Sistemes de comunicació II Codi:  11.531    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Els continguts de l’assignatura “Sistemes de Comunicació II”  són la continuació dels continguts de l’assignatura “Sistemes de comunicació I” considerant la presència d’un canal de comunicacions i d’errors en el sincronisme del senyal rebut. A l’assignatura “Sistemes de Comunicació I” s’assumeix que les comunicacions es realitzen en condicions de canal ideal (canal AWGN) i sense errors de sincronització en recepció, mentre que en aquesta assignatura es veurà l’efecte que el canal i els errors de sincronització tenen sobre el senyal i alhora s’estudiaran esquemes d’equalització i sincronització que haurà d’implementar el receptor.

L’assignatura està estructurada en dues parts ben diferenciades. Una primera part treballa els problemes de sincronització, incloent els diferents tipus de sincronisme a considerar, i una segona part aprofundeix en el canal de comunicacions i les tècniques per mitigar l’efecte del canal: equalització i diversitat en transmissió.

Amunt

L'assignatura es planteja com una assignatura complementària a la de "Sistemes de Comunicacions I" on l'estudiant pugui complementar els coneixements d'un sistema de comunicacions digitals. L'objectiu és que l'estudiant tingui una visió més completa de l'esquema de recepció, incorporant-ne els blocs de sincronització i equalització de canal. El primer d'ells present en tot sistema de comunicacions, i el segon també present quan el canal de comunicacions introdueix interferència intersimbòlica en la comunicació.  La formació en aspectes de capa física d'un sistema de comunicacions es completa, en el pla d'estudis, amb l'assignatura "Codificació i Modulacions Avançades"  on l'estudiant adquireix coneixements de codificació de font i canal, i aprofundeix en tècniques de modulació i/o transmissió avançades (tècniques d'espectre eixamplat, multiplexació OFDM i modulacions CPM).

Amunt

Aquesta assignatura podem emmarcar-la dintre del conjunt d'assignatures del pla d'estudi orientades a l’enginyeria de sistemes de comunicacions. Els coneixements i competències assolides en l'estudi d'aquesta assignatura han de permetre a l'estudiant aplicar aquests coneixements en l'àmbit professional, especialment en el que es refereix al disseny i desenvolupament de sistemes de comunicacions digitals.

Amunt

Cal tenir els coneixements de comunicacions digitals assolits a l'assignatura "Sistemes de Comunicació I" del "Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació". En concret cal conèixer: els principis bàsics de senyals i sistemes, incloent el filtrat de senyals, el càlcul de potències i  l'anàlisi temporal / freqüencial de senyals; els elements bàsics que constitueixen un sistema de comunicacions, incloent-hi els blocs i les funcionalitats del transmissor, el canal de comunicacions  i el receptor; les modulacions digitals en banda base i les modulacions lineals pas banda.

Amunt

Per al correcte seguiment i aprofitament de l’assignatura és necessari haver cursat  “Sistemes de Comunicació I”  (i les seves assignatures recomanades) abans d'aquesta assignatura.

Amunt

L’objectiu general de l’assignatura consisteix a proporcionar al estudiant una visió més completa d’un sistema de comunicacions digitals, incloent l’efecte del canal de comunicacions i el disseny del desmodulador format pels blocs de sincronització i equalització (quan sigui necessària).
Aquest objectiu es desglossa en els següents objectius específics: 

1.Entendre la necessitat de sincronitzar el desmodulador amb el senyal rebut i ser  conscient de la pèrdua de prestacions del sistema quan existeixen errors de sincronisme.

2.Conèixer els diferents paràmetres del desmodulador que s’han de sincronitzar: els instants de mostratge (sincronisme de símbol), la fase i freqüència de la portadora (sincronisme de portadora) i l’inici de la trama (sincronisme de trama).

3.Comprendre com funcionen algunes de les tècniques més habituals de sincronització de símbol, portadora i trama.

4.Distingir entre els diferents tipus de canals de comunicacions i poder-los classificar segons les seves característiques temporals i freqüencials.

5.Ser conscient de la possible pèrdua de prestacions en un sistema de comunicacions en presència d’un canal no ideal.

6.Conèixer diferents esquemes d’equalització de canal i tècniques de comunicacions amb diversitat i saber quan és factible utilitzar-les per mitigar l’efecte .

Amunt

Mòdul didàctic 0.
Introducció
1.Resum previ
2.El sincronisme
3.Canal de comunicacions
4.Interferència intersimbòlica i equalització
5.Fàdings i diversitat

Mòdul didàctic 1
Sincronització
1.Motivació
2.Tècniques de sincronització
3.Sincronisme de freqüència de portadora
4.Sincronisme de símbol
5.Sincronisme de fase de portadora
6.Sincronisme de trama
7.Conclusions


Mòdul didàctic 2.
Canal de Comunicacions
1.Resposta impulsional i resposta freqüencial del canal
2.Canals variants en el temps
3.Característiques dels canals variants en el temps
4.Modelització dels canals variants en el temps
5.Mitigació de la distorsió del canal (equalització i diversitat)

Mòdul didàctic 3.
Equalització de Canal
1.Equalització i tipus d'equalitzadors
2.Equalitzadors lineals
3.Equalitzador no lineal

Mòdul didàctic 4.
Comunicacions amb diversitat
1.Motivació
2.Diversitat temporal
3.Diversitat freqüencial
4.Diversitat espacial
5.Conclusions
 

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX). La nota final de l'avaluació contínua (AC) complementa la nota de l'examen final (EX) mitjançant l'encreuament d'acord amb la fórmula corresponent. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: EX + AC o EX .

 

Amunt