International management Codi:  01.540    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

The International Management subject addresses the main issues that companies must face when (1) they decide to internationalize and (2) they begin to carry out their activity in an unknown environment to which they are accustomed. Several factors make internationalization one of the most important strategic decisions that a company can make, and its success can be vital for the future of the company, since internationalization can compromise its survival in the national market.

This subject will begin with a general vision of globalization and its impact on companies, before focusing on the main decisions that internationalization implies, that is, the destination and the product to internationalize, as well as the way to access and access new markets. The new challenges that arise in relation to organization, coordination and the relationship between the parent company and its subsidiaries will also be addressed. Since once the company has successfully passed the initial stage and becomes a multinational. Finally, you will analyze the cultural differences in the way international business is conducted and determine the best way to design a human resources policy in light of the range of options for the international management of the executives of a multinational.

Amunt

International Management is an elective course of 6 ECTS in Economics, Business Administration and Management, Marketing and Market Research and Tourism Degrees.

Amunt

It is recommended that before enrolling this course, the student has attended the course of  Business Strategy (Direcció estratègica).

Besides, as the course is in English, it's also highly recommended to have a B2 level in English (upper intermediate).

Amunt

This subject will develop the following transversal skills covered by all degree programmes in the Economics and Business Studies Department: 

 • Capacity to search for, identify, organise and make proper use of information.
 • To adopt attitudes and behaviors in line with an ethical and responsible professional practice.
 • Capacity to communicate effectively, in writing and/or orally, both in one's own language and a foreign language.

 It will also develop the following specific skills

 • CE6- Analyze the modus operandi of the markets in different interrelational scenarios and in different time horizons.
 • CE10- Critically evaluate the consequences of various courses of action and design measures in relation to the selection of the most appropriate and based on the objectives.
 • CE14- Critically assess the social, political, institutional and legal framework in which economic activity takes place.

  All of these skills are addressed by the following general objectives:

 • To understand globalisation and the point of view of anti-globalisation movements and the struggle for another world, as well as to analyse the response and reaction of multinationals.
 • To determine the best strategy for entering foreign markets.
 • To decide, based on sound criteria, what mechanism or mechanisms to use to enter foreign markets.
 • To learn to adapt a company's organisational structure to the internationalisation process.
 • To discover what conditions must be met to set up a foreign subsidiary.
 • To understand the major impact that cultural differences can have on how international business is conducted, discovering the most decisive and salient features of the world's different cultures.
 • To determine the best human resource policy for the international management of a multinational's executives.

Amunt

The subject's contents and resources are divided into the following five units: the global business environment, international business strategy, the foreign subsidiary strategy, the impact of culture on international business, and international human resources management.

Unit 1: The global business environment

1.1 Overview of the globalised world

1.2 Factors driving globalisation

1.3 Consequences of business globalisation

1.4 Globalisation and corporate social responsibility

Unit 2: International business strategy

2.1 The strategic decision to internationalise

2.2 Ways of approaching the internationalisation process

2.3 Strategy implementation processes

Unit 3: The foreign subsidiary strategy

3.1 What is a foreign subsidiary?

3.2 Conditions for foreign direct investment

3.3 Classification of subsidiaries and strategy

3.4 Development and evolution of subsidiaries

Unit  4. Impact of culture on international business

4.1 The importance of culture to multinationals

4.2 Definition of culture

4.3 Grouping countries based on their culture

4.4 Cultural dimensions

4.5 Local business culture and practice

Unit 5: International human resources management

5.1 Designing the international human resource policy

5.2 Trends in expatriation

5.3 The life of the expatriate

Amunt

Amunt

The basic materials of the course are the didactic units of UOC Materials. These units can be downloaded from the upper menu of the classroom. They have a theoretical and practical approach. The concepts are illustrated with examples, self-assessment exercises, references and other resources in order to facilitate the learning process. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt