Física I Codi:  11.504    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

En aquesta assignatura estudiarem principalment els fonaments físics de les ones. S'hi tractaran les ones des de diversos punts de vista, tot i que el gruix principal està en les ones electromagnètiques. L'enfocament va del més general al més particular, la propagació d'ones electromagnètiques en una línia de transmissió o la generació d'ones per un dipol.

Amunt

 

Atès que qualsevol senyal propagant-se és una ona electromagnètica, aquesta assignatura permet entendre els fonaments de totes les assignatures en què hi ha algun senyal. I no s'ha d'oblidar que la llum o el so són també senyals que es propaguen.

A nivell més concret, l'assignatura mostra els fonaments físics d'assignatures com: "Antenes" i "Xarxes de fibra òptica", en la branca de Sistemes de telecomunicació; "Xarxes inalàmbriques i mòbils", en la branca de Telemàtica; i "Procesament d'imatge", "Acústica" i "Xarxes inalàmbriques i mòbils", en la branca de sistemes audiovisuals.

És per tant una assignatura fonamental per entendre els fonaments de la telecomunicació, sigui quina sigui la branca a què hom vulgui dedicar-se.

Val a dir també que els conceptes explicats formen part del bagatge cultural que s'espera de qualsevol enginyer de telecomunicació, independentment de la branca que hagi estudiat, per la qual cosa constitueix una assignatura fonamental per a la seva vida professional.

Amunt

Aquesta assignatura és útil per a tots aquells entorns de treball amb un elevat component d'investigació en què calgui afrontar nous reptes i una formació constant. També és útil en aquelles professions relacionades amb la imatge i el so, o la transmissió de senyals

Amunt

Els coneixements previs que cal tenir són:

·         Vectors

·         Resolució de sistemes d'equacions

·         Números complexes

·         Funcions d'una variable

·         Continuïtat

·         Derivació

·         Equacions diferencials ordinàries

·         Integració

·         Transformada de Fourier

·         Moviment Harmònic Simple

·         Dinàmica

·         Electrostàtica

·         Magnetostàtica

·         Llei d'inducció de Faraday

·         Ones Electromagnètiques

Aquests coneixements s'imparteixen a les assignatures de "Matemàtiques I", "Matemàtiques II", "Física I" i "Senyals i Sistemes I".

Amunt

Es recomana matricular-se de "Física II" només en cas que s'hagin superat "Matemàtiques I",  "Matemàtiques II" i "Física I".

Amunt

 

La competència general del grau en què s'emmarca l'assignatura és:

·         22.          Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.

Les competències específiques de l'assignatura són:

·         Comprendre què són les ones i quins tipus d'ones hi ha per interioritzar els fenòmens relacionats amb elles.

·         Saber els fonaments d'acústica per saber dissenyar espais i entorns per capturar i treballar amb so.

·         Saber els fonaments d'òptica per comprendre els dispositius de processament d'imatges en el moment de la captació d'aquestes.

·         Interioritzar que l'electromagnetisme és una interacció fonamental de la naturalesa per ser conscient de la seva presència en el nostre entorn i ser capaç de tenir-ho en compte.

·         Comprendre les lleis fonamentals de l'electrostàtica i la magnetostática tant en el buit com en presència de matèria per ser capaç de comprendre els efectes subjacents a l'electrònica, la transmissió d'informació per medis telemàtics, etc.

·         Comprendre els fonaments de la inducció electromagnètica per poder prevenir i/o aplicar les interaccions relacionades amb la propagació electromagnètica.

·         Aprendre què és una ona electromagnètica per poder comprendre com es propaga per  un medi i com li afecten les separacions de medis.

·         Saber treballar les expressions fonamentals de la teoria electromagnètica amb una base matemàtica vectorial per ser capaç de dur a terme previsions precises.

·         Aprendre com es propaga en diversos medis i separacions de medis per a poder preveure'n el comportament  i dissenyar dispositius que explotin aquest comportament.

·         Comprendre els fonaments de funcionament de les guies d'ona i com es propaga una ona a través d'elles tant per poder dissenyar dispositius basats en guies d'ona com per tenir en compte les guies d'ona de l'entorn (canons  urbans, túnels, etc.).

·         Saber treballar les expressions fonamentals de la teoria electromagnètica amb una base matemàtica vectorial per ser capaç de dur a terme previsions precises.

·         Entendre el fet diferencial de les línies de transmissió per ser capaç d'aplicar teoria de línies de transmissió quan convingui.

·         Comprendre els fonaments de la radiació electromagnètica per saber treballar amb tot tipus d'elements radiants.

Amunt

 

 

Parts del curs

Mòduls

Breu descripció

Part I:

Ones i Acústica

 

Mòdul 1:

Ones

En aquest primer mòdul s'introdueixen les ones, en general. Veurem quins tipus d'ona hi ha, com es descriuen matemàticament i quines propietats tenen. Ens centrarem en un tipus d'ona alhora molt concret i molt útil que són les ones harmòniques i veurem què passa quan interaccionen dues ones harmòniques, el que es coneix com a interferència. Tot seguit veurem què passa quan una ona incideix en un canvi de medi, la qual cosa donarà peu als fenòmens de la reflexió i la refracció, però també al de les ones estacionàries. A continuació veurem que una de les propietats de l'ona, la freqüència, varia segons si l'emissor de l'ona, o el receptor, s'estan movent o no: és l'efecte Doppler. I acabarem el mòdul explicant quina és l'energia d'una ona..

Mòdul 2:

Acústica

En aquest mòdul introduirem les ones acústiques. Aquestes pertanyen a les ones longitudinals i expliquen, per exemple, com es propaga el so, que serà el nucli del mòdul. També s'introdueix com funciona l'òrgan que ens permet percebre'l: l'oïda. Per tancar el mòdul farem un petit apunt d'una de les ''aplicacions" més importants del so: la música.

Part II:

Òptica geomètrica

Mòdul 3:

Òptica Geomètrica

Aquest mòdul està dedicat a l'òptica geomètrica. En ell es tracten els fenòmens que es poden explicar si es considera la llum com una partícula en lloc de com una ona: la reflexió, la refracció i la formació d'imatges mitjançant lents i quins problemes tenen aquestes imatges.  Veurem també en aquest mòdul algunes aplicacions dels conceptes estudiats, com ara el microscopi, el telescopi o la fibra òptica. Per acabar, com en el cas de l'oïda, s'introduirà la fisiologia de l'organ que permet rebre la llum: l'ull.

Part III:

Ones electromagnètiques

 

Mòdul 4:

Lleis de Maxwell

Aquest mòdul repassa les lleis de Maxwell i introdueix les ones electromagnètiques. En el fons és un repàs del que ja hauria de conèixer l'estudiant a nivell conceptual, però s'introdueixen algunes eines matemàtiques noves.

Mòdul 5:

Propagació d'ones electromagnètiques

En aquest mòdul veurem com es propaguen i quines són les seves característiques i propietats. En ell es mostraran els mateixos resultats que al mòdul 3 però, ara sí, considerant la llum com a ona electromagnètica i no com un feix de partícules. D'aquesta manera els resultats que obtinguem seran vàlids per a qualsevol ona electromagnètica. A més, el tractament a partir d'ones electromagnètiques ens permetrà d'una banda obtenir més informació, com per exemple la intensitat de la llum reflexada; i de l'altra podrem explicar nous fenòmens com ara que en determinats casos no hi ha ona reflexada. Acabarem el mòdul explicant perquè en un túnel no se sent la ràdio (les guies d'ona) i què passa dins el microones (caixes ressonants).

 

Part IV:

Línies de transmissió i Radiació

Mòdul 6:

Línies de transmissió

Aquí tractarem la transmissió d'una ona a través d'una línia de transmissió. Veurem que no totes les ones es poden propagar per una línia de transmissió i que la teoria de circuits que hem fet servir fins ara no sempre és vàlida. Al mòdul us mostrarem també, a títol informatiu, un llistat de línies perquè les conegueu

Mòdul 7:

Radiació

En aquest últim mòdul tractarem com generar ones electromagnètiques. Es farà només en un cas molt particular i resoldrem només el cas del que es coneix com a dipol elèctric oscil·lant. També introduirem què és la radiació i què són les antenes, i també quin procediment cal seguir per calcular la radiació generada per l'esmentat dipol elèctric que no és més que un tipus d'antena.

 

Amunt

Física I. Electrostàtica i magnetostàtica i inducció magnètica PDF
Ones electromagnètiques. Equacions de Maxwell i ones electromagnètiques PDF
Mecànica. Cinemàtica i dinàmica PDF
Física I. Introducció PDF
Problema de posició i velocitat Audiovisual
Posició, desplaçament i recorregut Audiovisual
Velocitat instantània Audiovisual
Tipus de moviment Audiovisual
Posició, velocitat i acceleració Audiovisual
Sistemes de referència Audiovisual
Acceleració instantània Audiovisual
Gràfiques Audiovisual
Sistemes d'unitats Audiovisual
Moviment circular Audiovisual
Introducció a les forces no conservatives Audiovisual
Les 3 lleis de Newton Audiovisual
Resolució de problema de pla inclinat Audiovisual
Politges Audiovisual
Introducció al concepte d'energia Audiovisual
Exemple d'un problema de moviment circular II Audiovisual
Resolució de problemes de caigudes, amb molla, per energies Audiovisual
Posició, velocitat i acceleració 2 Audiovisual
Resolució d'un problema de dinàmica Audiovisual
Bola girant a l'extrem d'una corda Audiovisual
Moment lineal Audiovisual
Resolució de problema: càlcul per energies de l'altura mínima per atravessar un loop Audiovisual
Problema de xoc d'un pèndol contra una bola i bola contra un moll Audiovisual
Posició del centre de masses en una barra continua Audiovisual
Definició del centre de masses Audiovisual
Resolució del problema del cilindre girant Audiovisual
Problema d'una ona Audiovisual
Persona girant en una atracció Audiovisual
Exemple d'un problema de moviment circular Audiovisual
Centre de masses en medis continus Audiovisual
Problema de molla, pla inclinat i parabòlic Audiovisual
Centre de masses de 3 masses en triangle Audiovisual
Motorista en con invertit Audiovisual
Politges amb doble pla inclinat Audiovisual
Resolució d'un problema de xoc inelàstic de dos boles perpendiculars Audiovisual
Persona girant un cub verticalment Audiovisual
Física (Site amb vídeos) Web
Càlcul de la força i el camp electrostàtic Audiovisual
Superfície equipotencial Audiovisual
Potencial de Q prenent com a referència l'infinit Audiovisual
Concepte de fluxe Audiovisual
Carga elèctrica Audiovisual
El teorema de Gauss per al càlcul del camp elèctric Audiovisual
Exemple de càlcul de força i camp electrostàtic Audiovisual
Teorema de Gauss de la electrostàtica Audiovisual
Força i camp electrostàtic Audiovisual
Energia necessària per a construir un sistema de 3 càrregues Audiovisual
Potencial elèctric creat per dues esferes concèntriques a tot l'espai Audiovisual
Força exercida per una barra carregada sobre una càrrega Audiovisual
Camp elèctric creat per dues partícules en un punt P Audiovisual
Camp elèctric creat per dues esferes concèntriques a tot l'espai Audiovisual
Camp elèctric a l'eix Y creat per una barra carregada, a l'eix X Audiovisual
Camp elèctric creat per dues partícules al seu eix Audiovisual
Força exercida per una barra carregada sobre una altra barra carregada i perpendicular Audiovisual
Camp elèctric al punt y=2a generat per 4 càrregues al pla YZ Audiovisual
Força electrostàtica Audiovisual
Càlcul del camp electrostàtic Audiovisual
Camp electrostàtic d'un dipol a l'eix X Audiovisual
Introducció al camp electrostàtic Audiovisual
Introducció al condensador de plaques planoparal·leles Audiovisual
Problema de 3 condensadors en sèrie Audiovisual
Problema de càrrega d'un condensador, desconnexió i reconnexió Audiovisual
Problema de 3 condensadors en paral·lel Audiovisual
Exercici de condensadors. 1 Audiovisual
Associació de condensadors Audiovisual
Problema de condensador amb un dielèctric Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX), la nota del qual es combina amb la nota final de pràctiques obligatòries (Pr). Si nota final de la pràctica és diferent a N (no presentat), la nota de l'assignatura serà diferent a N (no presentat). La nota d'avaluació contínua (AC) complementa la nota combinada de l'examen final (EX) i la part pràctica (Pr). La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (EX + Pr) + AC.

 
 

Amunt