Senyals i sistemes I Codi:  11.508    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Senyals i sistemes I té dos objectius principals. Primer, introduir a l'alumne en la representació de senyals i sistemes. Segon, caracteritzar matemàticament els sistemes per operar amb senyals tant en el domini del temps com en el domini de la freqüència.

Els conceptes de senyals i sistemes són un problema decisiu en moltes aplicacions científiques i tecnològiques. La representació del senyal és bàsica per treballar amb magnituds reals. A més, els sistemes són fonamentals per implementar aplicacions reals de processament de senyals.

En aquest context, l'assignatura introdueix a l'estudiant en la caracterització dels senyals i sistemes que intervenen en un sistema de comunicació en general. Alguns tipus de senyals són presentades en aquest curs, però alguna d'elles és estudiada amb major profunditat com les exponencials complexes i l'impuls unitari a causa de la seva importància en la caracterització de senyals i sistemes.

Pel que fa als sistemes, el curs se centra en els anomenats sistemes lineals i invariants en el temps. Aquests sistemes són importants en la caracterització de la majoria dels processos físics reals. Aquests sistemes poden ser completament definits per la seva resposta a l'impuls i això en realitat permet calcular la resposta del sistema a un senyal d'entrada usant la convolució.

En aquesta assignatura, l'estudiant treballa tant amb senyals i sistemes analògics com digitals, i aprèn com usar la teoria de senyals i sistemes per representar senyals del món real i com calcular aplicacions de processament de senyals reals.

Cap a la part final del curs, s'estudien les Transformades de Laplace i de Fourier. L'estudiant aprèn a caracteritzar senyals real per mitjà de la combinació lineal d'exponencials complexes. L'anàlisi en freqüència es realitza amb diferents tipus de senyals, depenent de la seva naturalesa. A tal efecte, la Sèrie de Fourier s'introdueix per analitzar específicament els senyals periòdics i la Transformada de Fourier per a senyals que compleixen unes restriccions més laxes i generals.

Amunt

Senyals i sistemes I és la primera assignatura en el Pla d'Estudis que introdueix a l'estudiant a l'àrea del processament de senyals i les seves aplicacions en els sistemes de comunicació.

Amunt

Processat de senyal, Visió Artifical, Robòtica, Radiocomunicacions, etc.

Amunt

L'estudiant necessita tenir coneixements de conceptes matemàtics, principalment àlgebra lineal i càlcul.

Amunt

En el Grau de Telecomunicacions es pretén aconseguir:

Comprendre i tenir un perfecte coneixement dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les seves funcions i transformacions relacionades, la teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principis físics dels semiconductors i família lògiques, dispositius electrònics i fotònics, materials tecnològics i la seva aplicació per a solucionar problemes d'enginyeria.

Competències assignatura:

  • Coneixement dels principals conceptes d'anàlisis de senyals i sistemes i la seva representació tant en temps continu com en temps discret.
  • Comprendre les principals propietats dels sistemes lineals i invariants i la seva importància en el disseny i anàlisi d'aplicacions de processament de senyals.
  • Coneixement de les aplicacions de senyals periòdics en l'anàlisi de sistemes lineals i invariants.
  • Coneixement de la representació en freqüència de senyals analògics.

Amunt

Les unitats d'aprenentatge són les següents:

Mòdul 1: Senyals analògics i digitals

Mòdul 2: Sistemes analògics i digitals

Mòdul 3: Caracterització temporal dels sistemes lineals e invariants en el temps

Mòdul 4: Caracterització de senyals analògics i sistemes analògics LIT en el domini de Laplace

Mòdul 5: La Transformada de Fourier. Caracterizació freqüencial de senyals analògics i sistemes analògics LIT

Amunt

Amunt

Les diferents activitats són desenvolupades a partir dels apunts de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt