Senyals i sistemes II Codi:  11.509    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En Senyals i Sistemes II, s'estudien els dominis transformats digitals: Transformada Z, Transformada de Fourier de Senyals Discretes i la Transformada Discreta de Fourier, i finalment el tractament digital de senyals analògics.

En primer lloc, es presenta la Transformada Z com a contrapart discreta de la transformada de Laplace. S'estudien les propietats i la caracterització de sistemes discrets lineals i invariants en el temps mitjançant la transformada Z.

A continuació s'estudia la representació freqüencial de senyals i sistemes discrets mitjançant la Transformada de Fourier de Senyals Discretes (TFSD), es presenten les seves principals característiques, propietats i aplicacions.

Posteriorment s'estudia la Transformada Discreta de Fourier (DFT), la transformació més característica en l'àmbit del processament de senyals discrets ja que, a diferència de la TFSD, permet transformar una seqüència de durada finita en una altra seqüència de durada finita en el domini transformat . S'estudia la relació entre la DFT i les altres transformades, i les seves principals propietats.

Finalment, es repassen els conceptes de mostreig i el procés de reconstrucció d'un senyal continu a partir de les seves mostres. S'explora el processament de senyals analògics que han estat convertits a senyals discrets mitjançant el mostreig, i s'estudia el mostreig de senyals discrets i els conceptes relacionats amb el delmat i la interpolació.

Amunt

Les assignatures de Senyals i sistemes poden ser vistes com a assignatures de matemàtica aplicada que proporcionen una base conceptual i un conjunt d'eines fonamentals l'aplicació de les quals s'estén a la pràctica totalitat de la resta d'àrees de coneixement del Grau: electrònica, sistemes de comunicació, telemàtica, etc.

Amunt

Els continguts de les assignatures de Senyals i sistemes són transversals a la pràctica totalitat de camps professionals de l'àmbit de les telecomunicacions.

Amunt

Convé haver cursat i superat Senyals i sistemes I abans de cursar Senyals i sistemes II.

Amunt

Convé haver cursat i superat Senyals i sistemes I abans de cursar Senyals i sistemes II.

Amunt

 1. Conèixer les equacions d'anàlisis i de síntesis de la Transformada Z. Entendre què és la regió de convergència, diagrama de pols i zeros d'una transformada Z. Conèixer les transformades Z dels senyals més típics en la pràctica. Conèixer les propietats de la transformada Z. Saber què és la funció de transferència d'un sistema LIT digital. Caracteritzar sistemes LIT digitals mitjançant la seva funció de transferència, així com les associacions entre sistemes LIT digitals. Saber com solucionar equacions en diferències lineals de coeficients constants mitjançant la Transformada z i saber com aplicar aquesta solució per a obtenir la resposta impulsional de sistemes LIT digitals a partir de la seva relació entrada-sortida.
 2. Conèixer la definició de la TFSD així com la seva relació amb la transformada Z. Aprendre a calcular la TFSD dels senyals típics aperiòdics de més utilitat en l'àmbit de processament de senyal. Conèixer i aplicar convenientment les principals propietats matemàtiques de la TFSD. Calcular la TFSD de senyals discrets periòdics estenent així l'ús d'aquesta útil eina de càlcul. Aplicar els coneixements i propietats de la TFSD per a la caracterització i disseny de sistemes LIT digitals.
 3. Conèixer la definició de la DFT i de la DFT inversa. Entendre la relació de la DFT amb la TFSD i amb la sèrie de Fourier. Comprendre el concepte de mostreig en freqüència. Relacionar els efectes del mostreig en freqüència amb la circularidad que sorgeix en nombroses operacions, com el desplaçament circular o la convolució circular. Calcular la convolució circular de dues seqüències. Enunciar i demostrar les principals propietats de la DFT. Familiaritzar-se amb la diferència entre convolució lineal i circular, sabent obtenir la convolució lineal de dues seqüències utilitzant de manera adequada únicament la DFT. Entendre la propietat en què es basen molts algorismes de càlcul eficient de la DFT.
 4. Comprendre l'interès del tractament digital de senyals analògics. Entendre la relació entre la resposta d'un sistema en temps continu i la seva equivalència en el domini del temps discret. Conèixer les operacions de delmat i interpolació per a dur a terme canvis en la freqüència de mostreig, i comprendre l'impacte que tenen en el domini freqüencial.

Amunt

MÒDUL 1:

La Transformada z

 1. Caracterització de senyals digitals en el domini transformat z
 2. Transformada z de senyals digitals típics
 3. Propietats de la Transformada z
 4. Transformada z inversa de senyals racionals
 5. Caracterització de sistemes LIT digitals mitjançant la Transformada z

MÒDUL 2:

La Transformada de Fourier de senyals digitals

 1. Caracterització freqüencial de senyals digitals
 2. TFSD de senyals aperiòdics típics
 3. Propietats de la TFSD
 4. TFSD de senyals periòdics
 5. Caracterització freqüencial de sistemes LIT digitals

MÒDUL 3:

La Transformada Discreta de Fourier

 1. Representació de seqüències periòdiques: la sèrie de Fourier
 2. Definició de la DFT i interpretacions
 3. Mostreig en freqüència de la TFSD
 4. Propietats de la DFT
 5. Convolució lineal mitjançant la DFT
 6. Càlcul de la DFT: l'algoritme FFT

MÒDUL 4:

Tractament digital de senyals analògics

 1. Motivació
 2. Conversió A/D i D/A
 3. Operacions de delmat i interpolació
 4. Introducció al filtrat digital
 5. Implementació del filtrat en blocs

Amunt

Senyals i sistemes II Web

Amunt

Apunts i exercicis resolts per a cada mòdul.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX). La nota final de l'avaluació contínua (AC) complementa la nota de l'examen final (EX) mitjançant l'encreuament d'acord amb la fórmula corresponent. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: EX + AC o EX .

 

Amunt