Comunicacions mòbils Codi:  11.530    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura estudiem les característiques dels sistemes de comunicacions sense fils, especialment les que imposa el medi aeri. També presentem els sistemes de comunicacions sense fils disponibles actualment (des d'una vessant tècnica) i els serveis que ofereixen (des d'una vessant d'usuari).

L'assignatura es divideix en cinc grans mòduls. En el primer veiem els diversos conceptes bàsics quan parlem de comunicacions sense fils. Entre aquests, parlem de les característiques de la propagació d'ones radioelèctriques en l'aire. En els mòduls següents estudiem els diferents sistemes sense fils però atenent al seu abast. Així, en el segon mòdul parlem de les xarxes d'abast curt, que anomenem xarxes d'àrea personal. Els sistemes Bluetooth, per exemple, són d'aquesta categoria. En el tercer mòdul parlem de les xarxes d'abast mitjà, que anomenem xarxes d'àrea local, en què els sistemes de tipus Wi-Fi s'han imposat clarament. En el quart mòdul parlem de les xarxes de gran abast. Aquí és on més han avançat els sistemes, i per això definim quatre apartats: un per a parlar de les xarxes de segona generació (anys noranta), un altre per a les xarxes que es van crear abans que arribés la tercera generació, un altre per a les de tercera generació i un últim mòdul per a les xarxes basades en satèl·lits. Finalment, en el cinquè mòdul parlem dels estàndards posteriors al 3G. Concretament, parlem de l'LTE (futura 4G) i de les tendències de televisió en entorns amb mobilitat.

Amunt

L'assignatura Comunicacions mòbils és una assignatura que, malgrat no ser de formació obligatòria, forma part de les tres mencions (Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Enginyeria Telemàtica i Enginyeria de Sistemes Audiovisuals). Ha estat dissenyada per a oferir als alumnes el bagatge necessari en l'àmbit de les comunicacions sense fils.

Amunt

Aquesta assignatura podem emmarcar-la dintre del conjunt d'assignatures del pla d'estudi orientades a dotar a l'estudiant d'un coneixement complert de les xarxes de comunicacions i les seves aplicacions. El professional de l'àmbit de les telecomunicacions ha de tenir un coneixement complert de les diferents arquitectures de xarxes de comunicacions així com de les possibilitats d'aplicacions i serveis desenvolupats al voltant de les mateixes. Els coneixements i competències assolides en l'estudi d'aquesta assignatura han de permetre a l'estudiant aplicar aquests coneixements en l'àmbit professional, especialment en el que es refereix al disseny de xarxes i aplicacions wireless.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs específics per a ser cursada, més enllà dels coneixements i competències que se li suposen a qualsevol estudiant matricula en un Grau. Tot i així, Comunicacions Mòbils és una assignatura optativa de menció. Per tant, és molt recomanable haver cursat les assignatures de formació bàsica i obligatòria abans de matricular-s'hi.

Amunt

Comunicacions Mòbils és una assignatura optativa de menció. Per tant, és molt recomanable haver cursat les assigantures de formació bàsica i obligatòria abans de matricular-s'hi.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura han de permetre als estudiants:

1. Descriure els condicionants que imposa el medi aeri en els sistemes de comunicacions sense fils.

2. Descriure el funcionament dels sistemes de comunicacions sense fils actuals.

3. Descriure les possibilitats actuals i futures de les diverses tecnologies.

4. Valorar quin sistema és més convenient en funció de les necessitats.

 

 Les competències específiques de l'assignatura que es treballen són les següents:

1. Tenir coneixements de les xarxes de comunicacions mòbils i sense fils actuals.

2. Avaluar les alternatives tecnològiques a un problema en funció de l'anàlisi dels requeriments.

 

 Les competències generals del grau a les quals respon són les següents:

1. Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el doti d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

2. Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequades per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.

3. Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.

4. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en determinats contextos residencials, empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora continua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.

5. Capacitat per a aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació tant en entorns fixos com mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi telefonia, radiodifusió, televisió i dades, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.

6. Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per a millorar les xarxes i serveis telemàtics.

Amunt

MÒDUL DIDÀCTIC 1: Comunicacions sense fils
1. Antecedents històrics
2. Conceptes generals
2.1. Tècniques d'accés múltiple
2.2. Tècniques de diversitat
2.2.1. Tècniques de diversitat en espai
2.3. Propagació
3. Sistemes cel·lulars
3.1. La idea cel·lular
3.2. Funcions d'un sistema cel·lular
4. Cobertura
4.1. Càlcul de la zona de cobertura
4.2. Esvaïments ràpids
5. Pèrdues de propagació en exteriors i interiors
5.1. Propagació sobre espai lliure
5.2. Propagació sobre terra plana
5.3. Model de Lee
5.4. Model d'Okumura-Hata
5.5. Model COST 231
5.6. Model Erceg
5.7. Model ECC-33

MÒDUL DIDÀCTIC 2: Xarxes personals sense fils
1. Introducció
2. Tecnologies
2.1. IRDA
2.2. DECT
2.2.1. Evolució històrica
2.2.2. Aplicacions
2.2.3. Arquitectura
2.3. RFID
2.4. NFC
2.5. Bluetooth
2.5.1. Gestió de l'enllaç
2.5.2. Bluetooth Mesh
2.6. UWB
2.7. ZigBee
2.8. WiBree
2.9. ANT+
2.10. EnOcean
2.11. L'estàndard 802.11ah
2.12. Human Body Communications (HBC)

MÒDUL DIDÀCTIC 3: Xarxes locals i metropolitanes sense fils
1. Introducció
1.1. Classificació
2. Estàndard 802.11
2.1. Arquitectura
2.2. Accés al medi
2.3. Estalvi de potència
2.4. Qualitat de servei
2.5. Estàndards 802.11
2.6. Estàndard 802.11n
2.7. Estàndard 802.11ac
2.8. Escolta del canal
2.9. Seguretat
2.10. Aplicacions
3. Xarxes metropolitanes sense fils
3.1. LMDS (local multipoint distribution service)
3.2. Estàndard 802.16

MÒDUL DIDÀCTIC 4: Xarxes de gran abast sense fils
1. Xarxes 2G
1.1. Panoràmica de les xarxes 2G
1.2. GSM
1.2.1. Evolució
1.2.2. Arquitectura
1.2.3. Autenticació
1.2.4. Canals i estructura de trames
1.2.5. Accés
1.2.6. Funcionament en trucada
1.2.7. Traspàs
1.2.8. Localització. Tarifació
2. Xarxes 2.5G
2.1. Introducció
2.2. GPRS
2.2.1. Arquitectura
2.2.2. Context PDP
2.2.3. Gestió de la mobilitat
2.2.4. Funcions de la PCU
2.3. Serveis sobre GSM/GPRS
2.3.1. Serveis de missatges
2.3.2. Serveis de posicionament
3. Xarxes 3G
3.1. Panoràmica de les xarxes 3G
3.2. CDMA
3.2.1. Avantatges d'un accés CDMA
3.2.2. Diagrama de blocs
3.2.3. Problemàtica d'un accés CDMA
3.2.4. Macrodiversitat
3.2.5. Seqüències pseudoaleatòries
3.2.6. Capacitat
3.3. UMTS
3.3.1. Arquitectura
3.3.2. Interfícies UMTS
3.3.3. Canals i estructura de trames
3.3.4. Penetració 3G
4. LPWAN (low power wide area networks)
5. Comunicacions per satèl·lit
5.1. Antecedents històrics
5.2. Conceptes bàsics
5.3. Sistemes d'òrbita mitjana
5.4. Sistemes d'òrbita geostacionària
5.5. Sistemes d'òrbita baixa

MÒDUL DIDÀCTIC 5: Comunicacions mòbils de banda ampla
1. Evolució de les xarxes de comunicacions mòbils
2. Estàndards HSPA
2.1. HSDPA
2.2. HSUPA
2.3. HSPA+
3. LTE
4. Xarxes 4G
4.1. Evolució
4.2. Característiques
4.3. Comunicacions de tipus màquina
5. Xarxes 5G
5.1. Introducció
5.2. Característiques
5.3. Evolució futura
6. DVB-H

Amunt

Comunicacions mòbils PDF

Amunt

La referència bàsica per al seguiment de l'assignatura és el llibre de text. A més, al llarg del curs es proposaran llistes de problemes a resoldre pels estudiants.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt