Sistemes de comunicació I Codi:  11.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es presenta una perspectiva general dels elements que constitueixen un sistema de comunicacions, analitzant les seves funcionalitats i limitacions. L'objectiu principal és presentar els fonaments matemàtics dels sistemes de comunicació. El elements estudiats proporcionen la base analítica per poder comprendre els sistemes de comunicacions més avançats tant des de un punt de vista teòric com experimental. 

En el primer mòdul del curs es proporciona una idea molt general del diagrama de blocs dels sistemes de transmissió i recepció de senyals i es consideren alguns dels aspectes més importants que causen la degradació dels senyal en la seva transferència pel canal. Es pretén que aquest primer bloc del curs sigui una presentació general de tots els continguts que s'aniran presentant al llarg del curs.

Posteriorment s'estudien les modulacions analògiques tradicionals sota una doble perspectiva. D'una banda es proporciona un enfocament històric de les tecnologies de modulació AM i FM i d'un altra banda es presenta una perspectiva més matemàtica on es generalitzen els conceptes de senyals passa banda. Com a un cas general d'aquestes modulacions es presenten les modulacions I&Q (en fase i quadratura), mitjançant les quals podem modular dues senyals passa banda diferenciades, traslladant ambdues a una freqüència portadora.

Els principis de funcionament dels sistemes de comunicació digitals es presenten en els mòduls següents que estan formats per una introducció general a les comunicacions digitals, el principis de les comunicacions digitals en banda base i finalment les comunicacions digitals passa banda. També s'introdueixen els principis de codificació de font i una breu introducció a la codificació de canal, incloent els principis de mesura de la quantitat de informació i els codis més simples per la protecció davant d'errors. El curs acaba amb una presentació de les diferents tècniques existents per la multiplexació de senyals i presentant diversos esquemes d'accés múltiple.

El curs està centrat principalment sobre els sistemes físics de les comunicacions. Es el que podríem anomenar com el nivell o capa física dels sistemes de comunicacions. En definitiva es defineixen els principals conceptes lligats a les tecnologies de comunicació com son els formats de modulació, les tècniques de multiplexació i els codificadors de canal; tots ells presents en els sistemes de comunicació de recent actualitat com la telefonia mòbil, les comunicacions IP o la televisió digital terrestre.

Amunt

Em aquesta assignatura s'assoleixen els conexeiments generals de l'àrea de sistemes de comunicació que han de tenir tots els estudiants del Grau. Els coneixements més específics s'assoleixen en diverses assignatures de l'itinerari de sistemes de telecomunicació.

Amunt

Aquesta assignatura podem emmarcar-la dintre del conjunt d'assignatures del pla d'estudi orientades a l'enginyeria de sistemes de comunicacions. Els coneixements i competències assolides en l'estudi d'aquesta assignatura han de permetre a l'estudiant aplicar aquests coneixements en l'àmbit professional, especialment en el que es refereix al disseny i desenvolupament de sistemes de comunicacions digitals.

Amunt

S'han de tenir els coneixements de les assignatures de l'àrea de matemàtiques i de senyals i sistemes.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura s'han d'haver aprovat Matemàtiques per les telecomunicacions i Senyals i Sistemes I i II.

Amunt

L' objectiu general de l' assignatura consisteix a proporcionar una introducció general als sistemes de comunicacions, emfatitzant en les tècniques de transmissió analògica i en les tècniques de transmissió digital. Aquest objectiu es desglossa en els següents :

 

1. - Conèixer els elements bàsics que constitueixen un sistema de comunicacions incloent els blocs i les funcionalitats del transmissor, el canal de comunicacions i el receptor. Saber diferenciar entre les diferents funcions que es realitzen a cadascun dels blocs tant des del punt de vista de codificació de la informació com des del punt de vista de les modulacions i desmodulacions dels senyals. Identificar també les causes que poden introduir distorsió en els senyals rebuts. 

2. - Conèixer l' anàlisi de les modulacions analògiques de forma genèrica a les quals se'ls denomina modulacions de fase i quadratura, així com la seva caracterització com processos aleatoris. Conèixer la mesura de la qualitat d' aquestes modulacions mitjançant el paràmetre de relació senyal a soroll (Signal to Noise Rate : SNR). 

 

3.- Conèixer la vessant tecnològica de la història de les comunicacions, la introducció de les diferents tecnologies i l'impacte econòmic i tecnològic de cadascuna.

4. - Caracterització de les modulacions digitals en banda base a partir del seu ample de banda i de les seves prestacions. Anàlisi de la mesura de la qualitat d' aquestes modulacions mitjançant el paràmetre de probabilitat d' error de bit (BER, Bit Error Rate). 

5. - Caracterització de les modulacions digitals passa-banda i classificació en modulacions lineals i modulacions freqüencials. 

7. - Conèixer les diferents alternatives existents perquè diversos usuaris puguin compartir els mateixos mitjans i recursos físics, fent comunicacions simultànies. Identificar les diferències i les particularitats entre les diferents estratègies de multiplexació de canals. 

7. - Conèixer les tècniques elementals per la codificació dels missatges tant per optimitzar la quantitat total de bits que s'envien al canal com per protegir els missatges davant dels sorolls, distorsions i interferències.

Amunt

Mòdul didàctic 1

Introducció als sistemes de comunicacions

1 ) Introducció als sistemes de comunicacions

2 ) Transmissor, canal i receptor

3 ) Canal de comunicacions

4 ) Modulador

5 ) Desmodulador


Mòdul didàctic 2

Comunicacions analògiques: Modulacions AM i FM

1) Les comunicacions telegràfiques

2. La amplitud modulada (AM)

3) Altres esquemes de modulació d'amplitud.

4) La modulació en freqüència (FM)

 

Mòdul didàctic 3

Comunicacions analògiques: senyals passa banda

1 ) Modulacions analògiques passa banda

2) Qualitat del sistema de comunicacions: la relació senyal a soroll (SNR)

 

Mòdul didàctic 4.

Introducció als sistemes de comunicacions digitals

1) Introducció als sistemes de comunicacions digitals

2) El transmissor digitals

3) El receptor digital

 

Mòdul didàctic 5.

Comunicacions digitals en banda base

1) La modulació digital en banda base. Aspectes essencials

2) Aplicacions de modulacions digitals en banda base

3) Modulacions de polsos d'amplitud (PAM)

4) Probabilitat d'error

5) Ocupació espectral de les modulacions de polsos.

6) Interferència intersimbòlica.

 

Mòdul didàctic 6

Comunicacions digitals passa banda

1) Modulacions lineals QAM

2) Modulacions digitals de freqüència.

 

Mòdul didàctic 7.

Codificació de senyals

1) Principis de codificació de font.

2) Principis de codificació de canal.

 

Mòdul didàctic 8.

Multiplexació i sistemes d'accés múltiple.

1) Conceptes bàsics

2) La divisió en temsp (TDM/A)

3) La divisió en freqüència (FDM/A)

4) La divisió en codi (CDM/A)

5) La divisió en espai (SDM/A)

6) La divisió en polarització (PDM/A)

7) La divisió en freqüències ortogonals (OFDM/A)

8) Altres mecanismes d'accés al medi per contesa: ALOHA i CSMA

 

Amunt

Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual

Amunt

Mòduls en pdf  de Transmisión digital.

Software de simulació de comunicacions.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt