Electrònica digital Codi:  11.516    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'introdueix a l'estudiant en el disseny circuits electrònics digitals, presentant-li les diferents aproximacions per tal d'implementar sistemes digitals que resolguin problemes reals. Es treballa en el concepte, arquitectura i funcionament de sistemes de propòsit específic; es mostra com portar a terme la simulació de sistemes digitals mitjançant llenguatges descriptors de hardware, explicant com portar a terme la implementació de sistemes digitals mitjançant dispositius FPGA i, finalment, es donen els fonaments de sistemes de propòsit específic, tot introduint el cas dels processadors digitals de senyal (DSP).


Amunt

Electrònica Digital és la continuació natural de les assignatures de Fonaments de Computadors, Fonaments de Programació i Tecnologia Electrònica. Aquesta assignatura, a més, és el pas previ a la realització de les assignatures d'Instrumentació Electrònica i Microelectrònica.

Amunt

L'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura suposarà una sòlida base de coneixements per al disseny de circuits i sistemes electrònics de complexitat creixent sobre la base de dispositius programables. Aquests coneixements són bàsics i ben valorats per a qualsevol sortida professional en l'àmbit de l'electrònica i les telecomunicacions.

Amunt

Electrònica Digital és una assignatura que té els següents prerequisits previs:
 • Coneixement d'aritmètica binària.
 • Coneixement sobre la simplificació de funcions lògiques i concretament de taules de Karnaugh.
 • Nocions bàsiques dels conceptes de sistema combinacional i sistema seqüencial.
 • Electrònica bàsica (transistors).

Amunt

Aquesta assignatura té, a més, el requisit d'haver cursat les següents assignatures:

 • Fonaments de computadors.
 • Fonaments de programació.
 • Circuits electrònics.

Amunt

A continuació es presenten les competències específiques que s'han d'assolir en aquesta  assignatura:
 • Capacitat d'anàlisis i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.
 • Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de maquinari.

En quant als objectius a assolir, aquests són:
 • Conèixer les formes d'abordar el disseny de circuits electrònics digitals.
 • Entendre les diferents aproximacions al disseny de circuits digitals i la utilitat de cadascuna.
 • Conèixer la metodologia per a la implementació de sistemes digitals i aplicar-la a la resolució de problemes reals.
 • Conèixer el concepte, arquitectura i funcionament de sistemes de propòsit específic.
 • Ser capaç de reflectir el comportament d'un circuit mitjançant un llenguatge de descripció de hardware.
 • Implementar el disseny de sistemes digitals sobre FPGAs i DSPs.

Amunt

El temari que es tractarà durant l’assignatura d’Electrònica Digital es divideix en els següents grans mòduls:
 • Mòdul 1: Del transistor a la construcció de circuits lògics.
 • Mòdul 2: Introducció al disseny de sistemes digitals.
 • Mòdul 3: Simulació de sistemes digitals mitjançant llenguatges descriptors de hardware.
 • Mòdul 4: Implementació de sistemes digitals sobre dispositius FPGA.
 • Mòdul 5: Sistemes de propòsit específic.


Amunt

[Programari]: ModelSim i Quartus II (Linux) Programari en línia
[Programari]: ModelSim i Quartus II (Windows) Programari en línia
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX), la nota del qual es combina amb la nota final de pràctiques obligatòries (Pr). Si nota final de la pràctica és diferent a N (no presentat), la nota de l'assignatura serà diferent a N (no presentat). La nota d'avaluació contínua (AC) complementa la nota combinada de l'examen final (EX) i la part pràctica (Pr). La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (EX+Pr) +AC.

 
 

Amunt