Teoria de circuits Codi:  11.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es realitza una introducció a l'estudi dels circuits electrònics analògics. El seu àmbit d'aplicació s'estén a qualsevol entorn de treball en que calgui analitzar, dissenyar i/o fer servir algun tipus de circuit electrònic. L'assignatura suposa una primera incursió en un camp, el dels sistemes electrònics, que, òbviament, és molt ampli i impossible d'abastar en una única assignatura. D'aquesta manera, l'assignatura proporciona els fonaments teòrics i les eines bàsiques necessàries per tal d'estudiar el funcionament dels sistemes electrònics analògics més elementals i que suposen la base que permet enfrontar l'estudi de tècniques i sistemes més avançats.

Amunt

A "Circuits Electrònics" s'aplicaran les competències adquirides en aquesta assignatura per estudiar elements com els transistors i els amplificadors, que suposen el nucli més important de l'electrònica analògica.

També juguen un paper clau aquestes competències en les assignatures de "Senyals i sistemes" (a on també es treballa amb la dualitat dels dominis temporal i freqüencial) i "Física I" (a on s'expliquen els fonaments físics de la resta de components estudiats, com el condensador o la bobina).

D'altra banda, en aquesta assignatura s'empren algunes aplicacions dels conceptes matemàtics ja estudiats en les assignatures de "Matemàtiques I" i "Matemàtiques II".

 

COMENTARI IMPORTANT: Tal com resa l'apartat de Recursos d'aquest Pla Docent (veure més a baix), en aquesta assignatura es subministra als estudiants un kit de materials a fi de poder realitzar la part pràctica de l'assignatura. És MOLT IMPORTANT que els estudiants que cursin l'assignatura de TEORIA DE CIRCUITS mantinguin el kit de pràctiques en bon estat una vegada superada l'assignatura, doncs EL MATEIX KIT SERVEIX TAMBÉ PER A REALITZAR LES PRÀCTIQUES DE CIRCUITS ELECTRÒNICS, que és la següent assignatura d'electrònica del Grau en Tecnologies de Telecomunicació de la UOC.

Amunt

Aquesta assignatura és útil per a tots aquells entorns de treball en que calgui fer servir o analitzar algun circuit electrònic.

Amunt

Els coneixements previs que cal tenir pertanyen als següents àmbits:

     · Vectors

     · Resolució de sistemes d'equacions

     · Números complexes

     · Funcions d'una variable

     · Continuïtat

     · Derivació

     · Equacions diferencials ordinàries

     · Integració

     · Logaritmes

Aquests coneixements s'imparteixen a les assignatures "Matemàtiques I" i "Matemàtiques II".

És recomanable, però no imprescindible, tenir coneixements bàsics de física.

Seria convenient també dominar les conversions d'unitats.

Amunt

Es recomana matricular-se a l'assignatura només en cas que s'hagin superat "Matemàtiques I" i "Matemàtiques II", o, com a mínim, en cas que s'hagi superat "Matemàtiques I" i s'estigui matriculat de "Matemàtiques II".

Amunt

En aquesta assignatura es donarà a l'estudiant una visió general de l'electrònica analògica i s'introduirà el treball en el domini freqüencial.

La competència general en què s'emmarca l'assignatura és la següent:

     · Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Les competències específiques de l'assignatura són:

     · Ser capaç d'analitzar un circuit mitjançant els lleis que regeixen un circuit analògic.

     · Comprendre com és comportin en un circuit una resistència, un condensador, una bobina i un díode.

     · Ser capaç d'analitzar un circuit en domini del temps.

     · Ser capaç d'analitzar un circuit en domini freqüencial mitjançant la Transformada de Laplace.

     · Ser capaç d'analitzar un circuit de corrent altern amb les tècniques pròpies d'aquests tipus de circuits.

     · Ser capaç de predir el comportament d'un circuit davant de diversos tipus de senyal d'entrada.

     · Aprendre a implementar circuits electrònics en la pràctica, tot treballant amb components i aparells de mesura reals.

     · Saber realitzar correctament mesures de resistència, tensió i corrent sobre circuits electrònics reals, tot seguint els procediments de mesura definits a tals efectes.

     · Aprendre a utilitzar un generador de funcions estàndard.

     · Aprendre a utilitzar un oscil·loscopi per veure i analitzar els senyals en el domini temporal.

Amunt

Mòdul 1 - Circuits elèctrics: Es fa una primera aproximació als circuits, tot mostrant-ne els elements bàsics i les lleis que els governen. S'analitzen circuits senzills amb les lleis de Kirchhoff i s'explica la diferència entre corrent altern i corrent continu.

Mòdul 2 - Circuits RLC: S'introdueixen el condensador, la inducció i es mostra el seu comportament en corrent continu i davant canvis sobtats de tensió i corrent. També s'introdueix el díode i el concepte de no linealitat. En aquest mòdul també es dóna la sistemàtica d'anàlisi de circuits i s'analitzen circuits RLC en règim permanent. S'introdueixen l'anàlisi de circuits amb els mètodes de nus i de malles.

Mòdul 3 - Circuits dinàmics: S'introdueix la transformada de Laplace i l'obtenció del circuit transformat, així com la caracterització de circuits mitjançant la funció de xarxa. S'expliquen els conceptes d'estabilitat, resposta lliure i resposta forçada.

Mòdul 4 - Circuits en corrent altern: S'analitzen els circuits de corrent altern. Es treballa l'anàlisi de circuits mitjançant els fasors i s'introdueixen la impedància, l'admitància, la ressonància i la potència. També s'explica el funcionament del transformador.

Mòdul 5 - Filtratge analògic: S'aprofundeix en l'anàlisi de circuits en el domini transformat. S'expliquen les corbes d'amplificació i desfasament i els diagrames de Bode. Es fa també una petita introducció als filtres.

Amunt

Multímetre i components / Multímetro y componentes Gadget
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Teoria de circuits PDF
Placa Gadget
Lab@Home - VM Programari en línia

Amunt

A continuació es presenten els requisits mínims de maquinari i programari per tal de treballar amb el laboratori a casa, és a dir, amb la placa electrònica i el seu programari associat per tal de portar a terme les activitats pràctiques proposades al llarg del semestre:

     - Ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a Internet de banda ampla.

     - Monitor amb una resolució mínima de 1024x768 píxels.

     - Connexió USB 2.0.

     - És recomanable comptar amb, com a mínim, 2 GHz de velocitat de CPU i 2 GB de memòria RAM.

     - Es pot treballar indistintament sota Windows 7, Ubuntu o Mac OS.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt