Electrònica de comunicacions Codi:  11.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Actualment no podem concebre el nostre món sense tenir en compte les comunicacions sense fils. La societat demana poder estar comunicada des de qualsevol lloc del planeta i tenir mobilitat. Només cal fixar-se en l'evolució, en aquests darrers anys, de la telefonia mòbil respecte la telefonia fixa. Alhora, la demanda va encaminada a tenir accés a diversos sistemes integrats en un mateix terminal i de forma simultània (telefonia, transmissió de dades, posicionament, etc.).

Aquesta assignatura està orientada a fer un repàs dels principals elements que formen un sistema de radiocomunicacions. Cal tenir present que els sistemes ràdio treballen a freqüències altes per a poder tenir més capacitat i, alhora, per a poder disposar de terminals més petits, amb els problemes que això comporta de disseny dels seus elements.

Amunt

Electrònica de comunicacions és la continuació natural de les assignatures Circuits Electrònics i Sistemes de Comunicació I. Aquesta assignatura és, a la vegada, assignatura final del grau.

Amunt


Aquesta assignatura ens ha de permetre tenir una visió dels diferents subsistemes que hi ha presents dins d'un sistema de radiocomunicacions i poder-ne analitzar i entendre les funcions. Aquests coneixements són bàsics i ben valorats per qualsevol sortida professional en l'àmbit de l'electrònica i les telecomunicacions.

Amunt

Electrònica de comunicacions és una assignatura que té els següents prerequisits previs:

 • Coneixement d'anàlisis de circuits i de filtres.
 • Coneixement d'electrònica bàsica i d'amplificadors.

Amunt

Aquesta assignatura té el requisit d'haver cursat les següents assignatures:

 • Teoria de circuits.
 • Circuits electrònics.
 • Sistemes de comunicació I.

Amunt

 1. Presentar el concepte d’emissor, receptor i canal. Entendre la importància que té el soroll, present en major o menor mesura en totes les transmissions, i veure com es propaga a través de les diferents parts del sistema. Entendre les regles correctes de disseny dels equips per a gestionar correctament el soroll.
 2. Entendre la distorsió que sofreix el senyal producte de les no-linealitats dels subsistemes i aprendre a caracteritzar-les. Saber determinar els marge de bon funcionament de cada subsistema d’un equip de comunicacions.
 3. Entendre els conceptes més importants relacionats amb els emissors i els receptors analògics.
 4. Presentació dels subsistemes analògics més importants i entendre el seu mode de funcionament, incloent subsistemes tant importants com els amplificadors, els mescladors, els oscil·ladors, els filtres i els circuits PLL.
 5. Entendre les diferents tècniques que permeten modular els senyals i efectuar transmissions analògiques.
 6. Entendre els conceptes més importants relacionats amb els emissors i els receptors digitals.
 7. Presentació de la notació més adequada dels senyals per a la descripció dels processos interns i estudiar les implicacions de la conversió analògica digital (A/D) i digital analògica (D/A) en aquests equips.
 8. Presentació dels subsistemes digitals més importants i entendre el seu funcionament.
 9. Entendre les diferents tècniques que permeten modular els senyals dels sistemes de comunicacions digitals, començant per transmissions banda base i continuant per les principals tècniques implicades en la transmissió passa-banda.
 10. Conèixer les diferents tecnologies utilitzades a l’actualitat per a la implementació de sistemes de comunicacions digitals.


A continuació es presenten les competències específiques que s'han d'assolir en aquesta assignatura:

 • Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
 • Capacitat per a avaluar els avantatges i els inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.
 • Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i en especial la solar fotovoltaica i tèrmica així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.

 

Amunt

El temari que es tractarà durant l'assignatura d'Electrònica de comunicacions es divideix en els següents grans mòduls:

 • Mòdul 1 – Introducció als sistemes de comunicacions
  • Emissors i receptors
  • Paràmetres característics
  • Soroll
  • Distorsió
 •  Mòdul 2 – Subsistemes de radiocomunicacions analògics
  • Circuits d’adaptació d’impedàncies
  • Amplificadors de RF
  • Filtres de RF
  • Mescladors
  • Oscil·ladors
  • El PLL
  • Modulacions analògiques
 • Mòdul 3 – Els sistemes de comunicacions digitals
  • L’emissor i el receptor digitals
  • Subsistemes digitals
  • Modulacions digitals
  • Tecnologies digitals 


Amunt

Amunt

 

Tots els mòduls estan en suport pdf i l'estudiant tindrà accés a ells com a material docent de l'assignatura. Aquests seran la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura. Alhora, es disposarà d'una col·lecció d'exercicis resolts per a cadascun dels mòduls per tal de poder practicar la resolució de problemes.

En alguns temes es desenvoluparan materials complementaris que estaran disponibles al Campus Virtual.

A continuació es presenten els requisits mínims de maquinari i programari per tal de treballar amb el programari per tal de portar a terme les activitats proposades al llarg del semestre:

Necessites un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a Internet per banda ampla i un monitor amb una resolució mínima de 1024x768 píxels. Per a poder consultar alguns dels materials també necessites un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (ja sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

Així mateix, en relació al sistema operatiu a fer servir, és recomanable l'ús de Windows 7 o Ubuntu.

Per últim, caldrà seguir les instruccions que s'indicaran durant el semestre.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt