Negoci electrònic Codi:  01.542    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura Negoci electrònic constitueix una aportació especialitzada sobre l'impacte de les tecnologies d'e-business en les organitzacions, i les principals oportunitats que presenten per a la millora de resultats i l'eficiència del negoci.
A partir d'un ampli ventall de marcs teòrics i models conceptuals, aquest curs proporciona una visió completa, concisa i consistent sobre les característiques de les tecnologies d'e-business, i les consideracions i conseqüències que se'n deriven de la seva aplicació al sí de les organitzacions.
El curs aborda les tecnologies d'e-business des d'una perspectiva de gestió, i situa als estudiants en el context crític i teòric necessari per analitzar el seu ús i impacte en el negoci. A partir d'un elevat nombre d'exemples actuals i de casos d'estudi rellevants per als estudiants - els futurs decisors en matèria d'e-business a les organitzacions, es mostren situacions de negoci que afecten empreses com Alibaba.com, Twitter, Hotel Chocolat i Second Life. La seva anàlisi permetrà conèixer un ampli ventall de tecnologies d'e-business, i comprendre els ràpids moviments i la complexa naturalesa dels canvis impulsats.

Amunt

Negoci electrònic és una matèria optativa dels graus en Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting i Investigació de Mercats, i Turisme. A través de l'assignatura es pretén proporcionar als estudiants en aquests programes la capacitació acadèmica adequada per explorar les oportunitats de negoci que presenten les tecnologies d'e-business, i el disseny i desplegament d'estratègies de negoci que en treguin profit, tant en el marc de firmes consolidades com d'empreses noves o start-up
L'assignatura té una càrrega docent de 6 crèdits, i forma part de diverses mencions dels graus en Economia i Empresa. En el grau en Administració i Direcció d'Empreses conforma la menció en Gestió de la innovació; en el grau en Màrqueting i Investigació de Mercats, l'assignatura forma part del menció en Negoci i comerç electrònic; i en el grau en Turisme de la menció en Turisme i organitzacions virtuals.

Amunt

L'assignatura facilita, específicament, l'adquisició de coneixements i habilitats requerides per al desenvolupament de funcions d'anàlisi de sistemes, consultoria en TIC, i sistemes d'informació. Possibilita una comunicació efectiva amb responsables de sistemes d'informació, analistes i desenvolupadors de tecnologies d'e-business. I, en general, permet assumir competències que es requereixen en l'establiment i millora de la presència de l'organització als mercats digitals i l'ús innovador, eficaç i eficient de les tecnologies d'e-business en l'organització.

Amunt

És absolutament necessari que l'estudiant, prèviament, compti amb coneixements en els camps de les TIC, l'emprenedoria, l'administració i gestió d'empreses, i el màrqueting digital - com els que s'adquireixen en cursar i superar les següents assignatures dels graus en Economia i Empresa de la UOC:

 • Iniciació a les competències TIC
 • Iniciativa emprenedora
 • Introducció a l'empresa
 • Màrqueting digital

Amunt

L'assignatura Negoci electrònic ha estat especialment ideada per als/a les estudiants que cerquen adquirir coneixements i habilitats sobre la base dels quals liderar iniciatives i programes que fan ús de les tecnologies d'e-business. Si, en canvi, l'estudiant està particularment interessat/da en adquirir coneixements i habilitats relacionades amb el màrqueting digital, la comunicació en línia i el comerç electrònic, és recomanable que es matriculi de l'assignatura Màrqueting digital dels graus en Economia i Empresa de la UOC. A l'assignatura Negoci electrònic no s'aborden aquestes altres qüestions i, en canvi, s'estudia l'impacte de les tecnologies d'e-business en àrees de valor diferents de la de màrqueting.
És imprescindible que l'estudiant tingui coneixements previs en els camps de les TIC, l'emprenedoria, i l'administració i gestió d'empreses (com els que proporcionen les matèries bàsiques Iniciació a les competències TIC, Iniciativa emprenedora i Introducció a l'empresa dels graus en Economia i Empresa de la UOC). També és molt aconsellable que hagi cursat i superat prèviament l'assignatura Màrqueting digital.

Amunt

Competències
Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura són les que es recullen a continuació:
 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació. Capacitat per a impulsar, en el si de l'organització, sistemes i procediments que permetin identificar fonts d'informació, seleccionar la informació que aporta valor o que es necessària, i comprendre i relacionar aquesta informació amb la finalitat de prendre decisions adequades.
 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit professional. Capacitat per a facilitar, en el si de l'organització, la utilització del programari adient per resoldre problemes, i d'obtenir i gestionar la informació requerida.
 • Emprendre i innovar. Capacitat per a identificar, buscar i comprometre els recursos necessaris, i alhora planificar i organitzar creativament l'activitat professional dins d'un entorn complex, amb la finalitat de desenvolupar millores organitzatives, nous productes i processos o oportunitats de negoci.
Així mateix s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:
 • Desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Orientar-se a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Criteris de compliment de les competències

Els criteris de compliment, o graus esperats d'assoliment, per a cadascuna de les competències vinculades a l'assignatura són els següents:

Competència

Criteris de compliment

Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació

 • Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.
 • Aplicar estratègies per a la cerca de la informació necessària.
 • Definir i aplicar criteris per a seleccionar la informació rellevant.
 • Organitzar la informació seleccionada.
 • Interpretar i relacionar aquesta informació per tal de prendre decisions.

Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit professional

 • Identificar les TIC disponibles per a realitzar una tasca professional i seleccionar les més adients.

Emprendre i innovar

 • Reconèixer els punts forts i/o àrees de millora dels actuals processos i mètodes de treball, així com oportunitats de negoci.
 • Prendre iniciatives davant situacions professionals habituals.
 • Avaluar els riscs i les oportunitats vinculats als processos d'emprenedoria i innovació i seleccionar les àrees de millora on actuar.
 • Proposar i experimentar procediments i mètodes per a desenvolupar nous processos o productes.
 • Definir i dissenyar nous projectes, tant de creació, com de millora i d'innovació.
 • Impulsar i implementar projectes de millora i innovació.

Desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització

 • Identificar la informació rellevant provinent de l'entorn i de la pròpia àrea de valor, i les eines necessàries per analitzar-la.
 • Interpretar la informació obtinguda en funció del seu impacte en l'àrea de valor.
 • Aplicar les eines d'anàlisi adequades per als objectius desitjats
 • Analitzar i avaluar la informació obtinguda.
 • Prendre decisions a partir de l'anàlisi realitzada.

Orientar-se a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs

 • Identificar els resultats esperats de l'activitat, i els clients interns i/o externs.
 • Comprendre les necessitats dels clients interns i/o externs.
 • Fixar objectius específics per satisfer les necessitats dels clients interns i/o externs.

Objectius generals d'aprenentatge

El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els següents objectius pedagògics del curs: 
 • Comprendre la naturalesa i abast de les tecnologies d'e-business, els seus desenvolupaments actuals, i el seu impacte econòmic i social.
 • Articular els avantatges i inconvenients de les estratègies de negoci a través de les que s'implementen tecnologies d'e-business.
 • Reconèixer les oportunitats de les tecnologies i models de negoci d'e-business per millorar el rendiment del negoci.
 • Valorar les dimensions culturals de les empreses i iniciatives emprenedores en e-business.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen a partir dels cinc mòduls didàctics següents: Introducció a l'e-business, La ciència econòmica i l'e-business, L'estratègia d'e-business, Redisseny dels processos de negoci, i Cultura i competències de l'e-business.

El primer mòdul de l'assignatura, Introducció a l'e-business (capítol 1 del llibre-manual), defineix l'àmbit i naturalesa de les tecnologies de l'e-business, i explora el seu impacte econòmic i social.

En el segon mòdul, dedicat a La ciència econòmica i l'e-business (capítol 2 del llibre), s'examinen els arguments econòmics sobre la contribució de l'e-business al creixement i la productivitat. Es considera la potencial contribució de les tecnologies d'e-business per al creixement, la competitivitat dels mercats i la productivitat. S'examinen les dificultats que comporta quantificar els beneficis de l'e-business i els seus efectes sobre la localització de les activitats econòmiques, i s'avalua críticament el potencial de beneficis en eficiència i creixement derivats de l'empoderament del consumidor facilitat per aquestes tecnologies.

El tercer mòdul es dedica íntegrament a L'estratègia d'e-business (capítol 6 del llibre). S'analitzen els efectes de l'e-business en l'estructura industrial, es consideren les vies en què l'e-business contribueix a crear valor en les empreses, i l'impacte que té en la cadena de valor. Així mateix, s'exploren les formes en què les empreses que participen en l'e-business poden competir, es valora de forma crítica si el concepte de model de negoci és rellevant per aquestes empreses, i es proposa comprendre el significat que té l'estratègia d'e-business per les organitzacions del sector públic.

Seguidament, en el mòdul titulat Re-disseny dels processos de negoci (capítol 9 del llibre), s'estableixen els principis subjacents en els processos operatius, les cadenes d'aprovisionament i les xarxes eficients, i la seva rellevància en el rendiment de les organitzacions. S'examina com es pot proporcionar recolzament, desenvolupar i reestructurar aquests processos mitjançant Internet. S'ofereixen enfocaments específics sobre les característiques de l'aprovisionament electrònic i les tendències en la contractació de béns i serveis per part de les empreses, s'estudia la creixent importància de la compartició d'informació i la col·laboració com a mitjans per impulsar la integració de les cadenes d'aprovisionament. Finalment, s'analitzen les característiques i conseqüències de l'externalització i deslocalització de processos per part de les empreses.

El darrer mòdul que estudiarem, Cultura i competències de l'e-business (capítol 11 del llibre-manual), se centra en els requeriments en matèria de recursos humans de l'e-business. Es defineix què es vol significar amb capacitats o competències d'e-business, tot distingint entre escassetat, fissures i desajusts en aquestes capacitats, i perfilant tendències en la seva demanda i aprovisionament. Així mateix, es proposa facilitar el coneixement de l'estudiant sobre les pràctiques de reclutament i selecció en e-business.

Amunt

Podeu accedir als materials i recursos didàctics de l'assignatura a través de la secció Materials i fonts d'informació. La Universitat posa a la vostra disposició múltiples formats de consulta dels recursos digitals (html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre, vídeollibre...).

Els materials didàctics que fem servir a l'assignatura són el llibre-manual titulat e-Business. Una perspectiva de gestión, el Viquirepertori d'EiE i d'altres fonts d'informació complementàries.

 • Llibre-manual e-Business. Una perspectiva de gestión. Aquest llibre, publicat en suport per Editorial UOC el 2013, el trobareu a l'espai Materials i fonts d'informació de l'aula.
 • Viquirepertori d'EiE. Aquest recurs, que també està a l'espai Materials i fonts d'informació de l'aula, recull el glossari de conceptes vinculats als continguts de l'àmbit de l'economia i l'empresa.
 • D'altres fonts d'informació. La resta de recursos didàctics i les fonts d'informació complementàries en l'assignatura, entre els quals figura un lloc web de recolzament al llibre-manual, es troben a l'espai Materials i fonts d'informació de l'aula.

El llibre-manual de l'assignatura ha estat elaborat pel professor de la Saïd Business School de la Universitat d'Òxford, Dr. Jonathan Reynolds. En el seu conjunt respon al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, cada concepte, desenvolupament teòric i marc conceptual s'il·lustra amb casos d'estudi i exemples basats en situacions reals de negoci. Tot i que el text s'ha dissenyat per facilitar l'aprenentatge a partir de l'estudi i reflexió individuals, també incorpora recursos que afavoreixen el debat en grup i el treball en equip.

El llibre (en suport digital a l'aula) es complementa amb un lloc web, e-Business: a management perspective - Case updates, al qual teniu accés des de l'espai de Materials i fonts d'informació.

Consulteu d'altres fonts d'informació, com la bibliografia recomanada a l'assignatura que la Biblioteca de la UOC posa a la vostra disposició, i publicacions en línia -algunes disponibles a internet i d'altres d'accés restringit. Entre aquestes últimes destaquen molt especialment els milers d'articles de negocis i recerca que són accessibles a través de les bases de dades de la Biblioteca.

Un dels recursos més útils de la Biblioteca és el cercador Summon. Summon us permet consultar les col·leccions electròniques i en paper de la Biblioteca i extraure articles de les publicacions de més impacte global (que es troben en bases de dades com Abi/Inform, Academic Search Premier, Emerald Management, Sage, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis i Wiley InterScience). A través de Summon podreu fer-vos a mans amb articles que recullen les troballes d'investigacions punteres, actuals, de gran qualitat i especialment rellevants en les temàtiques que abordem. Us encoratgem a què us familiaritzeu amb Summon i consulteu aquestes publicacions!

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt