Processament d'àudio Codi:  11.537    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Processament d'àudio, com a continuació de les assignatures de senyals i sistemes, proporciona als estudiants els coneixements bàsics sobre el tractament del senyal d'àudio; i amb l'assignatura de processament en la imatge, complementen els coneixements bàsics de tractament del senyal per a un graduat en Tecnologies de la Telecomunicacions en l'àmbit Audiovisual.

L'assignatura està estructurada en tres blocs amb un enfocament teòric-pràctic. En el primer d'ells, es fa un repàs a conceptes ja treballats i s'estudia tot el procés de disseny de filtres d'àudio. El segon bloc, se centra en l'estudi de conceptes relatius a l'àudio, com és la seva codificació i la creació d'efectes sonors. I finalment, en un tercer bloc es treballa el processament de la parla, concretament l'estudi del reconeixement i síntesi del parla.

Amunt

L'assignatura Processament d'àudio pertany a l'itinerari de Sistemes audiovisuals del Grau en Tecnologies de Telecomunicació de la UOC.

Amunt

El contingut de l'assignatura està enfocat a tots aquells estudiants que es dedicaran professionalment a treballs relacionats amb la manipulació de senyal d'àudio, p.ex. creació d'efectes sonors, disseny de filtres, síntesi i reconeixement de veu, codificació de senyals d'àudio, etc.

Amunt

Són necessaris conceptes bàsics de senyals discrets i de la Transformada de Fourier discreta. Aquests coneixements s'adquireixen a l'assignatura Senyals i sistemes II.

Amunt

Complir els requisits mínims de matrícula de l'assignatura Processament d'àudio passa per haver superat satisfactòriament l'assignatura de Senyals i sistemes II.

Amunt

Les competències generals del Grau en les quals s'emmarca l'assignatura són les següents:

[43] - Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.

[47] - Capacitat per crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent a criteris d'usabilidad i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.

Objectius més específics de l'assignatura serien:

  • Presentar els conceptes bàsics relacionats amb la processat d'àudio
  • Analitzar i interpretar les característiques dels senyals d'àudio des d'i l punto de vista temporal i freqüencial
  • Saber dissenyar i analitzar filtres digitals segons unes especificacions donades
  • Saber els conceptes bàsics relacionats amb l'àmbit de l'acústica
  • Conèixer els mètodes principals de codificació de veu i àudio
  • Conèixer els efectes digitals més utilitzats sobre el senyal d'àudio
  • Adquirir els coneixements bàsics sobre síntesi i reconeixement de veu

Amunt

    1.   Conceptes de senyals i sistemes

1.1. Senyals i sistemes

1.2. Transformació del domini temporal al domini freqüencial

2.    Disseny i anàlisi de filtres en processament d'àudio.

2.1. Concepte i tipus de filtres. Per què  s'ha d'aprendre  com funciona un filtre?

2.2. Conceptes bàsics per al disseny de filtres digitals

2.3. Filtres reals: plantilla d'especificació  d'un filtre

2.4. Disseny de filtres digitals

2.5. De la teoria a la pràctica

3.    Introducció a l'acústica

3.1. Definició i caracterització del so i del soroll

3.2. Percepció humana del so. Fenòmens sonors

3.3. Fonts sonores i propagació del so

     Codificació de l'àudio.

4.1. Introducció a l'àudio  digital

4.2. Quantificació

4.3. Quantificació inversa

4.4. Processos de l'àudio  digital

4.5. Classificació dels codificadors d'àudio.

4.6. Codificadors de forma d'ona

4.7. Codificadors perceptius

4.8. Codificacions específiques per a veu

4.9. Formats de fitxers d'àudio.

     Efectes digitals del senyal  d'àudio

5.1. Introducció i classificació dels efectes digitals d'àudio.

5.2. Efectes sonors basats en retardadores

5.3. Efectes sonors basats en moduladors

5.4. Efectes sonors basats en sistemes lineals

5.5. Efectes sonors basats en sistemes no lineals

5.6. Altres tipus d'efectes.

 6.Introducció al parla

6.1. Introducció a les tecnologies del parla

6.2. La producció de la veu en tres passos

6.3. Propietats acústiques del senyal  de veu

6.4. Classificació fonètica dels sons

6.5. Unitats acústiques utilitzades a les tecnologies del parla

  7. Reconeixement automàtic del parla

7.1. Introducció al reconeixement automàtic del parla

7.2. Aplicacions dels reconeixedors automàtics del parla

7.3. Funcionament bàsic dels reconeixedors

7.4. El mòdul d'extracció  de característiques

7.5. El mòdul de descodificació

7.6. Tècniques d'adaptació.

7.7. Avaluació de la transcripció automàtica

 8. Síntesi del parla

8.1. Introducció a la síntesi del parla

8.2. Aplicacions dels convertidors de text a veu

8.3. Els convertidors de text a veu

8.4. Síntesi per concatenació

8.5. Modificacions prosòdiques

8.6. Mesures de qualitat de la veu sintetitzada

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà la nota final de l'AC.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt