: Materials i fonts d'informació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt