Electroacústica Codi:  11.536    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Electroacústica és una assignatura pròpia de l'itinerari de Sistemes audiovisuals del Grau en Tecnologies de Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L'assignatura està enfocada a l'estudi dels dispositius propis d'una cadena d'àudio (micròfons, altaveus, amplificadors, filtres, mescladors, taules de mescles, etc.) i a les tècniques de condicionament acústic i de sonorització de recintes. Atès que cadascun d'aquests àmbits per separat ja és prou extens i complex com per dedicar-hi en exclusiva una o més assignatures, no es pretén cobrir en la seva totalitat en les àrees de coneixement citades, sinó proporcionar a l'estudiant una visió general que el deixi en disposició de poder aprofundir més endavant en qüestions més específiques, en funció dels seus interessos i les seves necessitats.

Amunt

L'assignatura Electroacústica pertany a l'itinerari de Sistemes audiovisuals i els seus continguts es troben situats entre els àmbits de l'acústica, l'electrònica i el tractament del senyal d'àudio.

Electroacústica es nodreix dels coneixements prèviament adquirits per part de l'estudiant en les assignatures Física II, Circuits electrònics i Senyals i sistemes I i II, pertanyents totes elles al Grau en Tecnologies de Telecomunicació de la UOC i sent obligatòries en tots els seus itineraris. Així mateix, és molt recomanable cursar-la immediatament després d'Acústica, assignatura també pertanyent a l'itinerari de Sistemes audiovisuals.

Amunt

Aquesta assignatura proporciona una sòlida base de coneixements necessaris per desenvolupar una activitat professional en els àmbits dels sistemes audiovisuals, l'electrònica d'àudio, el processament del senyal d'àudio, condicionament i sonorització de recintes acústics, etc.

Amunt

Electroacústica es nodreix dels coneixements prèviament adquirits per part de l'estudiant en les assignatures Física II, Circuits electrònics i Senyals i sistemes I i II, pertanyents totes elles al Grau en Tecnologies de Telecomunicació de la UOC i sent obligatòries en tots els seus itineraris.

Amunt

Es recomana matricular-se d'Electroacústica solament en cas d'haver superat satisfactòriament les assignatures Física II, Teoria de circuits, Circuits electrònics, Senyals i sistemes I i Senyals i sistemes II.

Amunt

Aquesta assignatura s'emmarca dins de les següents competències del Grau en Tecnologies de Telecomunicació de la UOC:

  • Capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, tant en entorns fixos com a mòbils.
  • Capacitat per realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.
  • Capacitat per realitzar projectes d'enginyeria acústica sobri: aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústicos; sistemes de mesura, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental; sistemes d'acústica submarina.

Els objectius propis i específics de l'assignatura es troben detallats en els materials corresponents a cadascun dels mòduls que la componen.

Amunt

L'assignatura està estructurada en els sis mòduls següents:

Mòdul 1: Paràmetres i qualitat del senyal d'àudio
1. Caracterització del senyal d'àudio
2. Paràmetres de qualitat

Mòdul 2: Introducció a l'acústica fisiològica: fonació i percepció
1. Parla
2. Anatomia del sistema auditiu humà
3. Percepció acústica

Mòdul 3: Transductors acústics
1. Micròfons
2. Altaveus
3. Acceleròmetres

Mòdul 4: Electrònica d'àudio
1. Tecnologies d'àudio
2. Disseny d'Amplificadors
3. Filtres
4. Processament de la dinàmica
5. Mescladors

Mòdul 5: Condicionament acústic
1. Propagació del so en un recinte
2. Materials absorbents, reflectores i difusores del so
3. Disseny acústic d'un recinte

Mòdul 6: Sistemes de sonorització i reforç de so
1. Sonorització d'espais oberts
2. Sonorització d'espais tancats
3. Reforç de so amb fonts distribuïdes
4. Interconnexió d'equips
5. Càlculs de potència elèctrica

Amunt

Amunt

L'assignatura disposa dels següents materials:

  • Mòduls de teoria amb exercicis pràctics.
  • Exercicis d'autoavaluació.
  • Referències bibliogràfiques (llibres, articles científics, informes tècnics, etc.).
  • Activitats d'avaluació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt