Acústica Codi:  11.535    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura Acústica proporciona als estudiants els coneixements bàsics sobre la teoria del so.

Amunt

L'assignatura Acústica pertany a l'itinerari de Sistemes audiovisuals del Grau en Tecnologies de Telecomunicació de la UOC.

Amunt

El contingut de l'assignatura està enfocat a tots aquells estudiants que es dedicaran professionalment al condicionament i aïllament acústic de recintes.

Amunt

Conceptes bàsics de física vistos a l'assignatura Física II.

Amunt

Complir els requisits mínims de matrícula de l'assignatura Acústica passa per haver superat satisfactòriament l'assignatura de Física II.

Amunt

Les competències generals del Grau en les quals s'emmarca l'assignatura són les següents:

[45] - Capacitat per realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.

[46] - Capacitat per realitzar projectes d'enginyeria acústica sobri: aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústics; sistemes de mesura, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental; sistemes d'acústica submarina.

Objectius més específics de l'assignatura serien:

  • Presentar els conceptes bàsics relacionats amb la teoria del so
  • Estudiar el comportament del so en recintes tancats
  • Conèixer els criteris per al condicionament i aïllament acústic de recintes tancats
  • Presentar les bases de l'acústica  ambiental

Amunt

1.   PRINCIPIS BÀSICS DE L'ACÚSTICA

1.1. Introducció

1.2. Pressió i decibels (llindar auditiu)

1.3. El domini de la freqüència (ponderacions, bandes freqüencials, soroll rosa i blanc)

1.4. Intensitat i potència acústica

1.5. Fonts sonores (font puntual, lineal)

1.6. Propagació del so en camp lliure (llei quadràtica inversa, ones esfèriques, reflexió, difracció i absorció d'una ona acústica, ...)

1.7. Alguns aspectes sobre vibracions (la corda, membrana...)

 

2.   ACÚSTICA DE RECINTES

2.1. Introducció (condicionament)

2.2. Teoria ondulatòria

2.3. Teoria estadística

2.4. Teoria geomètrica

2.5. Tractament acústic d'una sala (materials absorbents, ressonadors, difusores, acústica variable...)

 

3.   AÏLLAMENT ACÚSTIC

3.1. Introducción (condicionament vs aïllament)

3.2. Aïllament al soroll aéreo

3.2.1. Introducció

3.2.2. Paret simple

3.2.3. Paret doble

3.2.4. Procediment de mesura

3.3. Aïllament al soroll d'impactes

3.3.1. Introducció

3.3.2. Procediment de mesura

3.4. Vies de transmissió secundàries

 

4.   ACÚSTICA AMBIENTAL

4.1. Introducció

4.2. Fuentes de soroll ambiental

4.3. Avaluació del soroll ambiental (indicadors, Leq L10 L90 i Lden)

4.4. Legislació ambiental (municipal, catalana, etc.)

                        4.5. Solucions en l'acústica ambiental

Amunt

Acústica PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt