Treball fi de Grau Codi:  11.524    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria del Grau en Tecnologies de Telecomunicació. Té una càrrega de treball de 12 ECTS i està pensada per ser la darrera assignatura que cursi un estudiant dins el Grau. Com totes les assignatures de la titulació, es tracta d’una assignatura semestral.

El TFG ha de servir perquè l'estudiant posi en pràctica les competències transversals i específiques adquirides durant el Grau i especialment, durant la menció escollida. L’objectiu és aplicar a un treball en concret allò que  s’ha  anat  assimilant  de  les  diferents   assignatures  cursades.  En  ser  l'assignatura  final  del  Grau l'estudiant també hauria de poder anar més enllà dels coneixements proporcionats per les assignatures del Grau i, sense que hagi de ser un treball de recerca, sí que hauria d'incloure certa dosi de coneixement addicional en el seu TFG.

Existeixen diferents àrees temàtiques de TFG. L'elecció de l’àrea de TFG defineix l’àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi. . Cada àrea temàtica està associada a un o més mencions del grau.

A l’hora de matricular el TFG, l’estudiant ha de seleccionar una àrea de TFG. Aquesta tria s'ha de fer a l'apartat de:

Un cop fet aquest primer pas, l'àrea apareixerà al potencial de matrícula i ja es veurà disponible per fer la matrícula de l'assignatura.

Amunt

El TFG és el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'estudiant durant els seus estudis de Grau, i és aquí on l'estudiant té oportunitat de fer convergir aquests coneixements adquirits. A més a més, per a aquells estudiants sense experiència professional en els camps coberts pel Grau, sol ser la seva primera pràctica en dissenyar, planificar i portar a terme un projecte complert.

Al Grau de Tecnologies de Telecomunicació hi ha 3 mencions  en els  que l'estudiant pot graduar i aquestes són: Enginyeria en Telecomunicació, Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en Sistemes Audiovisuals.

En cas que l'estudiant vulgui arribar al reconeixement afegit de la menció en una línia d'especialització professional, haurà de realitzar el TFG vinculat a l'àrea professional de la menció que triï, per tant, la tria de la menció del grau determinarà les possibles àrees de TFG a escollir.

Amunt

Un bon TFG representa l'assoliment de la maduresa intel·lectual i la culminació dels coneixements i experteses adquirits durant tot el procés d'estudi del grau. Així mateix, proporciona al futur professional especialitzat en les tecnologies de la informació i les comunicacions el saber fer que li ha de facilitar l'entrada al món professional i laboral i a les atribucions professionals de l'enginyer tècnic de Telecomunicació.

 

Amunt

Cada àrea de TFG pot indicar una sèrie de requisits addicionals necessaris per realitzar aquest treball. Es recomana llegir detingudament el Pla Docent de l’assignatura corresponent a l’àrea de TFG per tal d’assabentar-se d'aquests requisits.

Amunt

La selecció de l'àrea es fa durant el mateix termini de matrícula de la resta d'assignatures, disponible a l'espai:

Per matricular el TFG, l’estudiant ha d’escollir una àrea de TFG. La selecció d’aquesta es fa durant el mateix termini de matrícula de la resta d'assignatures. Es recomana comprovar els requisits de matrícula del TFG amb antelació, per tal de garantir que es podrà cursar en un semestre donat i, guiar la tria d'assignatures.

En tot cas, per a cursar el TFG, cal complir els següents requisits:

Haver superat com a mínim 180 ECTS entre totes les assignatures de la titulació.

Haver superat l’assignatura de Gestió de Projectes.

Satisfer els requisits addicionals demanats per l’àrea concreta de TFG que es vulgui matricularen cas que n’hi hagin.

Finalment, cal tenir en compte que per completar una menció és necessari escollir un TFG que hi estigui associat. Per tant, a l'hora de triar una àrea de TFG, els estudiants han de tenir en compte, no només els continguts de l'àmbit temàtic sinó els itineraris als que pertany una determinada àrea de TFG. Aquesta tria és molt important donat que és obligatori completar una menció com a part del Grau.

Es recomana comprovar els requisits de matrícula  del TFG amb antelació per a garantir que es podrà cursar en un semestre concret i guiar l’elecció d’assignatures optatives.

Amunt

El TFG exigeix a l'estudiant complir una sèrie d'objectius, i posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l'estudiant per utilitzar tant les competències transversals com les específiques del Grau.

Objectius

·         Posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg de tota la titulació.

·         Realitzar un projecte en totes les seves fases, seleccionant els procediments més adequats per portar-ho a terme. Adquirir experiència per afrontar els reptes que suposa portar endavant un projecte complet.

·         Documentar i justificar el desenvolupament i el resultat del treball. Presentar el treball realitzat.


Competències  

Per una banda, el TFG posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l’estudiant per saber utilitzar de manera adequada i convenient les següents competències transversals treballades al llarg del Grau:

     Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional.

     Capacitat de comunicació escrita en l’àmbit acadèmic i professional.

     Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.

     Capacitat per innovar i generar noves idees.

     Capacitat de comunicació en llengua estrangera

     Treball en equip

 

Per altra, dins el TFG es treballen les següents competències específiques del Grau:

·         Capacitat per redactar, desenvolupar i firmar projectes en l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicació, que tinguin per objecte, d’acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix l’apartat 5 de la Ordre CIN/352/2009, del 9 de febrer, la concepció i el desenvolupament o l’explotació de xarxes, serveix i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

·         Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació i facilitat per a l’ús d’especificacions, reglaments i normes de compliment obligat. Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el doti d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

·         Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'Enginyer Tècnic de Telecomunicació.

·         Coneixements per a la realització de mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritacions, estudis, informes, planificació de tasques i altres feines anàlogues en l’àmbit específic de la telecomunicació.

·         Facilitat per l’ús d’especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

·          Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

·          Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

·         Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

·         Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant d’un tribunal universitari consistent en un projecte en l’àmbit de les tecnologies específiques d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de naturalesa professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides al llarg de l’ensenyament.

A més. En el treball final de grau es desenvolupen competències de tot tipus adquirides al llarg de la titulació. Depenent de l'àrea en què es cursi, aquestes seran les corresponents a aquesta temàtica.

 

 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són diferents i específics per a cada una de les àrees de TFG i per a cada treball en particular. Tot i així els productes resultants són comuns a totes elles.

1. La Memòria del treball.

2. Qualsevol altre producte obtingut en el desenvolupament del Treball.

3. La Presentació i defensa virtual del treball.

4. L’informe d’autoavaluació del Treball

 

La Memòria del TFG és el document que mostra el treball realitzat per l'estudiant durant el semestre. El document de la Memòria s'ha d'anar treballant conjuntament amb el consultor durant la realització del projecte. A diferència d'altres assignatures, on l'estudiant realitza un treball de manera individual i el lliura al consultor per tal de ser avaluat, el document de la Memòria del TFG és un document que l'estudiant va desenvolupant amb la supervisió continua del consultor. Per tant, per poder lliurar la Memòria a final de semestre, és necessari que el consultor doni el seu vist i plau.

 

L'objectiu de la Presentació virtual és sintetitzar el treball realitzat en una presentació que permeti al Tribunal d'avaluació tenir una perspectiva del TFG i formular les preguntes que considerin necessàries. Aquesta presentació virtual consistirà en un vídeo amb so, d'una duració màxima de 20 minuts, on l'estudiant ha de sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. Es valorarà l'aportació crítica i descriptiva dels aspectes més rellevants del projecte, i no la mera lectura del contingut de la presentació virtual. En definitiva, aquesta presentació oferirà una perspectiva general del TFG i ha de permetre al Tribunal d'avaluació (vegeu l'apartat d'avaluació), si ho considera necessari, formular les preguntes oportunes a l'estudiant.

 

L’informe d’autoavaluació del Treball  és un document que descriu els criteris que determinen la bona execució d'un TFG i permet avaluar els resultats assolits: pla de treball, memòria, presentació, etc. El consultor publicarà la plantilla per aquest informe a l'inici del semestre i els estudiants l'hauran de lliurar junt amb la resta d'elements del lliurament final.

 

Al finalitzar el treball haureu de dipositar-ne una còpia al repositori institucional de la UOC (O2), on quedarà arxivat i serà de lliure consulta pel seu ús docent i de divulgació. La única excepció permesa són els casos on es pugui justificar que hi ha dades confidencials a protegir (propietat intel·lectual de tercers, dades personals, etc.). 

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF

Amunt

Per una banda, a l'aula de l'assignatura hi ha disponibles materials de suport sobre la gestió i desenvolupament de projectes. Així mateix, cada àrea de TFG disposarà dels recursos addicionals necessaris a la seva aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt