Xarxes de distribució i radiodifusió Codi:  11.534    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En la actual era de la Sociedad de la información y del Conocimiento, cada vez se dispone de más medios para poder acceder a la información. La tecnología no ha llegado por igual a todos los rincones del mundo, con lo cual las redes de distribución y radiodifusión que dan acceso a servicios como Internet, televisión o radio se siguen implantando lentamente a lo largo y ancho del planeta.

La diversidad de requerimientos de las redes, debida a factores históricos, de capacidad, de localización, de cobertura, de medio físico de transmisión, etc., ha desembocado en un conjunto heterogéneo de redes de distribución y radiodifusión. Desde las primeras redes de radiodifusión terrestre (radio convencional en AM) hasta las redes actuales de distribución por fibra óptica, todas ellas han ido configurando el escenario actual.

Esta asignatura tiene el objetivo de ofrecer una visión general de las distintas redes existentes, así como las leyes y normas (y por supuesto los entes reguladores) que rigen su funcionamiento y despliegue. Redes de distribución y radiodifusión se estructura en cinco módulos. El primer módulo es un recordatorio de los parámetros determinantes en este tipo de redes. El segundo, en cambio, presenta los distintos entes reguladores que tienen competencias sobre este tipo de redes, ya sea a nivel nacional como internacional. Finalmente, los módulos 3, 4 y 5 exponen las redes con un medio de transmisión guiado, las redes de televisión por medios físicos, y, para concluir, las redes inalámbricas. 

Amunt

La asignatura de Redes de distribución y radiodifusión es obligatoria para todos aquellos alumnos que estén matriculados al itinerario de Sistemas de telecomunicación.

Amunt

Esta asignatura podemos enmarcarla dentro del conjunto de asignaturas del plan de estudios orientadas a dotar al estudiante de un conocimiento completo de las redes de comunicaciones y sus aplicaciones.

El profesional del ámbito de las telecomunicaciones tiene que tener un conocimiento completo de las diferentes arquitecturas de redes de comunicaciones, así como de las posibilidades de aplicaciones y servicios desarrollados en torno a las mismas. Los conocimientos y competencias alcanzadas en el estudio de esta asignatura tienen que permitir al estudiante aplicar estos conocimientos en el ámbito profesional de las redes de distribución y radiodifusión.

El alumno, tras finalizar y superar la asignatura, debería tener una visión general de la situación actual e histórica de este tipo de redes, así como conocer los parámetros importantes que, sin duda, impactan en su despliegue, mantenimiento y funcionamiento.

Amunt

L'assignatura de Xarxes de distribució i radiodifusió no exigeix coneixements previs específics per ser cursada, més enllà dels coneixements i competències que se li suposen a qualsevol estudiant matriculat en un Grau. Per tant, abans de l'inici de l'assignatura, a l'estudiant no se li recomana la necessitat de cursar cap assignatura prèvia continguda en el Pla d'estudis de la UOC. Malgrat això, és aconsellable cursar prèviament la resta d'assignatures de xarxes de la titulació per aconseguir-ne un major rendiment i profit.  

Amunt

 

És important que l'estudiant conegui el tipus d'avaluació que es duu a terme en l'assignatura. En Xarxes de distribució i radiodifusió existeix una única via de superar l'avaluació: l'avaluació continuada i la realització d'una prova de síntesi final. Tot aquell estudiant que no segueixi i superi l'avaluació continuada no podrà presentar-se a la prova de síntesi final presencial i, en conseqüència, no podrà superar l'avaluació.

L'avaluació continuada es realitza mitjançant 5 lliuraments. Aquests lliuraments estan pensats perquè l'alumne  busqui informació d'algun o alguns dels àmbits que abasten les xarxes de distribució i radiodifusió (suggerits en cada cas pel consultor) i desenvolupi un projecte. Amb això es pretén que l'alumne sigui capaç de dur a terme projectes en el camp que correspon al temari de l'assignatura. De la mateixa manera, cadascuna de les activitats avaluables requerirà comentar amb sentit crític algun tema d'actualitat dins l'àmbit de l'assignatura.

L'avaluació continuada suposa el 70% de la nota final i és requisit necessari per poder realitzar la prova de síntesi presencial al final del semestre.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura és donar a conèixer els principals sistemes de distribució del senyal, les tecnologies, la seva evolució històrica, i el seu futur. L'objectiu general s'aconsegueix a través dels objectius particulars de cada mòdul, que són els següents:

Objectius del mòdul 1:

1. Recordar els conceptes essencials de potència, bandes de freqüència i modulació.

2. Recordar les limitacions que determinen el disseny de les xarxes de distribució i radiodifusió.

Objectius del mòdul 2:

1. Conèixer els diferents ens normalitzadors i reguladors a nivell nacional i internacional.

2. Mostrar quines competències té cadascun dels ens normalitzadors i reguladors.

Objectius del mòdul 3:

1. Conèixer els medis físics emprats per a les comunicacions a través d'ones guiades.

2. Conèixer l'estructura, les aplicacions i les limitacions del parell trenat.

3. Conèixer l'estructura, les aplicacions i les limitacions del cable coaxial.

4. Conèixer els fonaments físics que permeten guiar un raig de llum a través d'una fibra òptica.

5. Conèixer l'estructura, les aplicacions i les limitacions de la fibra òptica.

Objectius del mòdul 4:

1. Conèixer els tipus de televisió a través de medis fixos: la televisió per cable i la IPTV.

2. Entendre les característiques de les xarxes de televisió per medis físics.

3. Conèixer l'estructura de les xarxes de televisió per medis físics, així com les seves limitacions.

4. Diferències entre els serveis oferts a les xarxes de televisió per medis físics.

Objectius del mòdul 5:

1. Conèixer les xarxes de distribució i radiodifusió sense fils.

2. Entendre quins són els fenòmens que afecten a cadascuna de les xarxes.

3. Entendre els fonaments bàsics de les xarxes de distribució i radiodifusió sense fils.

4. Conèixer l'evolució de les xarxes de distribució i radiodifusió sense fils.

Les competències del Grau que es treballen a l'assignatura, total o parcialment, són les següents:

1. Capacitat per construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.

2. Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació tant en entorns fixos com en entorns mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia, radiodifusió, televisió i dades, des del punt de vista dels sistemes de transmissió.

Amunt

El contingut dels materials docents de l'assignatura s'estructura en 5 mòduls didàctics. El desglossament de cadascun dels mòduls es mostra a continuació:

Mòdul 1 - Conceptes bàsics.
1    Potència de senyal
2    Espectre
    2.1    Pla de migració de les bandes de BI i BIII a UHF
    2.2    El servei per satèl¿lit
3    La modulació
    3.1    Tipus de modulació
    3.2    Objectius de la modulació
4    Pertorbacions radioelèctriques
5    Limitacions en la comunicació
    5.1    Limitació de l'ample de banda
    5.2    Limitació del soroll
    5.3    Distorsió
      
Mòdul 2 - Ens reguladors i normalitzadors de les telecomunicacions.
1    UIT (Unió Internacional de Telecomunicacions).
2    Normalitzacions Internet i l'IETF (Internet Engineering Task Force).
3    L'Organització Internacional per a la Normalització (ISO).
4    Associació Espanyola de Normalització (AENOR).
5    Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT).
      
Mòdul 3 - Comunicacions guiades.
1    Història de les comunicacions submarines.
2    Parell trenat.
    2.1    Aplicacions.
    2.2    Característiques de transmissió.
3    Cable coaxial.
    3.1    Tipus de cable coaxial.
    3.2    Característiques elèctriques del cable coaxial.
4    Fibra òptica.
    4.1    Aplicacions.
    4.2    Característiques de transmissió.
      
Mòdul 4 - Televisió per medis físics.
1    Televisió per cable.
    1.1    Característiques de les xarxes de cable.
    1.2    Estructura d'una xarxa de cable.
    1.3    Estructura d'una capçalera d'HFC.
    1.4    Estructura d'una capçalera HFC multiservei.
    1.5    Equips per a distribució de televisió.
    1.6    Serveis que ofereix actualment una xarxa CATV
2    IPTV.
    2.1    Diferència entre IPTV i televisió per Internet.
    2.2    Model i història del sistema IPTV.
    2.3    Arquitectura del sistema IPTV.
    2.4    Xarxes d'accés telco.
    2.5    Xarxa de l'usuari final.
    2.6    Aplicacions addicionals per al model IPTV.
    2.7    Protocols d'IPTV.
    2.8    Necessitats tècniques mínimes per aprovisionar un servei IPTV.
      
Mòdul 5 - Comunicacions sense fils.
1    Característiques de les ones electromagnètiques.
2    Microones.
    2.1    Comunicació per microones terrenals.
    2.2    Microones per Satèl¿lit.
3    La ràdio terrestre.
    3.1    Història de la ràdio.
    3.2    Introducció a les ones de ràdio.
    3.3    Bandes AM i FM.
    3.4    DAB (Digital Audio Broadcasting).
4    Televisió terrestre.
    4.1    Història de la TV.
    4.2    Transmissió de la televisió analògica.
    4.3    Emissió del senyal de televisió digital.
5    Consideracions pràctiques de la planificació i funcionament.
    5.1    Planificació i Desplegament amb gap-fillers.
    5.2    Càlcul de cobertura amb gap-fillers.
    5.3    Exemple d'un emisor.

Amunt

Packet Tracer 7.1.1 Programari en línia

Amunt

L'estudiant té a la seva disposició el material docent en versió paper i electrònica. A més, durant el curs es proposaran activitats a resoldre per als estudiants.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt