Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional Codi:  01.554    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En els entorns acadèmic i professional la comunicació escrita té una gran importància. Dominar les tècniques d'expressió en aquests contextos forma part de les habilitats que la societat exigeix als estudiants universitaris i futurs professionals, que han de saber redactar de forma adequada i eficaç.

Redactar un text acadèmic o professional implica desplegar una sèrie d'estratègies comunicatives: estructurar i si cal sintetitzar bé les idees, expressar-se amb claredat i rigor, dominar la terminologia, usar adequadament la tipografia, etc. Ara bé, els estudiants sovint no heu rebut una formació específica en tècniques d'expressió escrita més enllà de la formació general de l'ensenyament secundari.

L'assignatura Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional us ofereix una guia per a dominar les estratègies necessàries a fi d'elaborar de manera solvent textos diversos en llengua catalana, tant en el camp professional com en l'acadèmic. Així mateix, posa l'èmfasi en diversos punts relacionats entre si: criteris que regeixen el procés de composició, tipus de textos econòmics i comercials més habituals, selecció i organització de la informació i model de llengua i estil.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme, i obligatòria del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats. No es requereix haver cursat prèviament altres assignatures.

Amunt

Escriure amb correcció i eficàcia és imprescindible en qualsevol camp professional. Tenint en compte els estudiants als quals s'adreça, l'assignatura se centra en els textos de contingut econòmic i comercial en llengua catalana, però les habilitats que hi treballem són aplicables a grans trets a tots els àmbits professionals en què es generen textos per a un destinatari "públic".

Amunt

Els continguts de Tècniques d'expressió escrita acadèmica i professional són assumibles sense tenir uns coneixements previs en lingüística teòrica. Precisament, l'assignatura serveix per a endinsar-se en el vessant aplicat d'aquesta disciplina. Per descomptat, la motivació és important: pensem que la forma com vestim el missatge sí que compta, i molt! Pel que fa al nivell de llengua, cal saber escriure el català amb correcció, atès que l'assignatura es realitza íntegrament en català i totes les activitats s'han de respondre obligatòriament en aquesta llengua. 

Amunt

1. Conèixer les fases del procés de composició dels textos acadèmics i professionals.
2. Potenciar la capacitat d'anàlisi (destriament i interrelació d'elements clau d'un tema) i síntesi (concreció i resum) en el marc de textos escrits.
3. Treballar la capacitat d'estructurar i enllaçar les idees en un text.
4. Desenvolupar les tècniques d'exposició i d'argumentació.
5. Conèixer els recursos sintàctics i lèxics en llengua catalana.
6. Conèixer el model de llengua i l'estil dels llenguatges d'especialitat en llengua catalana.
7. Dominar els aspectes de presentació d'un document: tipografia, citació de fonts, etc.
8. Treure el màxim profit del material de consulta en línia per resoldre dubtes a l'hora de redactar textos acadèmics i professionals en català.

Amb l'assoliment d'aquests objectius, s'hi relacionen competències transversals com ara la capacitat d'aprenentatge de conceptes nous, de cerca, gestió i ús de la informació; d'exposició, argumentació i crítica.

Amunt

Per tal d'assolir els objectius d'aprenentage que acabem d'esmentar, treballarem diferents continguts que hem estructurat en els tres blocs següents, els quals corresponen a les tres unitats de treball que s'indiquen a continuació:

Unitat 1. Introducció a la redacció acadèmica en llengua catalana

- La redacció eficaç

- Criteris de redacció formal

- El resum

- La citació i referenciació de les fonts

Unitat 2. La redacció acadèmica en llengua catalana

- El treball acadèmic

Unitat 3. La redacció professional en llengua catalana

- La correspondència formal

- Els textos de promoció

- Els documents d'organització interna

Paral·lelament, i de manera transversal, en cada unitat treballarem aspectes directament relacionats amb la correcció gramatical i formal (inadequacions i convencions) que ha de tenir qualsevol text acadèmic o professional redactat en llengua catalana, i aprofundirem en el coneixement dels recursos electrònics de què disposem avui dia per a resoldre problemes de redacció en català.

Aquests continguts transversals inclouen, entre altres:

- Accentuació i puntuació

- Homònims

- Anacoluts, verbs buits i concordances

- Recursos lingüístics, enciclopèdics i terminològics en línia

- Estructures paral·leles i ús anafòric de mateix

- Ordre lògic, connectors i preposicions

- Negacions i gerundis

- Majúscules i minúscules

- Abreviacions i aspectes formals

- Passives i infinitius

Setmanalment, el professorat posarà a disposició dels estudiants activitats autoavaluables (AA) i el solucionari corresponent, perquè els estudiants puguin treballar aquests continguts de maner autònoma. Els continguts transversals que es treballen per mitjà de les AA poden ser objecte d'avaluació a la prova de síntesi i a l'examen final. Així mateix, s'avaluen també per mitjà de les PAC.

És molt important que tingueu en compte que, atès que el català no solament és la llengua vehicular de l'assignatura sinó que també forma part dels continguts, els estudiants haureu d'elaborar totes les activitats i les proves d'avaluació final íntegrament en aquesta llengua. El fet de respondre a alguna activitat o prova d'avaluació en una llengua diferent del català comportarà la qualificació de suspens, independentment del contingut. Així mateix, si alguna activitat o prova d'avaluació no demostra un nivell mínim de català podrà rebre la qualificació de suspens, independentment del contingut. Si algun estudiant té alguna necessitat especial en aquest sentit, cal que es posi en contacte amb el professor col·laborador en començar el curs.

Amunt

Amunt

L'assignatura disposa de material divers:

  • Manual "de capçalera": el llibre Manual de comunicacions escrites a l'empresa, que inclou els continguts fonamentals que treballarem al llarg de l'assignatura. 
  • Material "de capçalera": un document de criteris generals de redacció formal i un manual de consulta per a resoldre dubtes lingüístics anomenat Gramàtica zero, els quals haureu de treballar a fons i aplicar en tots els escrits que us demanem.
  • Materials complementaris en format electrònic que us anirem facilitant juntament amb els enunciats de les PAC i les AA corresponents.

Durant els primers dies de curs els estudiants han de comunicar al professor col·laborador qualsevol incidència relacionada amb els materials. El fet de no disposar d'aquest o d'un altre material no eximeix els estudiants de complir el calendari previst.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt