Xarxes i serveis Codi:  11.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Des de sempre hem tingut la necessitat de comunicar-nos entre llocs distants. Així, l'objectiu era sempre el mateix: ser capaç de portar la informació entre dos punts allunyats el més ràpid possible i amb una transmissió exacta. Aquests requeriments inicials es van anar incrementant quan es va incorporar l'element cost.

Avui en dia, aquest objectiu inicial continua sent el mateix. Les empreses que tenen diverses oficines distribuïdes en diferents llocs el que volen es poder realitzar l'intercanvi d'informació amb la millor relació qualitat-preu.

Amb aquestes consideracions inicials, aquesta assignatura estarà enfocada en els requeriments per a la transmissió de dades i la comunicació entre punts. Per tant, l'assignatura es basa en els nivells més baixos del model OSI centrant-nos en les tecnologies WAN (Wide Area Network).

Un element actual que ha canviat l'estructura existent fins fa molt poc ha estat la convergència dels diferents tipus de xarxes a una xarxa IP. La ràpida adopció i migració dels proveïdors cap a l'ús d'IP pel transport de dades, veu i aplicacions de vídeo afavoreix el paradigma d'una xarxa convergent. Aquest nou model de convergència de xarxes comporta una sèrie de restriccions en les condicions de comportament del tràfic per la xarxa.

Amunt

L'assignatura és obligatòria per a tots els alumnes. Té l'objectiu d'oferir als alumnes el bagatge necessari sobre xarxes d'area estesa interconnectades. 

Amunt

Aquesta assignatura podem emmarcar-la dintre del conjunt d'assignatures del pla d'estudi orientades a dotar a l'estudiant d'un coneixement complert de les xarxes de comunicacions i les seves aplicacions. L'enginyer de telecomunicacions en l'especialitat de telemàtica ha de tenir un coneixement complert de les diferents arquitectures de xarxes de comunicacions així com de les possibilitats d'aplicacions i serveis desenvolupats al voltant de les mateixes. Els coneixements i competències assolides en l'estudi d'aquesta assignatura han de permetre a l'estudiant aplicar aquests coneixements en l'àmbit professional, especialment en el que es refereix al disseny de xarxes WAN.
Amunt

Per poder cursar amb èxit aquesta assignatura es recomana que l'estudiant hagi cursat l'assignatura de Telemàtica.
Amunt

L'objectiu de l'assignatura, per tant, és centrar tots els elements principals dintre de les xarxes WAN per poder realitzar un disseny de la mateixa.

Per arribar a aquest punt aquesta assignatura conté els materials didàctics necessaris per que l'estudiant assoleixi els següent objectius:


1

Tenir una visió general de les tecnologies WAN. Aquest coneixement de les diverses tecnologies ens ha de permetre determinar els avantatges i desavantatges de cadascuna d'elles i l'entorn d'aplicació.

2

Conèixer i analitzar el comportament dels recursos de la xarxa per a poder oferir un servei determinat a partir dels models de cues.

3

Introduir-se en el coneixement dels conceptes de qualitat de servei (QoS). La convergència de les xarxes requereix polítiques clares per a administrar i gestionar els diversos fluxos de dades multimèdia dintre de la xarxa.

4

Conèixer els elements bàsics del disseny i requeriments de les xarxes. Tot disseny de xarxa ha de ser lògic, reproduïble i s'ha de poder defensar.

5

Conèixer les tendències en la integració de les xarxes LAN i WAN. Veure cap a on estan dirigint els seus esforços operadores, integradors i les diverses tendències en entorns LAN/WAN.

 I les competències del grau que es treballen són les següents:


1

Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequades per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.

2

Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.

3

Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.

4

Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.

5

Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de trànsit.

 

 A fi de facilitar la consecució dels objectius i l'assoliment de les competències d'aquesta assignatura, combinem els continguts teòrics amb els pràctics i orientem aquests darrers amb vista a introduir als estudiants en casos més reals.

Amunt

MÒDUL DIDÀCTIC 1: Introducció
1. Conceptes bàsics sobre xarxes

MÒDUL DIDÀCTIC 2: Anàlisi mitjançant teoria de cues
1. Introducció
2. Processos de Poisson
3. Cadenes de Markov
4. Conceptes de trànsit
5. Models de cues
6. Relacions entre cues. Fórmula de Little
7. Notació de Kendall i models de cues
8. Xarxes de cues

MÒDUL DIDÀCTIC 3: WAN
1. Xarxes de commutació
2. Xarxa telefònica commutada (XTC)
3. Frame Relay
4. Mode de transferència asíncrona (ATM)
5. Multiprotocol label switching

MÒDUL DIDÀCTIC 4: Qualitat de servei en xarxes interconnectades
1. Conceptes bàsics
2. Mecanismes de planificació i control
3. Mecanismes de control del trànsit

MÒDUL DIDÀCTIC 5: Disseny de xarxes WAN i noves tecnologies
1. Disseny de xarxes
2. Disseny IP
3. IPv6
4. Xarxes metropolitanes
5. Enginyeria de trànsit i VPN a MPLS
6. SD-WAN

Amunt

Packet Tracer 7.2.1 Programari en línia
Xarxes i serveis PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX). La nota final de l'avaluació contínua (AC) complementa la nota de l'examen final (EX) mitjançant l'encreuament d'acord amb la fórmula corresponent. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: EX + AC o EX .

 

Amunt