Sistemes de video Codi:  11.539    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura  Sistemes de Vídeo s'emmarca dins del context de les tècniques de processament de senyals de vídeo en l'àmbit dels sistemes audiovisuals. L'estudiant seguirà l'itinerari formatiu d'especialització d'assignatures de l'àmbit dels sistemes audiovisuals per completar la formació en aquesta especialitat. 

Amunt

Aquesta assignatura resulta útil per al futur desenvolupament i pràctica professional en l'àmbit dels sistemes audiovisuals.

Amunt

Coneixements previs: Fonaments de processament digital de senyal

Assignatures on s'adquireixen: Senyals i sistemes II.

Amunt

Competències específiques del Grau que apliquen a l'assignatura de Sistemes de Vídeo:

(44) Capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, tant en entorns fixos com a mòbils.

(45) Capacitat per realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.  El món de l’audiovisual, entenent-lo com a sistema de comunicació, ha estat sempre subjecte als constants canvis governats per diversos motius: evolució tecnològica, increment del número d’usuaris i d’ofertes televisives, un mercat competitiu en expansió davant de les oportunitats comercials que això implica, etc. Malgrat tot, l’usuari particular de casa no pot assumir la velocitat de canvi de la indústria tecnològica fent que qualsevol evolució estigui obligada a ser compatible amb els sistemes que hi ha fins al moment. La televisió en color, per exemple, havia de ser compatible amb la televisió en blanc i negre i, per posar un altre exemple, els principis de la digitalització del senyal de televisió, sempre acabava passant per un procés final analògic perquè l’espectador no hagués de canviar, immediatament, tot l’equipament de casa. 
Des d’un punt de vista de la comunicació audiovisual, aquesta assignatura intenta analitzar de forma general els sistemes de vídeo que permeten la generació, captació, tractament i transmissió d’un senyal de vídeo i àudio per assolir l’objectiu marcat. En aquest sentit, i partint des dels orígens del senyal de televisió —relacionat amb les limitacions de l’ull humà—, veurem tots els paràmetres necessaris, sota una perspectiva general, per tal de poder captar una imatge i un so, analitzar-lo des del punt de vista de senyal de vídeo (no per contingut) per obtenir-ne la màxima qualitat, fer-ne les mesures adients, i poder enregistrar-lo o transmetre’l fins al receptor.

Amunt

A continuació es detallen els continguts que s'estudiaran en aquesta assignatura:

1. TV analògica

1.1 Televisió B/N (senyal de tv, sincronismes, etc.)
1.2 Televisió Color (correcció en gamma, sistemes compatibles)
1.3 Sistemes de televisió color(NTSC, PAL)
1.4 Senyals VBI
1.5 Teletext

2. Vídeo digital

2.1 Digitalització d’un senyal analògic 
2.2 Digitalització d’una imatge (freqüència de mostreig, quantificació, patrons…)
2.3 Interconnexió de vídeo digital (interfície paral•lela, SDI, mesures SDI…)
2.4 Compressió de vídeo (redundància, mètodes transformats)
2.5 Formats de vídeo digital (H.261, Mpeg-1, Mpeg-2)
2.6 Digital Vídeo Broadcasting (DVB-S, DVB-T, DVB-C)

3. Configuracions

3.1 Què és una configuració ?
3.2 Elements bàsics d’una configuració (control de càmeres, realització, àudio…)
3.3 Disseny d’una configuració

4. Càmeres

4.1 Classificació de càmeres (ENG, EFP,…)
4.2 Processat digital de càmeres
4.3 Parts d’una càmera (òptica i lents, transductors CCD, processat RGB)
4.5 Suports de càmera (capçals, trípodes i grues)

5. Mescladors de vídeo

5.1 Elements bàsics d’un mesclador (matriu d’entrada, amplificador de mescles i efectes)
5.2 Senyals de Key (luminància i crominància)
5.3 Wipe
5.4 Panell de control del mesclador
5.6 Característiques de mescladors

6. Àudio

6.1 Qualitat del so
6.2 Marge dinàmic
6.3 Acústica d’estudis (estudis reverberants i morts)
6.4 Micròfons (classificació segons tipus i directivitat)
6.5 Control d’àudio

7. Sala de control tècnic

7.1 Control tècnic i d’il•luminació (Monitors de senyal, CCU,…)
7.2 Control de realització (generador de caràcters)

8. Enllaços
8.1 Enllaç de micro-ones
8.2 Enllaç de satèl•lit
8.3 Enllaç de fibra òptica

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt